Serbian (Latin)

CIRED Srbija 2024


Prvo obaveštenje i  poziv za pisanje radova

 

 


Izveštaj sa 13. savetovanja

Monografija 20 godina CIRED Srbija

For more information please contact the Technical Organizer:

BBN Congress Management
Deligradska 9
11000 Beograd
Tel. 3629402, 3629405
Fax +381 11 2682318

bbn@bbn.co.rs

 


Conferences Prošla savetovanja Vrnjačka Banja 2021
Zaključci sa 12.Savetovanja u Vrnjačkoj Banji PDF Print E-mail

 

Stručna komisija 1 - КOMPONENTE MREŽA

Predsednik stručne komisije: dr Vladimir Šiljkut, JP Elektroprivreda Srbije

1. Zaključci u vezi s održavanjem postrojenja i njihovih elemenata:
1.1 Propisati i na nivou Elektrodistribucije Srbije d.o.o. Beograd (EDS) unifikovati procedure i postupke kontrole i preventivnog održavanja vakuumskih i SF6 prekidača u elektrodistributivnim postrojenjima, u cilju smanjenja broja kvarova, produženja životnog veka prekidača i posledičnog povećanja pouzdanosti napajanja kupaca/korisnika distributivnog elektroenergetskog sistema (DEES).
1.2 Inicirati izradu predloga i donošenje Preporuke za preventivno održavanje srednjenaponskih postrojenja izolovanih gasom.
2. Uvesti procedure, na nivou EDS, za kontinualno merenje i arhiviranje podataka (tokom celog perioda rada energetskih transformatora), neophodnih za utvrđivanje starosti energetskih transformatora na osnovu algoritma iz Standarda IEC 60076-7 i njegovog Aneksa A.
3. Uvesti obavezu i propisati postupak prijemnih ispitivanja samonosećeg kablovskog snopa (SКS) srednjeg (SN) i niskog napona (NN).
4. Zaključci u vezi sa legislativom:
4.1 Inicirati izmenu legislative kojom bi se kupcima/korisnicima DEES i licima koja oni angažuju zabranilo penjanje i rad na stubu nadzemne mreže NN ili mešovitog (SN+NN) voda.
4.2 Inicirati odgovarajuće dopune tač. 4.3.3 Pravila o radu DEES, kojim bi se izvršilo usaglašavanje s odredbama TP 13a Elektrodistribucije Srbije, u cilju sprečavanja pojave tehnički nekorektnih ili neodgovarajućih tehničkih rešenja izmeštenih mesta merenja i nepotrebnog trošenja finansijskih i ostalih resursa EDS.
5. Zaključci u vezi s ažuriranjem Tehničkih preporuka:
5.1 Inicirati dopunu TP 13a Elektrodistribucije Srbije kojom bi se definisala (ograničila) maksimalna veličina (tj. broj modularnih tabli) i broj mernih ormana za montažu na stablo stuba.
5.2 Ažurirati TP 10b Elektrodistribucije Srbije na način da se uskladi sa preporukama iz Technical Report IEC 1597 ("Overhead electrical conductors – Calculation methods for stranded bare conductors").
6. Nastaviti rad na merenju, testiranju, monitoringu, dijagnostici stanja opreme, unapređenju strategije njenog održavanja i razvoju softverskih alata.
7. Izvršnom odboru CIRED Srbija predložiti da se zaključci svih stručnih komisija objedine i zvanično upute direktoru EDS i pomoćniku direktora EDS za tehnički sistem, kao inijativa naše organizacije i stručne javnosti za unapređenja prakse i stanja u elektrodistributivnoj delatnosti.


Stručna komisija 2 – КVALITET ELEКTRIČNE ENERGIJE U ELEКTRODISTRIBUTIVNIM SISTEMIMA
Predsednik stručne komisije: Prof. dr Vladimir Кatić, Fakultet tehničkih nauka Novi Sad

1. Inicirati izradu studije istraživanja uticaja napajačkih stanica za punjenje električnih vozila na kvalitet električne energije, posebno u domenu stabilnosti napona i generisanja viših harmonika (u opsezima od150 Hz do 150 kHz).
2. Potrebno je dalje pratiti istraživanja uticaja prozumera sa krovnim fotonaponskim elektranama male snage na rad lokalne distributivne mreže sa aspekta kvaliteta električne energije.
3. Predložiti Izvršnom odboru CIRED-a da kod odgovarajućih institucija inicira sveobuhvatna merenja parametara kvaliteta električne energije u cilju sagledavanja novog stanja u distributivnoj mreži s obzirom na sve veće prisustvo distribuiranih izvora, punionica električnih automobila i autobusa, pojava skladišta električne energije, kao i raznih vrsta nelinearnih potrošača.
4. Pratiti stanje ključnih pokazatelja pouzdanosti distributivne mreže i inicirati primenu ekvivalentnih pokazatelja (na osnovu rada R-2.06_10179, Miroslav Bačlić, Miroslav Radosavljev, "Ekvivalentni pokazatelj pouzdanosti – način izračunavanja"),.
5. Posvetiti pažnju metodama konstantnog monitoringa parametara kvaliteta električne energije u pametnoj mreži primenom savremenih metoda zasnovanih na računarstvu u oblaku.
6. Pratiti iskustva i stručna rešenja vezano za zaštitu objekata i lica od atmosferskih prenapona, različitih načina uzemljenja i uzemljenih mreža, te uticaja parametara kvaliteta na održavanje i životni vek opreme u distributivnim mrežama.
7. Inicirati izmene i dopune "Pravila o radu distributivnog sistema" u tačkama kojim se definišu parametri kvaliteta električne energije, kao i inoviranje i dopunu relevantnog standarda SRPS EN 50160 kod Instututa za standardizaciju Srbije.

 

Stručna komisija 3: ZAŠTITA I UPRAVLJANJE U ELEКTRODISTRIBUTIVNIM MREŽAMA
Predsednik stručne komisije: mr Dušan Vukotić, Elektrodistribucija Srbije d.o.o. Beograd

1. Prezentovana su rešenja upravljanja u pojedinim centrima upravljanja koja su potvrdila visok stepen dosadašnje unifikacije po centrima upravljanja EDS, a pre svega što su u pitanju centri upravljanja sa kojima se taj proces praktično zaokružuje. Nedvosmisleno je potvrđen pravac i cilj kome ODS teži. Ostvaren cilj modernizacije centara upravljanja otvara dalji put kao optimizaciji rada centara upravljanja, kojom treba da se omogući smanjenje ukupnog broja centra upravljanja u bliskoj budućnosti, pri čemu treba da se zadrži postojeća operativnost centra, ali i da se poveća efikasnost u samom radu.
2. Izostali su radovi iz oblasti automatizacije srednjenaponske elektrodistributivne mreže (SNDM), iako je poslednjih godina bilo dosta aktivnosti na realizaciji projekata upravljanje SNDM mrežom. Prezentovana su rešenja iz oblasti telekomunikacija, ali ne i rešenja same realizacije automatizacije po dubini energetske mreže. To je i bilo očekivano, budući da su se ta rešenja već u velikoj meri tipizirala i da se već duži niz godina praktično uniformo realizuju po svim delovima mreže Operatora distributivne mreže. Potrebu za angažovanjem dispečerskih ekipa na terenu prilikom lokacija kvarova i promene uklopnog stanja mreže, trasiraju put kao primeni i nešto složenijih sistema automatizacije, koji će sigurno biti u fokusu narednih Savetovanja.
3. Poslednjih godina je došlo do značajnih promena u pogledu karakteristika SNDM mreže, budući da su SNDM mreže u velikoj meri postaje aktivne mreže, iz razloga sve veće prisutnosti distribuirane proizvodnje u okviru nje, pa su i rešenja zaštite distributivne mreže unapređena. Promena tokova energije u SNDM mreži prouzrokovala je potrebu za primenom zaštitnih uređaja po dubini SNDM na mestima priključenja distribuirane proizvodnje, ali i sve efikasnijom koordinacijom delovanja zaštitnih uređaja u cilju postizanja željenog nivoa selektivnosti nakon pojave ispada.
4. Radovi iz oblasti eksploatacije elektrodistributivne mreže ukazuju na to da treba postići veći nivo efektivnosti, imajući u vidu najnovija tehnička rešenja koja su primenjuju u elektrodistributivnim mrežama. Nedostatak stručnog osoblja sa kojim je Operator distributivnog sistema suočen, ukazuje na potrebu da se ide u pravcu primene savremenih metoda u preventivnom održavanju elektrodistributivne mreže i elemenata. Prezentovan je veliki broj konkretnih slučajeva pojave kvarova i načina njihovog rešenja, što je svakako doprinositi daljoj razmeni iskustva i primeni najbolje prakse u cilju rešavanja problema.
5. Prezentovanim referatima kojima su prikazani pravci razvoja i stepeni realizacije informaciono-telekomunikacionih sistema u okviru ODS po pojedinim distributivnim područjima, nedvosmisleno ukazuje da telekomunikacije u elektrodistributivnim sistemima sve više zauzimaju centralno mesto, budući da postoji potreba da sve više razmenjuju velike količine informacija između centara upravljanja i ugrađene opreme po dubini elektrodistributivne mreže svih naponskih nivoa. Prezentovana su najnovija rešenja iz oblasti bezbednosti i zaštite takvih sistema od strane spoljnih napada i narušavanja integriteta takvih sistema. Prepoznat je značaj daljeg razvoja telekomunikacionih sistema, pre svega kao okosnice daljeg razvoja elektrodistributivnog sistema u celini, jer energetski i telekomunikacioni resursi u jednom elektrodistributivnom preduzeću predstavljaju nedvosmisleno jedan integrisan sistem. Prezentovana su rešenja iz pojedinih delova preduzeća operatora distributivnog sistema, ali imajući u vidu obim i ciljeve realizacije trenutnih projekata iz oblasti IКT, realno je očekivati da se na narednom Savetovanju pojavi nešto veći broj referata iz ove oblasti.
6. I ako su to bili zaključci sa prethodnih Savetovanja, ponovo je napomenuto da treba intenzivirati proces u cilju izrade novih tehničkih preporuka i internih standarda, koje treba konačno i usvojiti na nivou Operatora distributivnog sistema, a imajući u vidu nova tehnološka rešenja i koncepcije elektrodistributivne mreže.

 

Stručna komisija 4 - DISTIBUIRANA PROIZVODNJA I EFIКASNO КORIŠĆENJE ELEКTRIČNE ENERGIJE
Predsednik stručne komisije: dr Željko Popović, Fakultet tehničkih nauka Novi Sad

1. Intenzivirati istraživanja kratkoročnih i dugoročnih uticaja obnovljivih distributivnih generatora, kao i ostalih distribuiranih izvora (skladišta, upravljanja potoršnjom, i sl.), na sve poslovne procese u distributivnim sistemu Srbije uz uvažavanje neizvesnosti i varijabilnosti u proizvodnji električne energije. U tom cilju angažovati na organizova i sistemski način sve resurse u Srbiji – fakultete i institute, predstavnike regulatornih i zakonodavnih tela, agregatore, kao i ostale zaintresovane strane radi dobijanja jasnog plana (ili skupa planova) kojima se definišu potrebne promene kako u poslovnim procesima EDS-a tako i u ostalim oblastima u cilju minimizacije rizika od mogućih negativnih efekata/posledica.
2. Intenzivirati proučavanje mogućih uticaja različitih nivoa peneteracije fotonaponskih generatora u u reprezentnim niskonaponskim mrežama u Srbiji. Na osnovu toga sagledati (preporučiti) mere, sa stanovišta tehničkih rešenja kao i sa stanovišta legislative, koje se trebaju preduzeti da bi se smanjili rizici od potencijalnih negativnih/neželjenih efekata.
3. Veću pažnju posvetiti uticaju koje električni automobili mogu imati na distributivni sistem Srbije kroz analize i sagledavanja svetskih iskustava vezanih kako za istraživačke studije i radove tako i sa stanovištva legislative.
4. Veću pažnju posvetiti analizima i istraživanjima iz oblasti upravljanja opterećenjem kao resursa kojim se mogu značajno smanjiti potencijalni problemi vezani za visok stepen neizvesnosti i varijabilnosti u proizvodnji obnovljivih izvora i time povećati nivo penetracije ovakvih izvora.
5. Obezbediti da svi podaci o distributivnom sistemu koji predstavljaju bazu za primenu koncepta pametnih mreža (npr. podaci o elementima sistema na svim naponskim nivoima, podaci o broj vrsti i trajanju prekida i poravki, i sl.) budu na sistemski i sistematski način prikupljani i obrađivani (npr. korišćenjem sistema za upravljanje prekidima (Outage Management System (OMS)).

 

Stručna komisija 5 - PLANIRANJE DISTRIBUTIVNIH SISTEMA
Predsednik stručne komisije: dr Aleksandar Janjić, Elektronski fakultet, Niš, Srbija

1. Prikupljanje podataka o mreži i eksploatacionim karakteristikama je ključno za uspešno planiranje. Predstavljeni radovi su potvrdili da je neophodno nastaviti sa sistematičnim pristupom prikupljanja i obrade podataka i integracijom u kompleksne sisteme za upravljanje podacima.
2. U vremenu intenzivnih klimatskih promena, posebno je važno promeniti dosadašnju praksu i obuhvatiti i retke, ali događaje sa katastrofalnim posledicama po mrežu.
3. Namerni ostrvski rad elektrana je novo područje kome treba posvetiti punu pažnju usled povećanja sigurnosti i pouzdanosti sistema.
4. Prognoza potrošnje, ali i gubitaka električne energije ključni su za uspešno planiranje tržišnih aktivnosti. Potrebno je usavršiti ponuđene modele uvažavanjem svih uticajnih faktora.

 

Stručna komisija 6: TRŽIŠTE ELEКTRIČNE ENERGIJE I DEREGULACIJA
Predsednik stručne komisije: dr Nenad Кatić, Fakultet Tehničkih Nauka, Novi Sad, Srbija

1. Regulacija i tržište električne energije u regionu uspešno funkcioniše više godina i pristupa se daljem unapređenju regulacionih modela, naročito naročito vezano za obnovljive izvore energije.
2. Očekuje se da primena garancija porekla dalje stimuliše proizvođače i korisnike električne energije u orijentaciji ka obnovljivim izvorima energije.
3. Porast primene električnih vozila u regionu se očekuje u narednom periodu, te je neophodno analizirati i pripremiti različite modele snabdevanja buduće infrastrukture.
4. Podrška upravljačko-informacionih sistema i analitičkih metoda za modelovanje potrošnje, efikasno i pametno upravljanje mrežom je od velikog značaja za dalje unapređenje poslovanja elektrodistributivnih preduzeća na otvorenom tržištu električne energije.

 

Marketing program


Copyright © 2024 CIRED Serbia. All Rights Reserved.