English (United Kingdom)

CIRED Srbija 2024


Prvo obaveštenje i  poziv za pisanje radova

 

 


Izveštaj sa 13. savetovanja

Monografija 20 godina CIRED Srbija

TEHNIČKI SEKRETARIJAT SAVETOVANJA
BBN Congress Management d.o.o.
Deligradska 9, 11000 Belgrade, Serbia
Tel/fax: +381 (0)11 / 3629405, 2682318, 3629402, 3629403
Mob: +381 (0) 63 / 368594
Fax: +381 (0)11 / 3629406
E-mail: bbn.pco@gmail.com, bbn@bbn.co.rs
Web site: www.bbn.co.rs


Savetovanja Prošla savetovanja Vrnjačka Banja 2014
Lista radova CIRED Srbija 2014 PDF Štampa El. pošta

FORUM SMART GRID

Moderator / Coordinator: Dr Zoran Simendić, Elektrodistribucija Sombor

 

R-F. 01

SMART GRID & SMART METER OD DEFINICIJE DO PRAVNOG OKVIRA

B. LAZAREVIĆ, PD ''Elektrosrbija'' doo Kraljevo-ogranak Kruševac, Srbija


R-F.02

ANALIZA POSTOJEĆEG STANJA STANDARDIZACIJE U OBLASTI PAMETNIH MREŽA

I. PENAVA, JP Elektroprivreda BiH d.d.-Sarajevo, PodruŽnica "Elektrodistribucija" Mostar, M. PENAVA, Elektrotehnička škola za energetiku Sarajevo, M. ŠARIĆ, JP Elektroprivreda BiH d.d.-Sarajevo, PodruŽnica "Elektrodistribucija" Mostar, Bosna i Hercegovina

 

R-F.03

UNAPREĐENI DMS SOFTVER U DISTRIBUTIVNOJ MREŽI ED NOVI SAD

M. POROBIĆ, S. MILIVOJEV, Ž. TANJGA, PD Elektrovojvodina d.o.o, Ogranak "ED Novi Sad", J. VUKOVIĆ, PD Elektrovojvodina d.o.o, "Uprava", Novi Sad, Srbija


R-F.04

INTEGRALNI DISTRIBUTIVNI MENADŽMENT SISTEM (IDMS)

B. FILIPOVIĆ, Alstom Grid, UAE, I. SREJIĆ, Elektrovojvodina, Srbija

 

R-F.05

VIRTUELIZACIJA PLATFORME SCADA SISTEMA U FOTONAPONSKOJ ELEKTRANI

M. NIKOLIĆ, A. CVETKOVIĆ, N. STOJAKOVIĆ, Institut "Mihajlo Pupin – Automatika", Srbija

 

R-F.06

SMART GRIDS U FUNKCIJI SIGURNOSTI SNABDEVANJA I RAZVOJA TRŽIŠTA ELEKTRIČNE ENERGIJE

DŽ. HADŽIOSMANOVIĆ, N. KULUŠIĆ, I. SLIŠKOVIĆ, D. MARIĆ, JP Elektroprivreda HZ H-B d.d. Mostar, Bosna i Hercegovina

 

R-F.07

PREGLED I POREĐENJE ENTSO-E PRAVILA O RADU ZA PRIKLJUČENJE GENERATORA NA MREŽU SA PRAVILIMA O RADU DISTRIBUTIVNOG SISTEMA

D. ĐUKIĆ, "Elektrovojvodina" d.o.o. Novi Sad, Srbija

 

R-F.08

PRIPREMA ENERGETSKIH OBJEKATA ZA INSTALACIJU SOLARNE OPREME

M. ILIUTA, SC.FISE Electrica Serv SA. SISE Muntenia- Nord -AISE Galati, Rumunija


R-F.09

PROBLEMATIKA PRIKLJUČENJA SOLARNIH ELEKTRANA NA KONZUMNOM PODRUČJU PD "ELEKTRODISTRIBUCIJA BEOGRAD"

B. LAZIĆ, D. VUKOTIĆ, D. JOVANOVIĆ, PD "Elektrodistribucija-Beograd" d.o.o. Beograd, Srbija

 

 

STK 1 / EC 1: ELEKTRODISTRIBUTIVNA POSTROJENJA I VODOVI / DISTRIBUTION SUBSTATIONS AND POWER LINES

Predsednik komisije: Prof. dr Dragan TASIĆ, Elektronski fakultet Niš, Srbija


Preferencijalna tema 1: Izbor i primena novih tehničkih rešenja, tehnologija i opreme u elektrodistributivnim postrojenjima i vodovima


R-1.01

PREDLOG IZVEDBE TRANSFORMATORSKE SREDNJENAPONSKE ĆELIJE U TS 110/x kV I NAČINA KORIŠĆENJA PODATAKA O VELIČINI NAPONA SREDNJENAPONSKE STRANE

D. OBRADOVIĆ, S. SPREMIĆ, EPS - P.D. "Elektrovojvodina" - Sektor eksploatacije Uprave, Srbija


R-1.02

PRIMENA NOVIH TEHNOLOGIJA U PRAĆENJU STANJA ODVODNIKA PRENAPONA

N. VUKOBRAT, A. ANTONIĆ, "Elektrovojvodina" d.o.o, Novi Sad, Srbija

 

R-1.03

MATERIJALI I OBJEKTI U POŽARU KOD ELEKTROENERGETSKIH OBJEKATA

B. SIMENDIĆ, V. PETROVIĆ, Visoka tehnička škola strukovnih studija, Novi Sad, N. OGRIZOVIĆ, J.P. EMS, Beograd, Srbija

 

R-1.04

PROBLEMI I MOGUĆA REŠENJA UZEMLJENJA VETROAGREGATA U USLOVIMA LOŠE PROVODNOG TLA

S. TATALOVIĆ, Ž. ĐURIŠIĆ, Elektrotehnički fakultet Beograd, Beograd, Srbija

 

R-1.05

TEHNIČKA REŠENJA ZA UVOĐENJE TRANSFORMACIJE 35/20 kV U POSTOJEĆIM TRAFOSTANICAMA 110/x kV

S. BOGOSAVLJEVIĆ, V. DOBRANIĆ, "Elektrovojvodina" d.o.o, Novi Sad, Srbija

 

R-1.06

ANALIZA POGONSKIH DOGAĐAJA ČIJI SU UZROK ATMOSFERSKA PRAŽNJENJA NA NADZEMNIM VODOVIMA NAZIVNOG NAPONA 110 kV

S. TATALOVIĆ, Elektrotehnički fakultet Beograd (Global Substation Solutions d.o.o), M. SAVIĆ, Elektrotehnički fakultet Beograd, Srbija

 

R-1.07

PRIKLJUČENJE NA PROLAZNI IZOLATOR UTIČNOG TIPA (PREMA SRPS EN 50181)

D. MALEŠ, D. JOVANOVIĆ, Đ. GLIŠIĆ, B. STOJANOVIĆ, Elektrodistibucija Beograd, Beograd, Srbija


R-1.08

SPECIFIČNOSTI REKONSTRUKCIJE TS 35/10 kV "SURČIN"

M. OBRADOVIĆ, LJ. FUNDUK, D. JOVANOVIĆ, P.D. Elektrodistibucija Beograd, Beograd, Srbija


R-1.09

POVEZIVANJE PROVODNIKA NISKONAPONSKIH I SREDNJENAPONSKIH ENERGETSKIH KABLOVA ZA PRIMENU NA VETRO TORNJU I VETRO PARKOVIMA

J. LANGOWSKI, Nexans Power Accessories Germany, GmbH, Nemačka

 

 

Preferencijalna tema 2: Novi informatički alati za potrebe planiranja, projektovanja i izgradnje elektrodistributivnih postrojenja i vodova

 

R-1.10

ALGORITAM ZA ODREĐIVANJE TRAJNO DOZVOLJENIH OPTEREĆENJA NEIZOLOVANIH PROVODNIKA NADZEMNIH VODOVA

D. KLIMENTA, B. PEROVIĆ, J. RADOSAVLJEVIĆ, M. JEVTIĆ, Fakultet tehničkih nauka u Kosovskoj Mitrovici, Srbija

 

R-1.11

ZAGREVANJE RASTAVLJAČA SA DVOSTRUKIM NOŽEVIMA ZA MONTAŽU NA OTVORENOM

D. KLIMENTA, B. PEROVIĆ, M. JEVTIĆ, J. RADOSAVLJEVIĆ, Fakultet tehničkih nauka u Kosovskoj Mitrovici, Srbija

 

R-1.12

OPTIMALAN ODNOS DIMENZIJA PROVODNIKA PRAVOUGAONOG POPREČNOG PRESEKA

N. MUČALICA, K. KASAŠ-LAŽETIĆ, D. HERCEG, N. ĐURIĆ, M. PRŠA, Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad, Srbija

 

R-1.13

OPTIMALNA KOMBINACIJA "U" SABIRNICA ZA MINIMALNE DŽULOVE GUBITKE

K. KASAŠ-LAŽETIĆ, D. HERCEG, N. ĐURIĆ, M. PRŠA, Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad, Srbija

 

R-1.14

UPOTREBA RADNIH TABELA (SPREADSHEETS) ZA PRORAČUN POUZDANOSTI TRANSFORMATORSKIH STANICA

D. PERIĆ, JP EMS, Beograd, M. TANASKOVIĆ, PD ''Elektrodistribucija Beograd'', Beograd, N. PETROVIĆ, JP EMS, Beograd, Srbija


R-1.15

ANALIZA POUZDANOSTI NAPAJANJA POTROŠAČA USLED NESIGURNOSTI PODATAKA U DISTRIBUTIVNOJ MREŽI

J. KRSTIVOJEVIĆ, M. ŽARKOVIĆ, Univerzitet u Beogradu, Elektrotehnički fakultet, Srbija


R-1.16

MOGUĆNOSTI PRIMENE BESPILOTNIH AEROFOTOGRAMETRIJSKIH SISTEMA U ELEKTRODISTRIBUCIJI BEOGRAD

LJ. ADŽEMOVIĆ, "Livona" d.o.o, Beograd, M. TANASKOVIĆ, PD ''Elektrodistribucija Beograd'', Beograd, Srbija

 

 

Preferencijalna tema 3: Uticaj elektrodistributivnih postrojenja i vodova na Životnu

 

R-1.17

MERENJE I PRORAČUN NEJONIZUJUĆIH ZRAČENJA NISKIH FREKVENCIJA U ŠKOLSKOJ UČIONICI IZNAD TS 10/0,4 kV T

M. TANASKOVIĆ, PD ''Elektrodistribucija Beograd'', Beograd, I. MILOVANOVIĆ, JIE-Engineering d.o.o, Beograd, Srbija

 

R-1.18

NEJONIZIRAJUĆA ZRAČENJA U OKOLINI ELEKTROENERGETSKIH POSTROJENJA

H. SALKIĆ, A. SOFTIĆ, JP EP BiH Elektrodistribucija Tuzla, Bosna i Hercegovina

 

R-1.19

PRIMENA MERA ZA SMANJENJE VREDNOSTI MAGNETSKE INDUKCIJE DISTRIBUTIVNE TRANSFORMATORSKE STANICE 10/0,4 kV

M. GRBIĆ, A. PAVLOVIĆ, Elektrotehnički institut ''Nikola Tesla'', Beograd, M. TAUŠANOVIĆ, PD ''Elektrodistribucija Beograd'', Beograd, V. ŠILJKUT, JP Elektroprivreda Srbije, Beograd, Srbija

 

R-1.20

NISKOFREKVENTNO ELEKTROMAGNETNO ZRAČENJE U RADNOM PROSTORU PRENOSNE TRAFO STANICE

V. PETROVIĆ, M. SOKOLA, B. SIMENDIĆ, Visoka tehnička škola strukovnih studija Novi Sad, Srbija

 

R-1.21

UTICAJ OTPORA UZEMLJENJA OBJEKTA NA STRUJU ATMOSFERSKOG PRAŽNJENJA U TAČKI UDARA

M. TAUŠANOVIĆ, PD ''Elektrodistribucija Beograd'', Beograd, J. CVETIĆ, M. IGNJATOVIĆ, D. PAVLOVIĆ, N. MIJAJLOVIĆ, Elektrotehnički fakultet Beograd, Srbija

 

R-1.22

PRIMENA PROPISA I ISKUSTVA "ELEKTRODISTRIBUCIJE BEOGRADˮ NA ZAŠTITI ZAPOSLENIH I STANOVNIŠTVA OD UTICAJA NEJONIZUJUĆIH ZRAČENJA

M. TAUŠANOVIĆ, PD ''Elektrodistribucija Beograd'', Beograd, V. ŠILJKUT, JP Elektroprivreda Srbije, Beograd, M. GRBIĆ, A. PAVLOVIĆ, Elektrotehnički institut ''Nikola Tesla'', Beograd, Srbija

 

 

STK 2:  KVALITET ELEKTRIČNE ENERGIJE U ELEKTRODISTRIBUTIVNIM SISTEMIMA

Predsednik komisije: Prof. dr Vladimir KATIĆ, Fakultet tehničkih nauka Novi Sad, Srbija

 

Preferencijalna tema 2: Kvalitet električne energije u elektrodistributivnim sistemima

R-2.01
MERENJE KVALITETA ELEKTRIČNE ENERGIJE: SADAŠNJA PRAKSA I BUDUĆI PRISTUPI

J. V. MILANOVIĆ, School of Electrical and Electronic Engineering, The University of Manchester, Manchester, Velika Britanija

 

R-2.02
ANALIZA PARAMETARA KVALITETA ELEKTRIČNE ENERGIJE SIMULTANIM MERENJEM NA SVIM IZVODIMA DISTRIBUTIVNE TRAFO STANICE

NIKOLIĆ, B. BABIĆ, A. ŽIGIĆ, N. MILADINOVIĆ, S. MILOSAVLJEVIĆ, Elektrotehnički Institut Nikola Tesla, Univerzitet u Beogradu, Srbija


R-2.03
ANALIZA KVALITETA ELEKTRIČNE ENERGIJE I MEĐUSOBNOG UTICAJA PRENOSNOG I DISTRIBUTIVNOG SISTEMA U TAČKI PRIMOPREDAJE ELEKTRIČNE ENERGIJE

N. ZLATKOVIĆ, Ž. MARKOVIĆ, N. MRAKOVIĆ, JP EPS - Direkcija za distribuciju električne energije, Beograd, Srbija

 

R-2.04
ANALIZA REZULTATA DVANAESTOGODIŠNJEG PRAĆENJA POKAZATELJA KVALITETA ISPORUKE ELEKTRIČNE ENERGIJE

M. RADIĆ, M. BAČLIĆ, PD Elektrovojvodina d.o.o, Novi Sad, Srbija

 

R-2.05

KVALITET ELEKTRIČNE ENERGIJE NA KONZUMNOM PODRUČJU TS 110/20 kV "ODŽACI"

J. ČARNIĆ, M. RADOSAVLJEV, PD Elektrovojvodina, Uprava, Novi Sad, Srbija

 

R-2.06

DODATNI GUBICI SNAGE I EKVIVALENTNE ŠEME TRANSFORMATORA ZA VIŠE HARMONIKE

M. KOSTIĆ, Elektrotehnički Institut Nikola Tesla, Beograd, Srbija

 

R-2.07

PRIKLJUČENJE MALE ELEKTRANE – ISKUSTVA I PREDLOZI

R. MILANKOV, PD Elektrovojvodina, Novi Sad, Srbija

 

 

 

STK 3: EKSPLOATACIJA ELEKTRODISTRIBUTIVNIH

Predsednik komisije: Žarko MIĆIN, JP EPS Elektrovojvodina, Novi Sad, Srbija

 

Preferencijalna tema 1: Preventivno održavanje, revitalizacija i mogućnosti efikasnijeg korišćenja EEO


R-3.01

ZAŠTITA ULJNIH TRANSFORMATORA OD EKSPLOZIJA: OGLEDI I SIMULACIJE

S. MULLER, G. PERIGAUD, M. PETROVAN-BOIARCIUC, SERGI France, France, O. K. AHMED., B. LANDIS, S. YOON, Transformer Protector Corp, USA

 

R-3.02

PODROBNO RAZMATRANJE SLUČAJEVA KVAROVA TRANSFORMATORA

S. SPREMIĆ, EPS - P.D. "Elektrovojvodina" - Sektor eksploatacije Uprave, R. SAVIĆ, Minel Dinamo d.o.o, Srbija


R-3.03

PREVENCIJA I OTKLANJANJE KVAROVA USLED POJAVE HRĐE U KONZERVATORU FABRIČKI LOŠE ANTIKOROZIVNO ZAŠTIĆENIH DISTRIBUTIVNIH TRANSFORMATORA

D. JAZIĆ, Elektrokrajina a.d. Banja Luka / Elektroprenos BiH O.P. Banja Luka, P. KUNDAČINA, Elektro-Hercegovina a.d. Trebinje, Bosna i Hercegovina

 

R-3.04

ISKUSTVA TOKOM REVIZIJA TERETNIH REGULACIONIH PREKLOPKI ENERGETSKIH TRANSFORMATORA 110 kV/x NA MESTU NJIHOVE UGRADNJE U DISTRIBUTIVNIM POSTROJENJIMA

J. PONOĆKO, J. LAZIĆ, Đ. JOVANOVIĆ, B. PEJOVIĆ, D. ILIĆ, Elektrotehnički institut "Nikola Tesla", P. RADOSAVLJEVIĆ, LJ. NOVAKOVIĆ, EDEX, Srbija

 

R-3.05

KVAROVI NA PROVODNIM IZOLATORIMA U TS 110/20 kV

D. ČOMIĆ, PD "Elektrovojvodina" d.o.o, Novi Sad, Z. MITROVIĆ, Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad, Srbija


R-3.06

STATISTIČKI PRIKAZ KVAROVA NA MREŽI 35 kV KABLOVSKIH VODOVA NA TERITORIJI GRADA

P. TASIĆ, S. MEĐO, M. PAVLOVIĆ, PD Elektrodistribucija Beograd, Srbija

 

I-3.07

NOVA MINERALNA I BILJNA IZOLACIONA ULJA I PRAVILA MEŠANJA

D. MIHAJLOVIĆ, V. VASOVIĆ, K. DRAKIĆ, N. KOVAČEVIĆ, J. RADOMIROVIĆ, J. LUKIĆ, Elektrotehnički institut Nikola Tesla, Srbija


R-3.08

PRINCIPI DIJAGNOSTIKE I TUMAČENJE REZULTATA GASNOHROMATOGRAFSKE ANALIZE – SLUČAJEVI IZ PRAKSE
K. DRAKIĆ, D. MIHAJLOVIĆ, V. VASOVIĆ, J. JANKOVIĆ, J. LUKIĆ, Elektrotehnički institut "Nikola Tesla", Srbija

 

R-3.09

ANALIZA VARIJANTI ZAMENE TRANSFORMATORA SA VELIKIM GUBICIMA U GVOŽĐU

M. RADOSAVLJEV, S. BONDOKIĆ, EPS – P.D. Elektrovojvodina – Sektor upravljanja Uprave, S. SPREMIĆ, EPS - P.D. Elektrovojvodina - Sektor eksploatacije Uprave, Srbija

 

R-3.10

DIELEKTRIČNA ISPITIVANJA TRANSFORMATORA

M. RISTIĆ, I. JAGODIĆ, JP Elektroprivreda Srbije, Beograd, J. LAZIĆ, Elektrotehnički institut "Nikola Tesla", Beograd, Srbija


R-3.11

PRIMENA TERMOGRAFIJE U DIJAGNOSTICI KVAROVA U NASTAJANJU U ELEKTRO-ENERGETSKIM POSTROJENJIMA

LJ. ČIČKARIĆ, N. SIMIĆ, Elektrotehnicki institut "Nikola Tesla", Beograd, Srbija

 

I-3.12

TRENDS IN TRANSFORMER LIFE-CYCLE MANAGEMENT ON-LOAD TAP-CHANGER AND TRANSFORMER ACCESSORIES

W. FLEISCHMANN, Maschinenfabrik Reinhausen GmbH – MR, Nemačka

 

 

Preferencijalna tema 2: Iskustva u primeni nove opreme, informatičkih alata, sistema zaštite i određivanja mesta kvara


I-3.13

PILOT PROJEKAT IMPLEMENTACIJA NOVE GENERACIJE UREĐAJA ZA UPRAVLJANJE U SN DISTRIBUTIVNOJ MREŽI

B.LAZAREVIĆ, V. RILAK, S. TRAJKOVIĆ, PD ''Elektrosrbija'' doo Kraljevo-ogranak Kruševac, Srbija

 

I-3.14

EKSPLOATACIONA ISKUSTVA U PRIMENI INTELIGENTNIH LINIJSKIH PREKIDAČA (ILP – "RIKLOZERA") U OKVIRU SREDNJENAPONSKE ELEKTRODISTRIBUTIVNE MREŽE PD EDB

D.VUKOTIĆ, M. OBRADOVIĆ, R. TODOROVIĆ, PD "Elektrodistribucija Beograd" d.o.o, Srbija

 

R-3.15

UNAPREĐENJE PROCESA ODRŽAVANJA RADIJALNE MREŽE SREDNJEG NAPONA SA IZOLOVANOM NEUTRALNOM TAČKOM PRIMENOM SAVREMENIH UREĐAJA ZA SPREČAVANJE I PRIGUŠENJE FEROREZONANSE

S. MILORADOVIĆ, M. STANKOVIĆ, P.D. "Termoelektrane i kopovi Kostolac" d.o.o, I. ANĐELKOVIĆ, ABB D.O.O. Srbija

 

Preferencijalna tema 3:

Upravljanje mrežom u uslovima kvara

I-3.16

ANALIZA POTREBNOG VREMENA NAPAJANJA KONZUMA TS 110/35 kV POGOĐENOG KVAROM PRE I NAKON PREUZIMANJA NADLEŽNOSTI UPRAVLJANJA

M. JOVANOV, Z. JOVANOVIĆ, PD EDB, Srbija

 

I-3.17

GENERISANJE LISTE PRIORITETNIH KUPACA ZA OBAVEŠTAVANJE O PLANIRANOM ISKLJUČENJU

M. JEVTIĆ, D. ŽEŠKO, N. GREGOVIĆ, ED "Elektrošumadija" Kragujevac, Srbija

 

I-3.18

MERENJE NULTIH I MEĐUFAZNIH KAPACITIVNOSTI NADZEMNIH VODOVA I KABLOVA

D. RISTIVOJEVIĆ, S. VUKOVIĆ, S. DAMNJANOVIĆ, V. PAJIĆ, RB Kolubara, Srbija

 

 

STK 4: ZAŠTITA I UPRAVLJANJE ELEKTRODISTRIBUTIVNIM MREŽAMA

Predsednik komisije: Mr Dušan VUKOTIĆ, Elektrodistribucija Beograd, Beograd, Srbija

 

Preferencijalna tema 1:

Upravljanje elektrodistributivnim mrežama i telekomunikacije


R-4.01

INTEGRACIJA I ODRŽAVANJE CENTRALIZOVANE BAZE PODATAKA DISTRIBUIRANIH SCADA SISTEMA U DISTRIBUIRANOM DISPEČERSKOM CENTRU ELEKTROVOJVODINE (DDCEV)

G. JOVANOVIĆ, B. RADMILOVIĆ, D. VOJNOVIĆ, PD "Elektrovojvodina" d.o.o, G. KONEČNI, Institut "Mihajlo Pupin – Automatika", Srbija

 

R-4.02

CENTRALNI ADRESNI REGISTAR KAO OSNOVA ZA INTEGRACIJU KOMERCIJALNIH I TOPOLOŠKIH PODATAKA O POTROŠAČIMA EDB

J. STEVIĆ, M. NIKOLIĆ, M. ŠUŠTRAN, PD "Elektrodistribucija Beograd" d.o.o. Beograd, Srbija

 

R-4.03

IMPLEMENTACIJA HIBRIDNOG SISTEMA DALJINSKOG UPRAVLJANJA SREDNJENAPONSKIM DALEKOVODIMA NA TERITORIJI ED "ELEKTROMORAVA" POŽAREVAC

D. VIĆIĆ, V. TRIFUNOVIĆ, N. ŠLJUKIĆ, PD "Centar" d.o.o. Kragujevac, ED "Elektromorava" PoŽarevac, Srbija, N. POPOVIĆ, "InfoProjekt" d.o.o, Valjevo, Srbija

 

R-4.04

JEDAN PRISTUP OBEZBEĐIVANJA SIGURNOSTI KOD INTEROPERABILNIH SISTEMA

A.STANIMIROVIĆ, M. BOGDANOVIĆ, L. STOIMENOV, Elektronski fakultet u Nišu, Univerzitet u Nišu, D. NIKOLIĆ, A. KRSTIĆ, PD "Jugoistok" d.o.o. Niš, Srbija

 

R-4.05

KOMUNIKACIONA INFRASTRUKTURA ZA DALJINSKI NADZOR I UPRAVLJANJE SREDNJENAPONSKOM DISTRIBUTIVNOM MREŽOM

J. MANDIĆ-LUKIĆ, B. MILINKOVIĆ, Ž. VASILJEVIĆ "Energoprojekt Entel" a.d, N. SIMIĆ, Elektrotehnički fakultet Beograd, Srbija

 

 

Preferencijalna tema 2: Zaštita u elektrodistributivnim mrežama


R-4.06

MULTIFUNKCIONALNI UREĐAJI ZA ZAŠTITU ELEKTROENERGETSKIH POSTROJENJA

Ž. KUVAČ, "Kvazar", Beograd, Srbija


R-4.07

ZAMJENA ZAŠTITA SN ODVODA U STANICAMA 110/x kV UZ ANALIZU RADA ZEMLJOSPOJNIH ZAŠTITA

B.KOPRENA, D. STOJNIĆ, "Elektroprenos-Elektroprijenos BiH" a.d. Banja Luka, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina

 

R-4.08

MODERNIZACIJA SISTEMA RELEJNE ZAŠTITE TRI 35 kV KABLOVSKA IZVODA KOJI POLAZE IZ TS 110/35 kV "NIŠ 3" A ZAVRŠAVAJU SE U TS 35/10 KV "CENTAR 2"

M. MIHAILOVIĆ, M. VUČKOVIĆ, D. NIKOLIĆ, ED "Jugoistok" d.o.o. Niš, Srbija

 

I-4.09

REKONSTRUKCIJA TS 110/10 kV BEOGRAD 13 - VOŽDOVAC

.Funduk, Elektrodistribucija Beograd d.o.o, Beograd, Srbija, Srbija

 

R-4.10

AKTIVNIJA ULOGA TEHNIKE ZEMLJOSPOJNOG PREKIDAČA

M. RADUNOVIĆ, V. MIJATOVIĆ, PD "Elektrovojvodina" d.o.o. Novi Sad, Elektrodistribucija "Sombor", Srbija

 

R-4.11

ZAŠTITA OD PREKIDA PROVODNIKA U 10 kV DISTRIBUTIVNOJ MREŽI

D. PREDIĆ, S. VASILJEVIĆ, I. GRBIĆ, LJ. MLADENOVIĆ, PD "Jugoistok" d.o.o, Niš, Srbija

 

R-4.12

PAUSIT - UNAPREĐENO REŠENJE

M. SENTIN, S. SPREMIĆ, PD "Elektrovojvodina" d.o.o, Sektor eksploatacije Uprave, Novi Sad, Srbija

 

R-4.13

IMPLEMENTATION OF COMMUNICATION PROTOCOLS IN SOLAR POWER PLANTS SCADA SYSTEMS

I.GOJKOVIĆ, S. MAKSIMOVIĆ, Ž. ZELJKOVIĆ, Institut "Mihajlo Pupin – Automatika", Beograd, Srbija

 

R-4.14

PRIMENA UNAPREĐENE REGULACIJE NAPONA U REALNOJ DISTRIBUTIVNOJ MREŽI

Z. SIMENDIĆ, PD Elektrovojvodina d.o.o, "Elektrodistribucija Sombor", Sombor, G. ŠVENDA, Institut za energetiku, elektroniku i telekomunikacije, Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad, V. STREZOSKI, Schneider Electric DMS NS LLC, Novi Sad, D. ĐANIĆ, Srbija

 

R-4.15

OPTIMALNA RASPODELA SNAGA I REGULACIJA NAPONA I FREKVENCIJE U MIKROMREŽAMA

J. RADOSAVLJEVIĆ, M. JEVTIĆ, D. KLIMENTA, Fakultet tehničkih nauka u Kosovskoj Mitrovici, Srbija

 

R-4.16

ELEKTRIČNA ZAŠTITA MALIH HIDROELEKTRANA

M. RISTIĆ, I. JAGODIĆ, A. LATINOVIĆ, JP "Elektroprivreda Srbije", Beograd, Srbija

 

R-4.17

NOVA TEHNOLOGIJA ZA EFIKASAN NADZOR I UPRAVLJANJE POMOĆU SINHROFAZORA

A.POPELKA, P. MARVAN, AIS, F. VYBÍRALÍK, CIRED, Republika Češka

 

R-4.18

WAMS – UNAPREĐENE APLIKACIJE ZA DISTRIBUCIJE ELEKTRIČNE ENERGIJE

A.POPELKA, D. JURIK, AIS, F. VYBÍRALÍK, CIRED, Czech Republic, M. KRSTIĆ, AIS, Srbija

 

 

STK 5: DEREGULACIJA, TRŽIŠTE I EFIKASNO KORIŠĆENJE ELEKTRIČNE ENERGIJE

Predsednik komisije: dr Nenad KATIĆ, Schneider Electric DMS NS, Novi Sad, Srbija

 

Preferencijalna tema 1: Otvaranje tržišta električne energije i deregulacije elektroprivrede u regionu

 

R-5.01
POREĐENJE REZULTATA RAZLIČITIH METODOLOGIJA ZA PRORAČUN KOREKCIONIH KOEFICIJENATA

D. NIKOLIĆ, M. VUČKOVIĆ, A. KRSTIĆ, ED "Jugoistok" d.o.o. Niš, Srbija


R-5.02

METODOLOGIJA ZA PRORAČUN KOREKCIONIH KOEFICIJENATA U DISTRIBUTIVNIM MREŽAMA

M. VUČKOVIĆ, D. NIKOLIĆ, A. KRSTIĆ, M. KOSTIĆ, ED "Jugoistok" d.o.o. Niš, Srbija

 

R-5.03

ELEKTROPRIVREDA IZMEĐU TRŽIŠTA I REGULACIJE

S. ADŽIĆ, Ekonomski fakultet u Novom Sadu, Srbija


R-5.04

OBNOVLJIVI IZVORI ELEKTRIČNE ENERGIJE I ENERGETSKA EFIKASNOST

R. DŽAKA, A. ŠUPIĆ, Elektroprivreda BiH, Sarajevo, Bosna i Hercegovina

 

R-5.05

INFORMACIONI SISTEM ZA PODRŠKU DJELATNOSTI SNABDIJEVANJA U JP ELEKTROPRIVREDA BIH U USLOVIMA OTVORENOG TRŽIŠTA ELEKTRIČNE ENERGIJE

E. GRABOVICA, DŽ. BOROVINA, S. KOVAČEVIĆ, Elektroprivreda BiH, Bosna i Hercegovina

 

Preferencijalna tema 2: Pametna brojila i sistemi za daljinsko očitavanje i upravljanje pametnim brojilima

 

R-5.06

REALIZACIJA AMM SISTEMA NA PRIGRADSKOM TRAFO PODRUČJU 10/0.4 kV RAZDJELNA

N. NOVČIĆ, P. KUNDAČINA, ZP "Elektro-Hercegovina" a.d. Trebinje, R. KULJIĆ, ZP "Elektro-Hercegovina" a.d. Trebinje - RJ "Elektro-Bileća",  Bosna i Hercegovina

 

R-5.07

PREUZIMANJE I IZMEŠTANJE MERNOG MESTA (MERNOG UREĐAJA I PRIKLJUČKA) U PD "CENTAR" D.O.O. KRAGUJEVAC

N. NIKOLIĆ , PD "Centar" doo, Kragujevac, Z. RADONJIĆ, PD, "Centar" doo, Kragujevac, pogon Velika Pana, G. SAVIĆ, PD "Centar" doo, Kragujevac, Srbija

 

R-5.08

PAMETNA BROJILA - ANALIZA OPRAVDANOSTI UVOĐENJA

A.VUČKOVIĆ, N. DESPOTOVIĆ, Agencija za enrgetiku Republike Srbije, Beograd, Srbija


R-5.09

ENERGETSKA STATISTIKA - CENA ELEKTRIČNE ENERGIJE

G. TANIĆ, A. VUČKOVIĆ, N. DESPOTOVIĆ, Agencija za energetiku Republike Srbije, Beograd, Srbija

 

R-5.10

STRATEGIJE REGULACIJE NAPONA I FAKTORA SNAGE ZA SINHRONE GENERATORE U DISTRIBUTIVNIM MREŽAMA

S. ĐUKIĆ, O. ČOLIĆ, "Elektrovojvodina" d.o.o. Novi Sad, Srbija

 

Preferencijalna tema 3: Distribuirane elektrane, efikasno korišćenje električne energije i upravljanje opterećenjem


R-5.11

ODREĐIVANJE KAPACITETA ZA UPRAVLJANJE OPTEREĆENJEM U CILJU SKLADIŠTENJA ENERGIJE I SMANJENJA VRŠNE SNAGE

V. ŠILJKUT, JP EPS Direkcija za distribuciju električne energije, N. RAJAKOVIĆ, Elektrotehnički fakultet Univerziteta u Beogradu, J. STEVIĆ, M. ŠUŠTRAN, Elektrodistribucija Beograd, Srbija


R-5.12

UTVRĐIVANJE SPECIFIČNOG RASHLADNOG KAPACITETA PROSTORIJA PRI MODELOVANJU PROGRAMA UPRAVLJANJA OPTEREĆENJEM

V. ŠILJKUT, JP EPS Direkcija za distribuciju električne energije, N. RAJAKOVIĆ, Elektrotehnički fakultet Univerziteta u Beogradu, M. DILPARIĆ, Elektrotehnički institut "Nikola Tesla" Beograd, I. BATAS BIJELIĆ, Elektrotehnički fakultet Univerziteta u Beogradu, Srbija


R-5.13

ANALIZA OSETLJIVOSTI EKONOMSKE ISPLATIVOSTI AUTOMATIZACIJE ELEKTRODISTRIBUTIVNIH MREŽA

J. KATIĆ, Schneider-Electric DMS NS, N. KATIĆ, Fakultet tehničkih nauka Novi Sad, Srbija

 

R-5.14

IMPLEMENTACIJA JEFTINOG HARDVERSKOG SISTEMA ZA MONITORING PROIZVODNJE SOLARNE

V. BEČIROVIĆ, N. KAVAZOVIĆ, S. HANJALIĆ, Elektrotehnički fakultet, Sarajevo, Bosna i Hercegovina


R-5.15

ISLANDING DETECTION WITH PHASOR MEASUREMENT UNITS

J. CARDENAS, G. MIKHAEL, J. KAMINSKI, GE Digital Energy, Španija

 

 

STK 6: PLANIRANJE I RAZVOJ DISTRIBUTIVNIH MREŽA

Predsednik komisije: dr Aleksandar JANJIĆ, Elektronski fakultet Niš, Srbija

 

Preferencijalna tema 1: Prognoza potrošnje i proizvodnje


R-6.01

PROGNOZA GODIŠNJEG VRŠNOG OPTEREĆENJA U OKOLNOSTIMA PRIMENE PROGRAMA UPRAVLJANJA OPTEREĆENJEM

N. RAJAKOVIĆ, Elektrotehnički fakultet Univerziteta u Beogradu, V. ŠILJKUT, JP EPS Direkcija za distribuciju električne energije, S. MAKSIMOVIĆ, Elektrodistribucija Beograd, Srbija


R-6.02

PRILOG PLANIRANJU GUBITAKA U USLOVIMA KONTINENTALNE KLIME I SEZONSKOG KARAKTERA POTROŠNJE

J. SPIRIĆ, A. JOVIĆ, PD "Jugoistok" Niš, Elektrodistribucija Leskovac, D. DAVINIĆ, PD "Jugoistok" Niš, Srbija


R-6.03

EKSPERIMENTALNA VERIFIKACIJA MODELA HLADNOG VRŠNOG OPTEREĆENJA U STAMBENIM PODRUČJIMA

S. JUSIĆ, E. HRNJIĆ, JP "Elektroprivreda BiH" d.d. Sarajevo – PodruŽnica "Elektrodistribucija" Zenica, Bosna i Hercegovina

 

 

Preferencijalna tema 2: Kriterijumi za planiranje

 

R-6.04

STRATEGIJA RAZVOJA ELEKTRODISTRIBUTIVNE MREŽE U TRŽIŠNIM USLOVIMA

M. ŠARIĆ, I. PENAVA, N. RAHIMIĆ, JP EP BiH d.d. Sarajevo, PodruŽnica "Elektrodistribucija" Mostar, Bosna i Hercegovina

 

R-6.05

PRORAČUN POUZDANOSTI 35 kV POSTROJENJA VAJBULOVOM RASPODELOM VEROVATNOĆA

R. CVEJIĆ, PD TE-KO Kostolac, Srbija

 

R-6.06

PRIMER ETAPNOG PRELASKA SA 10 kV NAPONSKOG NIVOA NA 20 kV NAPONSKI NIVO NA PODRUČJU GRADA ZRENJANINA

M. VASIĆ, Z. GRAHOVAC, Z. RAPAJIĆ, M. ČOVIĆ-POPOV, J. STAJIĆ, PD "Elektrovojvodina", Srbija

 

R-6.07

SPECIFIČNOSTI REŠENJA PRELASKA NA NAPONSKI NIVO 20 kV NA PODRUČJU ARANĐELOVCA

M. STANKOVIĆ, A. ŠARANOVIĆ, S. MINIĆ, A. JANKOVIĆ, R. KOSTIĆ, M. DILPARIĆ, Elektrotehnički institut "Nikola Tesla", Srbija

 

R-6.08

NEISPORUČENA ELEKTRIČNA ENERGIJA KAO POKAZATELJ EFEKATA AUTOMATIZACIJE U ELEKTRODISTRIBUTIVNOJ MREŽI PD EDB

N. VRCELJ, Elektrotehnički Institut "Nikola Tesla", Beograd, D. VUKOTIĆ, PD "Elektrodistribucija Beograd" d.o.o. Beograd, D. KECMAN, Elektrotehnički Institut "Nikola Tesla", Beograd, Srbija

 

I-6.09

TEHNO-EKONOMSKA ANALIZA SMANJENJA GUBITAKA NA TRAFO REJONIMA DTS

I.BURLICA, G. PALKOVIĆ, P. MURIĆ, P.D. "Elektrovojvodina", E.D. Sremska Mitrovica, Srbija

 

I-6.10

ANALIZA TEHNIČKIH GUBITAKA ELEKTRIČNE ENERGIJE DISTRIBUTIVNE MREŽE

I.SLIŠKOVIĆ, D. MARIĆ, DŽ. HADŽIOSMANOVIĆ, JP Elektroprivreda HZ H-B d.d. Mostar, Bosna i Hercegovina

 

Preferencijalna tema 3:  Nove mrežne strukture

 

I-6.11

ANALIZA GUBITAKA NA NN MREŽI KORIŠĆENJEM RAZLIČITIH INFORMACIONIH PODSISTEMA

M. ŠIŠKOVIĆ, I. SAVČIĆ, B. BELJAKOVIĆ, S. PETROVIĆ, ED "Elektrošumadija" Kragujevac, Srbija

 

R-6.12

PROBLEMI U MASOVNOM PRIKUPLJANJU PODATAKA O OBJEKTIMA NA MREŽI I MAPIRANJU ELEKTRIČNE MREŽE SVIH NAPONSKIH NIVOA U EDB KORIŠĆENJEM GPS I GIS TEHNOLOGIJA

V. STOJIČIĆ, PD "Elektrodistribucijа Beogrаd", d.o.o, Beogrаd, Srbija

 

R-6.13

OPTIMALAN BROJ ELEKTRIČNIH AUTOMOBILA U ELEKTRODISTRIBUTIVNOJ KOMPANIJI

A.JANJIĆ, Elektronski fakultet u Nišu, Srbija

 

I-6.14

IDEJE ZA GLOBALNU ELEKTRIFIKACIJU

M. GOIA, Counsellor, N. GOLOVANOV, RNC-WEC, Bucharest, Rumunija

 

Preferencijalna tema 4: Metode i alati za planiranje

 

R-6.15

ODREĐIVANJE OPTIMALNE LOKACIJE I VELIČINE FOTONAPONSKE ELEKTRANE

D. ŠOŠIĆ, I. ŠKOKLJEV, Univerzitet u Beogradu Elektrotehnički fakultet, Srbija

 

R-6.16

PRIMJENA FUZZY LOGIKE KOD PROCJENE STANJA PODZEMNIH ELEKTROENERGETSKIH KABLOVA I NADZEMNIH VODIČA

M. ŠARIĆ, S. ŠPAGO, I. PENAVA, JP EP BiH d.d. Sarajevo, PodruŽnica "Elektrodistribucija" Mostar, Bosna i Hercegovina

 

R-6.17

PLANIRANJE RADIJALNIH DISTRIBUTIVNIH MREŽA SA DISTRIBUTIVNIM GENERATORIMA PRIMENOM MEŠOVITOG CELOBROJNOG LINEARNOG PROGRAMIRANJA

Ž. N. POPOVIĆ, PD Elektrovojvodina & Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad, V. Đ. KERLETA, Tehnički fakultet "Mihailo Pupin", Zrenjanin, Srbija

R-6.18

METODE ZA OPTIMALNO PLANIRANJE DISTRIBUIRANIH IZVORA ELEKTRIČNE ENERGIJE

S. STANIĆ, Elektronski fakultet u Nišu, Srbija

 

Marketing program


© 2024 CIRED Srbija. Sva prava zadržana.