English (United Kingdom)

CIRED Srbija 2020

TEHNIČKI SEKRETARIJAT SAVETOVANJA
BBN Congress Management d.o.o.
Deligradska 9, 11000 Belgrade, Serbia
Tel/fax: +381 (0)11 / 3629405, 2682318, 3629402, 3629403
Mob: +381 (0) 63 / 368594
Fax: +381 (0)11 / 3629406
E-mail: bbn.pco@gmail.com, bbn@bbn.co.rs
Web site: www.bbn.co.rs

Stručne komisije 2012 PDF Štampa El. pošta


Stručne komisije su stručna tela Nacionalnih komiteta CIRED Srbija i CIRED Crna Gora koje formira Izvršni odbor za svako savetovanje u skladu sa aktuelnom problematikom distributivnih mreža Srbije, Crne Gore i regiona, uvažavajući broj i sadržaje stručnih komisija meunarodne konferencije (CIRED). Za Sedmo savetovanje o elektrodistributivnim mrežama sa regionalnim učešćem, istaknute su sledeće preferencijalne teme po stručnim komisijama (STK):

STK -1: ELEKTRODISTRIBUTIVNA POSTROJENJA I VODOVI

Predsednik komisije: Prof. dr Dragan Tasić, Elektronski fakultet Niš


1. Izbor i primena novih tehničkih rešenja, tehnologija i opreme u elektrodistributivnim postrojenjima i vodovima
2. Projektovanje elektrodistributivnih postrojenja i vodova korišćenjem savremenih softverskih alata
3. Uticaj elektrodistributivnih postrojenja i vodova na životnu sredinu
4. Tehnička regulativa vezana za elektrodistributivna postrojenja i vodove

 

STK 2: KVALITET ELEKTRIČNE ENERGIJE U ELEKTRODISTRIBUTIVNIM SISTEMIMA
Predsednik komisije: Prof. dr Vladimir Katić, Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad

 

1. Tehnička regulativa o kvalitetu električne energije (standardizacija, tehnički propisi i postupci)
2. Merenje i monitoring kvaliteta električne energije (dijagnostičke metode, oprema, postupci i sl.)
3. Uticaj priključenja novih obnovljivih izvora i nelinearnih potrošača na kvalitet el. energije - viši harmonici, fliker, nesimetrija, prostiranje, uslovi priključivanja, metode eliminisanja
4. Rad malih elektrana i drugih obnovljivih izvora električne energije i kvalitet električne energije
5. Poremećaji koji direktno ugrožavaju rad potrošača - propadi napona, kratki prekidi i drugi poremećaji u napajanju potrošača – uzroci, prostiranje, imunitet, eliminisanje
6. Prenaponi i zaštita od prenapona u distributivnim mrežama, elektromagnetna kompatibilnost
7. Poremećaji u uzemljenju i kvalitet električne energije
8. Uticaj prenapona na rad malih elektrana i drugih obnovljivih izvora električne energije

 

STK 3: EKSPLOATACIJA ELEKTRODISTRIBUTIVNIH MREŽA
Predsednik komisije: Žarko Mićin, JP EPS Elektrovojvodina, Novi Sad

 

1. Preventivno održavanje, revitalizacija i mogućnosti efikasnijeg korišćenja EEO
2. Iskustva u primeni nove opreme, informatičkih alata, sistema zaštite i određivanja mesta kvara
3. Upravljanje mrežom u uslovima kvara
4. Upravljanje održavanjem (programi za: planiranje, kontrolu troškova i angažovanja radnika, dokumenti za rad, rezultati ispitivanja i ocena stanja opreme)

 

STK 4: ZAŠTITA I UPRAVLJANJE ELEKTRODISTRIBUTIVNIM MREŽAMA
Predsednik komisije: mr Dušan Vukotić, Elektrodistribucija Beograd

 

1. Strategije pri zameni SCADA sistema, rekonstrukciji relejne zaštite i uvođenju sistema za nadzor i upravljanje u transformatorskim stanicama
2. Primena energetskih aplikacija u elektrodistributivnim preduzećima
3. Automatizacija elektrodistributivnih mreža
4. Sigurnosni aspekti pristupa informacijama i njihova razmena
5. Komunikacioni standardi i standardi interoperabilnosti za potrebe IT integracija
6. Primena komunikacionih sistema za potrebe zaštite i upravljanja
7. Uticaj distribuirane proizvodnje na tradicionalne sisteme zaštite
8. Aspekti pouzdanosti zaštite bazirane na standardu IEC 61850
9. Komunikacione tehnike i protokoli za napredne mreže („smart grids“) i sisteme za daljinsko očitavanje potrošnje
10. Međusobna zavisnost upravljanja elektrodistributivnim mrežama i komunikacione infrastrukture

 

STK 5: DEREGULACIJA, TRŽIŠTE I EFIKASNO KORIŠĆENJE  ELEKTRIČNE ENERGIJE
Predsednik komisije: dr Nenad Katić, Telvent DMS, Novi Sad

 

1. Iskustva deregulacije i restrukturiranja elektroprivrede u regionu
2. Principi obračuna tarifa za distributivne usluge i principi tarifiranja za tarifne kupce
3. Merni uređaji, poslovni informacioni sistemi, obračun i naplata električne energije i odnosi sa potrošačima
4. Daljinsko očitavanje mernih uređaja, tehnička rešenja, komunikacioni zahtevi, iskustva
5. Distribuirane elektrane – pristup mrežama, zaštita i upravljanje - iskustva, propisi i standardi
6. Efikasno korišćenje električne energije i upravljanje opterećenjem

 

STK 6: PLANIRANJE I RAZVOJ DISTRIBUTIVNIH MREŽA

Predsednik komisije: dr Aleksandar Janjić, Telvent DMS, NoviSad

 1. Prognoza potrošnje i proizvodnje
  1. Metodologije za prostornu prognozu potrošnje
  2. Prognoza proizvodnje iz obnovljivih izvora
 2. Zahtevane karakteristike mreže, benchmarking

  1. Ekonomski i tehnički parametri
  2. Pouzdanost sistema i određivanje dozvoljenog nivoa
  3. Metode za ocenu performansi mreže
  4. Gubici električne energije
  5. Rezultati ocena mreža i benchmarking
 3. Strategije za investiranje
  1. Višekriterijumska optimizacija investiranja
  2. Analiza rizika kao ključnog elementa u planiranju
  3. Primena standarda za upravljanje osnovnim sredstvima
 4. Novi dizajn distributivnih mreža

  1. Aktivne i inteligentne mreže
  2. Novi dizajn mreža za najbolje iskorišćenje obnovljivih izvora
  3. Načini integracije distributivnih mreža sa ostalom infrastrukturom
  4. Novi dizajn prema kriterijumima rizika
 
prijava_radova

SPONSORI 12.savetovanja

Zlatni sponzori:
© 2020 CIRED Srbija. Sva prava zadržana.