English (United Kingdom)

CIRED Srbija 2024


Prvo obaveštenje i  poziv za pisanje radova

 

 


Izveštaj sa 13. savetovanja

Monografija 20 godina CIRED Srbija

TEHNIČKI SEKRETARIJAT SAVETOVANJA
BBN Congress Management d.o.o.
Deligradska 9, 11000 Belgrade, Serbia
Tel/fax: +381 (0)11 / 3629405, 2682318, 3629402, 3629403
Mob: +381 (0) 63 / 368594
Fax: +381 (0)11 / 3629406
E-mail: bbn.pco@gmail.com, bbn@bbn.co.rs
Web site: www.bbn.co.rs


Savetovanja Prošla savetovanja Kopaonik 2018
Lista radova PDF Štampa El. pošta

FORUM SMART GRID

R-F.01
NA PUTU OD SKORAŠNJIH PROBA I DEMONSTRATORA 'PAMETNIH MREZA' DO POTPUNO PREGLEDNIH DISTRIBUTIVNIH MREŽA BUDUCNOSTI LAKIH ZA KONTROLISANJE

Jovica MILANOVIC, School of Electrical and Electronic Engineering, the University of Manchester, United Kingdom

R-F.02 IMPLEMENTACIJA SISTEMA ZA DALJINSKI NADZOR NAD TRANSFORMATORSKIM STANICAMA SN/NN
Dušan VUKOTIĆ, ODS "EPS DISTRIBUCIJA" d.o.o Beograd, Miodrag STOJANOVIĆ, Vladeta MILENKOVIĆ, "Netico-Solutions" d.o.o Niš, Vladimir STOJIČIĆ, Aleksandar MILOJKOVIĆ, ODS "EPS DISTRIBUCIJA" d.o.o Beograd, Srbija

R-F.03
SMART METERING U PRAKSI U SRBIJI I REPUBLICI SRPSKOJ I POZITIVNE PERSPEKTIVE RAZVOJA

Goran MAKEVIĆ, Igor VUJIČIĆ, Saša GAVRILOVIĆ, Vladan LAPČEVIĆ, Jovan VUJASINOVIĆ, Meter&Control, Srbija

R-F.04
ISKUSTVA OGRANKA SOMBOR SA ELEKTRANAMA KOJE PROIZVODE ELEKTRIČNU ENERGIJU IZ OBNOVLJIVIH IZVORA

Zoran SIMENDIĆ, ODS "EPS DISTRIBUCIJA" d.o.o. Beograd, Ogranak Elektrodistribucija Sombor, Todor KILIBARDA, "JP Elektroprivreda Srbije" Tehnički centar Novi Sad, Odsek za tehničke usluge Sombor, Jaroslav ČINČURAK, ODS "EPS DISTRIBUCIJA" d.o.o. Beograd, Ogranak Elektrodistribucija Sombor, Dobrosav BAĆOVIĆ, "Mirotin Energo" d.o.o., Vrbas, Marjan IVANOV, Srednja tehnička škola "Mihajlo Pupin", Kula, Srbija

 

R-F.05
SPEKTRA KOD MAPIRANJA I ANALIZE PODATAKA O DISTRIBUTIVNOJ MREŽI

Vladimir STOJIČIĆ, Jelena STEVIĆ, Sreten DOBRIVOJEVIĆ, PD "EPS Distribucija", d.o.o. Beograd, Ljubiša ADŽEMOVIĆ, Livona d.o.o., Srbija

R-F.06
IZAZOVI U MODELOVANJU I PRORAČUNIMA DISTRIBUTIVNIH MREŽA USLED INTEGRACIJE OBNOVLJIVIH DISTRIBUIRANIH ENERGETSKIH RESURSA

Luka STREZOSKI, Nikola VOJNOVIĆ, Vladimir STREZOSKI, Predrag VIDOVIĆ, Fakultet Tehničkih Nauka, Univerzitet u Novom Sadu, Srbija

R-F.07 MODELI REGULACIJE NAPONA U KLASIČNIM DISTRIBUTIVNIM MREŽAMA SA GENERATORIMA
Zoran SIMENDIĆ, Goran ŠVENDA, Vidoje MIJATOVIĆ, Predrag BAJČETIĆ

R-F.08
PLANIRANJE DISTRIBUTIVNE MREŽE SUTRAŠNJICE

Dragoslav JOVANOVIĆ, Nacionalni komitet CIRED Srbija, Srbija

 

STK 1: KOMPONENTE MREŽA

Predsednik komisije: Prof. dr Dragan TASIĆ, Elektronski fakultet, Niš, Srbija

STK 1: Preferencijalna tema 1:
Izbor i primena novih tehničkih rešenja i tehnologija za komponente elektrodistributivnih mreža

R-1.01
ANALIZA PRIMENE RASTAVLJAČKE LETVE SA STRUJNIM MERNIM TRANSFORMATORIMA U POSTROJENJIMA

Dragan ĐORIĆ, ODS "EPS Distribucija", Ogranak "Elektrodistribucija Niš", Niš, Srbislav SARIĆ, JP EPS Beograd, Tehnički Centar Novi Sad, Odsek za tehničke usluge Sremska Mitrovica, Sremska Mitrovica, Darko PAUŠIĆ, Biljana SARIĆ, ODS "EPS Distribucija", Ogranak "Elektrodistribucija Sremska Mitrovica", Sremska Mitrovica, Ivana NARANČIĆ, ODS "EPS DISTRIBUCIJA", Niš, Srbija

R-1.02
UPOTREBA REKLOZERA ZA FORMIRANJE SPOLJAŠNJEG RAZVODNOG POSTROJENJA 20 KV

Srbislav SARIĆ, JP Elektroprivreda Srbije Beograd Tehnički centar Novi Sad Odsek za tehničke usluge Sremska Mitrovica, Biljana SARIĆ, ODS "EPS Distribucija" Beograd, Ogranak Elektrodistribucija Sremska Mitrovica, Srbija

R-1.03
REKONSTRUKCIJA DALEKOVODA 10(20)KV NA TEŠKO PRISTUPAČNOM TERENU NA PODRUČJU OGRANKA ARANĐELOVAC

Dejan PETROVIĆ, JP EPS Tehnički odsek Aranđelovac, Vladimir TOMOVIĆ, ODS "EPS Distribucija" Beograd, Srbija

R-1.04
SANACIJA NAPONSKIH PRILIKA I STVARANJE UVJETA ZA PRIKLJUČENJA NOVIH KUPACA NA NN MREŽU UGRADNJOM STABILIZATORA NAPONA

Ivan JURIĆ, HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o., Elektrodalmacija Split, Marin ĆURKOVIĆ, HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o., Elektrodalmacija Split, Hrvatska / Croatia

 

STK 1: Preferencijalna tema 2
Monitoring, dijagnostika, pouzdanost i strategija održavanja komponenti elektrodistributivnih mreža

R-1.05
NEJASNOĆE U ODREĐIVANJU BROJA UZORAKA ZA PRIJEMNO ISPITIVANJE I OCENJIVANJE REZULTATA ISPITIVANJA OPREME IZOLATORSKOG LANCA I PRIBORA ZA PROVODNIKE

Dušan Dokić, Alen Gudžević, Mirko Marković, Vladimir Đurđev, GPS Insulators d.o.o, Beograd, Srbija

R-1.06
PRAKTIČNA ISKUSTVA PRILIKOM ISPITIVANJA ELEKTRIČNOG IZOLACIONOG SISTEMA PROLAZNIH IZOLATORA ENERGETSKIH TRANSFORMATORA NA TERENU

Momčilo MILIĆ, Denis ILIĆ, Elektrotehnički institut "Nikola Tesla", Univerzitet u Beogradu, Elektrotehnički fakultet, Ljubiša NIKOLIĆ, Đorđe JOVANOVIĆ, Branko PEJOVIĆ, Elektrotehnički institut "Nikola Tesla", Radmila PARTONJIĆ, Elektrotehnički institut "Nikola Tesla", Univerzitet u Beogradu, Elektrotehnički fakultet, Srbija

R-1.07
PROVERA STANJA MERNIH TRANSFORMATORA 110 KV I ODVODNIKA PRENAPONA

Dušan OBRADOVIĆ, J.P. EPS – Tehnički centar Novi Sad - Sektor održavanja EEO VN i MM, Aleksandar ANTONIĆ, J.P. EPS – Tehnički centar Novi Sad - Sektor održavanja EEO VN i MM, Srbija

R-1.08
UNAPREĐENI TROUGAO I POREĐENJE SA DRUGIM METODAMA ANALIZE GASOVA RASTVORENIH U ULJU
Siniša SPREMIĆ, J.P. EPS – Tehnički centar Novi Sad - Sektor za održavanje EEO i MM, Srbija

R-1.09
FENOMEN GASIRANJA ULJA U DIJAGNOSTICI ENERGETSKIH TRANSFORMATORA

Branka ĐURIĆ, Vesna RADIN, Jelena LUKIĆ, Elektrotehnički institut Nikola Tesla Beograd, Beograd, Srbija

R-1.10
ANALIZA UZEMLJIVAČKOG SISTEMA U GASOM IZOLOVANIM POSTROJENJIMA PRI POJAVI PRENAPONSKIH TALASA EKSTREMNO VISOKIH UČESTANOSTI NASTALIH MANIPULACIJAMA PREKIDAČA I RASTAVLJAČA

Dragan RISTIVOJEVIĆ, Slobodan DAMNјANOVIĆ, JP EPS Ogranak RB Kolubara, Srbija

I-1.011
ELIMINISANJE FEROREZONANSNIH OSCILACAIJA U SREDNJENAPONSKOM PODRUČJU PRI EKSTREMNO PROMENLJIVIM PARAMETRIMA MREŽE
D. RISTIVOJEVIĆ, Ogranak "RB Kolubara", Površ. kopovi, S. VUKOVIĆ, "RB Kolubara", Ogranak Projekt, V. PAJIĆ, Ogranak "RB Kolubara", Površ. kopovi, Serbia

R-1.12
EFEKTI PORASTA TEMPERATURE OPREME U PREFABRIKOVANIM TRANSFORMATORSKIM STANICAMA

Ljubiša ČIČKARIĆ, Branko PEJOVIĆ, Jovan MRVIĆ, Elektrotehnički Institut "Nikola Tesla" Beograd, Srbija

R-1.13
A NEW APPROACH FOR ONLINE MONITORING OF POWER CABLE CONDITION IN DISTRIBUTION NETWORKS USING BROADBAND POWERLINE COMMUNICATION AND SIMPLE SENSOR SOLUTIONS

Hamed REZAEI, Nexans Power Accessories, Nikolai HOPFER, Markus ZDRALLEK, University of Wuppertal, Christoph RAQUET, Power Plus Communications AG, Ulrik DIETZLER, Markus KRAMPF, Energieversorgung Leverkusen GmbH & Co. KG, Nemačka / Germany

I-1.14
MONTERSKA VOZILA ZA ODRŽAVANJE DISTRIBUTIVNIH ELEMENATA

Marko FILAKOV, Aleksandar STOLIĆ, JP "Elektroprivreda Srbije", Tehnički centar Novi Sad, Odsek za tehničke usluge Sombor, Zoran SIMENDIĆ, ODS "EPS DISTRIBUCIJA" d.o.o. Beograd, Ogranak Elektrodistribucija Sombor, Zoran ILIĆ, JP "Elektroprivreda Srbije", Tehnički centar Novi Sad, Odsek za tehničke usluge Sombor, Srbija

R-1.15
PUŠTANJE POD NAPON 110 KV JEDNOG SISTEMA DVOSISTEMSKOG 400 KV DALEKOVODA POSTAVLJANJEM PRIVREMENE VEZE
Branko ĐORĐEVIĆ, Ivana MITIĆ, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, Elektromreža Srbije A.D., Dušan OBRADOVIĆ, Elektromreža Srbije A.D., Srbija

R-1.16
ISPITIVANJA KVALITETA OSTVARENOG KONTAKTA KONEKTORA ZA NN SKS I PROBLEMI OSTVARIVANJA KVALITETNOG KONTAKTA

Miroljub PETROVIĆ, EPS -TC Kraljevo TO Jagodina, Darko JOVANOVIĆ, FEMAN d.o.o. Jagodina, Srbija

 

STK 1: Preferencijalna tema 3: 
Modelovanje komponenti elektrodistributivnih mreža

R-1.17
PRORAČUN STRUJNOG OPTEREĆENJA VISOKONAPONSKIH KABLOVA USLED UTICAJA TOPLOVODA U BETONSKOM KANALU

Miladin TANASKOVIĆ, Honorarni konsultant, Beograd, Srbija

R-1.18
POREĐENJE PRORAČUNATIH I IZMERENIH VREDNOSTI INDUKOVANIH STRUJA U ELEKTRIČNOJ ZAŠTITI 110 kV KABLA

Ivana MITIĆ, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, Elektromreža Srbije A.D., Mirko BOROVIĆ, Miloš SPAIĆ, Elektromreža Srbije A.D., Srbija

R-1.19
MODELOVANJE AUTOMATSKE REGULACIJE NAPONA POMOĆU REGULATORA NAPONA NA SREDNJENAPONSKIM IZVODIMA 10 kV OGRANAKA ARANĐELOVAC - POGON TOPOLA

Goran ŽIVKOVIĆ, JP EPS Tehnički odsek Aranđelovac, Rastko KOSTIĆ, Elektrotehnički Institut "Nikola Tesla" Beograd, Srbija

R-1.20
SKLOPNI PRENAPONI NA PREKIDAČIMA USLED ISKLJUČENJA STRUJE KVARA – SLUČAJ PRIKLJUČENJA INDUKCIONOG GENERATORA NA DISTRIBUTIVNU MREŽU

Dragan ĆETENOVIĆ, Vladica MIJAILOVIĆ, Aleksandar RANKOVIĆ, Fakultet tehničkih nauka Čačak, Srbija

R-1.21
ANALIZA PRENAPONA PRI OPERACIJAMA VAKUUMSKIH SKLOPNIH APARATA I MOGUĆNOSTI ZA NJIHOVO OGRANIČENJE

Ranko JASIKA, Jovan MRVIĆ, Ninoslav SIMIĆ, Stefan OBRADOVIĆ, Elektrotehnički institut "Nikola Tesla" a.d., Beograd, Goran LEPOVIĆ, Siemens d.o.o. Beograd, Srbija

R-1.22
ZAGREVANJE TRANSFORMATORA – IDENTIFIKACIJA PROCESA PRIMENOM ARX MODELA

Nada VRCELJ, Žarko JANDA, Elektrotehnički Institut "Nikola Tesla" a.d. Beograd, Dušan VUKOTIĆ, "ODS EPS Distribucija" Beograd d.o.o., Srbija

I-1.23
MEHANIČKI PRORAČUN UŽADI NADZEMNIH VODOVA NA ANDROID PLATFORMI – REALIZACIJA I PRIMENA

Nikola PAVLOVIĆ, EPS Distribucija Kralјevo, Srbija

 

STK 1: Preferencijalna tema 4
Uticaj komponenti elektrodistributivnih mreža na životnu sredinu

R-1.24
ANALIZA RASPODELE ELEKTRIČNOG I MAGNETSKOG POLJA U OKOLINI MEŠOVITOG (VIŠESISTEMSKOG) VODA

Karolina KASAŠ-LAŽETIĆ, Univerzitet u Novom Sadu, Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad, Slobodan LOLIĆ, Elektrodistribucija Novi Sad, Novi Sad, Andrija MITROVIĆ, Schneider Electric DMS NS, Novi Sad, Nikola ĐURIĆ, Miroslav PRŠA, Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad, Srbija

R-1.25
SF6 - TEHNIČKA SVOJSTVA I UTICAJ NA OKOLINU

Bogdan PETROVIĆ, J.P. EPS – ODS EPS Distribucija – Ogranak ED Subotica, Siniša SPREMIĆ, J.P. EPS – Tehnički centar Novi Sad - Sektor održavanja EEO VN i MM, Srbija

R-1.26
NIVOI MAGNETSKE INDUKCIJE U ZONAMA POVEĆANE OSETLjIVOSTI U OKOLINI TRANSFORMATORSKIH STANICA NAPONSKOG NIVOA 10/0,4 kV I 20/0,4 kV

Maja GRBIĆ, Aleksandar PAVLOVIĆ, Dejan HRVIĆ, Momčilo PETROVIĆ, Univerzitet u Beogradu, Elektrotehnički institut "Nikola Tesla", Beograd, Srbija

R-1.27
ANALIZA NIVOA MAGNETSKE INDUKCIJE U STANU IZNAD DISTRIBUTIVNE TRANSFORMATORSKE STANICE NAPONSKOG NIVOA 10/0,4 kV PRE I POSLE PRIMENE MERA ZAŠTITE

Maja GRBIĆ, Aleksandar PAVLOVIĆ, Univerzitet u Beogradu, Elektrotehnički institut "Nikola Tesla", Beograd, Srbija

R-1.28
NIVOI NEJONIZUJUĆIH ZRAČENJA U OKOLINI TRANSFORMATORSKIH STANICA 110/10 KV SA POSTROJENJIMA IZOLOVANIM
GASOM SF6 U DISTRIBUTIVNOM PODRUČJU BEOGRAD
Milica TAUŠANOVIĆ, Dobrivoje STANOJEVIĆ, ODS "EPS Distribucija" d.o.o., Beograd, Dejan HRVIĆ, Maja GRBIĆ, Aleksandar PAVLOVIĆ, Univerzitet u Beogradu, Elektrotehnički institut "Nikola Tesla", Beograd, Srbija

STK 2: KVALITET ELEKTRIČNE ENERGIJE U ELEKTRODISTRIBUTIVNIM SISTEMIMA

Predsednik komisije: Prof. dr Vladimir KATIĆ, Fakultet tehničkih nauka Novi Sad, Srbija

 

STK 2: Preferencijalna tema 1
Kvalitet isporučene električne energije (kvalitet napona) – viši harmonici, fliker, propadi napona, skokovi napona, kratki prekidi i drugi poremećaji u napajanju potrošača – uzroci, prostiranje, imunitet, eliminisanje, iskustva

R-2.01
TROŠKOVI KOD PREKIDA NAPAJANJA U DISTRIBUTIVNIM MREŽAMA I PRIMENA KOMUTACIONE APARATURE

Jovan NAHMAN, Beograd, Dragoslav PERIĆ, VIPOS, Valjevo, Srbija

R-2.02
METODE ZA PRORAČUN NEISPORUČENE ENERGIJE

Miroslav BAČLIĆ, ODS "EPS Distribucija" d.o.o, Beograd, Distributivno područje Novi Sad, Suzana BONDOKIĆ, ODS "EPS Distribucija" d.o.o, Beograd, Glavni dispečerski centar, Srbija

R-2.03
PRAVI PROBLEMI KVALITETA ELEKTRIČNE ENERGIJE NA PODRUČJU VOJVODINE

Jovan ČARNIĆ, EPS ODS Novi Sad, Radislav MILANKOV, EPS ODS Ogranak Zrenjanin Pogon Kikinda, Srbija

R-2.04
POKAZATELJI POUZDANOSTI ISPORUKE ELEKTRIČNE ENERGIJE U ODS NA TERITORIJI KONZUMA BEOGRAD

Milica TAUŠANOVIĆ, ODS EPS Distribucija d.o.o. Novi Beograd, Srbija

R-2.05
REGULACIJA NAPONA U NISKONAPONSKOJ MREŽI PRIMENOM BESKONTAKTNIH REGULATORA

Vladica ALEKSIĆ, JP EPS, Miodrag ZDRAVKOVIĆ, ODS EPS Distribucija, Ogranak Vranje, Aleksandar JANJIĆ, Univerzitet u Nišu, Elektronski fakultet, Srbija

R-2.06
OPTIMIZACIJA LOKACIJA I SNAGA KONDENZATORSKIH BATERIJA U PRISUSTVU VIŠIH HARMONIKA PRIMENOM GENETSKOG ALGORITMA

Miloš MILOVANOVIĆ, Jordan RADOSAVljEVIĆ, Bojan PEROVIĆ, Fakultet tehničkih nauka, Kosovska Mitrovica, Srbija

R-2.07
POBOLJŠANJE NAPONSKIH PRILIKA KOD KRAJNJIH KUPACA U VANGRADSKOJ- SEOSKOJ DISTRIBUTIVNOJ MREŽI

Nenad ZLATKOVIĆ, EPS Distribucija, Ogranak ED Aranđelovac, Nikola LAKETIĆ, Aleksandar TATALOVIĆ, Avalon partners, Goran ŽIVKOVIĆ, JP EPS, Odsek za tehničke usluge Aranđelovac, Nikola KRUŠKOVIĆ, EPS Distribucija, Ogranak ED Aranđelovac, Srbija

R-2.08
UTICAJ VIŠIH HARMONIKA NA KVALITET ISPORUČENE ELEKTRIČNE ENERGIJE IZ DISTRIBUTIVNOG SISTEMA

Goran SEKULIĆ, Elektromreža Srbije, Saša ILIĆ, Elektromreža Srbije, Zoran MAKEVIĆ, Elektromreža Srbije, Srbija

 

STK 2: Preferencijalna tema 2
Uređaji i metode za merenje i monitoring kvaliteta električne energije (dijagnostičke metode, oprema, postupci i sl.) / Devices and methods for measuring and monitoring power quality (diagnostic methods, equipment, steps, etc.)

R-2.09
MERENJE SLOŽENOPERIODIČNE STRUJE U ELEKTRODISTRIBUTIVNOJ MREŽI

Dušan ČOMIĆ, Novi Sad, Zoran MITROVIĆ, Dragan PEJIĆ, Boris ANTIĆ, Platon SOVILJ, Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad, Srbija

R-2.10
PROVERA MERENJA PROTOKA ELEKTRIČNE ENERGIJE U DTS 20/0,4 kV NA PODRUČJU ED SOMBOR- ISKUSTVA I ZAPAŽANJA

Vidoje MIJATOVIĆ, ODS "EPS Distribucija doo ", Ogranak Elektrodistribucija Sombor, Milan RADUNOVIĆ, ODS "EPS Distribucija doo ", Ogranak Elektrodistribucija Sombor, Srbija

R-2.11
MERENJE I ANALIZA UVEĆANJA GUBITAKA AKTIVNE SNAGE ZBOG NESIMETRIJE U NISKONAPONSKOJ DISTRIBUTIVNOJ MREŽI

Goran ŽIVADINOVIĆ, ODS "EPS Distribucija" d.o.o. Beograd, Srbija

 

STK 2: Preferencijalna tema 4
Uslovi priključenja nelinearnih potrošača i distribuiranih generatora (malih elektrana) - viši harmonici, fliker, nesimetrija, metode eliminisanja

R-2.12
KVALITET ELEKTRIČNE ENERGIJE GENERISANE IZ KROVNE PV ELEKTRANE STAMBENOG OBJEKTA U VRANJU

Aleksandra GRUJIĆ, Visoka škola elektrotehnike i računarstva strukovnih studija u Beogradu, Srđan TODOROVIĆ, JP EPS, Tehnički centar Vranje, Srbija

R-2.13
ISPUNJENJE KRITERIJUMA DOZVOLJENIH STRUJA VIŠIH HARMONIKA PRI PRIKLJUČENJU FOTONAPONSKIH ELEKTRANA NA DISTRIBUTIVNI SISTEM

Zoltan ČORBA, Dragan MILIĆEVIĆ, Boris DUMNIĆ, Vladimir KATIĆ, Bane POPADIĆ, Univerzitet u Novom Sadu, Fakultet tehničkih nauka, Srbija

R-2.14
SMANJENJE INJEKCIJE POREMEĆAJA U DISTRIBUTIVNU MREŽU USLED RADA POSTROJENJA ZA PROIZVODNJU PELETA

Nikola LAKETIĆ, Avalon Partners, Elektrotehnički fakultet, Beograd, Borko ČUPIĆ, Visoka škola elektrotehnike i računarstva strukovnih studija, Elektrotehnički fakultet, Beograd, Srbija

 

STK 2: Preferencijalna tema 7
Prenaponi i zaštita od prenapona u distributivnim mrežama, poremećaji u uzemljenju i kvalitet električne energije i druge teme

R-2.15
KOORDINACIJA IZOLACIJE OKLOPLJENOG I GASOM IZOLOVANOG POSTROJENJA 110 kV SA DUGAČKIM KABLOVSKIM PRIKLJUČKOM

Milan SAVIĆ, Univerzitet u Beogradu-Elektrotehnički fakultet, Sima TATALOVIĆ, Kodar Energomontaža d.o.o, Tomislav RAJIĆ, Univerzitet u Beogradu-Elektrotehnički fakultet, Srbija

R-2.16
NASTANAK I MANIFESTACIJE TRANZIJENTNIH POJAVA U INDUSTRIJSKIM MREŽAMA

Vlado TADIĆ, "TING" d.o.o. Žepče, Saša ĐEKIĆ, ZP "Elektro Doboj" a.d. Doboj, Bosna i Hercegovina / Bosnia & Herzegovina

R-2.17
ISKUSTVA U PRIMENI ZAŠTITE OD PRENAPONA NADZEMNIH VODOVA SREDNJEG NAPONA

Aleksandar JANJIĆ, Univerzitet u Nišu, Elektronski fakultet, Niš, Miroslav DOČIĆ, JP EPS, Odsek za tehničke usluge Leskovac, Leskovac, Aleksandar ANĐELKOVIĆ, JP EPS, Odsek za tehničke usluge Leskovac, Srbija

STK 3:  ZAŠTITA I UPRAVLJANJE U ELEKTRODISTRIBUTIVNIM SISTEMIMA

Predsednik komisije: mr Dušan VUKOTIĆ, ODS "EPS Distribucija" Beograd, Srbija

 

STK 3: Preferencijalna tema 1:
Sistemi za daljinski nadzor i upravljanje

R-3.01
UNIFIKACIJA SISTEMA DALJINSKOG NADZORA I UPRAVLJANJA U ODS "EPS DISTRIBUCIJA"

Bratislava RADMILOVIĆ, Božidar ĆIRIĆ, Gordana JOVANOVIĆ, ODS "EPS Distribucija", Gordan KONEČNI, Željko AĆIMOVIĆ, Institut "Mihajlo Pupin", Beograd, Srbija

I-3.02
JEDAN NAČIN PRIMENE IZVEŠTAJNOG PODSISTEMA SCADA SISTEMA ZA KREIRANJE IZVEŠTAJA U PROŠIRENOM REALNOM VREMENU

Predrag BAJČETIĆ, ODS  "EPS Distribucija" d.o.o. Beograd, Ogranak "Elektrodistribucija Sombor", Srbija

I-3.03
PRIMENA OPEN SOURCE REŠENJA U SCADA SISTEMIMA

Siniša DURUTOVIĆ, Ivan TODOROVIĆ, NT SOFT, Srbija

 

STK 3: Preferencijalna tema 2:
Automatizacija SN elektrodistributivne mreže

R-3.04
ODREĐIVANJE OPTIMALNOG SCENARIJA AUTOMATIZACIJE U DISTRIBUTIVNIM MREŽAMA U PRISUSTVU NEIZVESNOSTI

Željko POPOVIĆ, Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad, Stanko KNEŽEVIĆ, Schneider Electric DMS NS, Novi Sad, Srbija

R-3.05
ISKUSTVA U RADU SA UREĐAJIMA ZA LOCIRANJE KVARA NA NADZEMNIM VODOVIMA U DELU DISTRIBUTIVNOG SISTEMA

Danilo ŠAKOVIĆ, Marko RISTIVOJČEVIĆ, Zoran RISTANOVIĆ, Siemens d.o.o. Beograd, Srbija

R-3.06
PRIMENA LOKATORA KVARA U AUTOMATIZOVANOJ DISTRIBUTIVNOJ MREŽI

Nikola BOGDANOVIĆ, Nenad SAJIĆ, Ilija MAKSIĆ, Elektromreža Srbije AD, Srbija

 

STK 3: Preferencijalna tema 3:
Optimizacija rada elektrodistributivne mreže

R-3.07
PREDLOZI ZA IZMENU UPUTSTVA ZA PLANIRANJE ISKLJUČENJA I SPROVOĐENJE OSNOVNIH MERA OBEZBEĐENJA MESTA RADA NA ELEMENTIMA EES 400 kV, 220 kV I 110 kV REPUBLIKE SRBIJE

Dragan IVANOVIĆ, ODS EPS Distribucija Kraljevo, Srbija

 

STK 3: Preferencijalna tema 4:
Sistemi zaštite u elektrodistributivnim mrežama

R-3.08
ZAHTEVI ZAŠTITE ZA PRIKLJUČENJE VETROPARKA NEZAVISNOG PROIZVOĐAČA ELEKTRIČNE ENERGIJE NA DISTRIBUTIVNI SISTEM - NA PRIMERU IRSKE

Dušan HORVAT, Powercomm Engineering Ltd., Irska / Ireland, Predrag SMILJIĆ, IED d.o.o., Srbija, Dražen TUBIĆ, Powercomm Engineering Ltd., Irska / Ireland

R-3.09
PROCENA POUZDANOSTI DIGITALNE TEHNOLOGIJE PRIMENJENE NA PRIMARNE DISTRIBUTIVNE PODSTANICE

Rui Dias JORGE, Francisco BRANDÃO, Joana SANTOS, Efacec, Paulo Costa SANTOS, Sérgio Alexandre LOPES, Rui Miguel OLIVEIRA, EDP Distribuição, Rogério Dias PAULO, Efacec, Portugal

R-3.10
ETALONIRANJE UREĐAJA ZA PRIMARNO ISPITIVANJE RELEJNE ZAŠTITE U FUNKCIJI MERENJA VREMENSKIH INTERVALA

Milan DIMITRIJEVIĆ, Slavko SABOVLJEV, Nada VUČIJAK, Siniša ŠOŠKIĆ, Elektrotehnički institut "DEC" DOO, Zrenjanin, Srbija

R-3.11
IZBOR KARAKTERISTIKE RADA REGULATORA NAPONA PRI OTEŽANIM USLOVIMA RADA I LOŠIM FAKTOROM SNAGE U MREŽI SREDNJEG NAPON

Svetislav MILORADOVIĆ, Termoelektrana i kopovi Kostolac, Tomislav RAJIĆ, Univerzitet u Beogradu-Elektrotehnički fakultet, Srbija

 

STK 3: Preferencijalna tema 5:
Strategija održavanja i procena stanja energetske opreme

R-3.12
TERMALNO OBEZBEĐENJE ELEKTRIČNIH KONTAKTA UNUTAR ULJANIH PRENOSNIKA ELEKTRIČNE ENERGIJE

Ioan RUSU, Electrica, Rumunija / Romania

R-3.13
PRIMJENA METODA DIJAGNOSTIČKIH ISPITIVANJA IZOLACIONOG SISTEMA ENERGETSKIH TRANSFORMATORA ZA PREDIKCIJU POUZDANOSTI ENERGETSKIH TRANSFORMATORA U EE
S Edin TIRO, ELEKTROPRENOS BIH, Saša ĐEKIĆ, ZP "Elektro Doboj" a.d. Doboj, Bosna i Hercegovina / Bosnia & Herzegovina

R-3.14
SIGURNOSNI ASPEKTI PRISTUPA INFORMACIJAMA U BAZI PODATAKA O ODRŽAVANJU TRANSFORMATORSKIH STANICA 110 kV I 35 kV

Tamara CVJETIĆANIN, Svetlana MEĐO, "EPS Distribucija" d.o.o Beograd, Srbija

R-3.15
NOVO REŠENJE ZA KONTINUALNO PRAĆENJE PARAMETARA SVAKE POJEDINAČNE ĆELIJE STACIONARNIH AKU BATERIJA

Ivan TODOROVIĆ, Siniša DURUTOVIĆ, NT SOFT, Srbija

R-3.16
DEKONTAMINACIJA PCB KONTAMINIRANIH ENERGETSKIH TRANSFORMATORA U JP EPS I PD ELEKTROVOJVODINA - REZULTATI PRIMENE DOMAĆE PATENTIRANE TEHNOLOGIJE DEHLORINACIJE ULJA RAZVIJENE U INSTITUTU "NIKOLA TESLA"

Jelena JANKOVIĆ, Draginja MIHAJLOVIĆ, Neda KOVAČEVIĆ, Valentina VASOVIĆ, Jelena LUKIĆ, Elektrotehnički Institut "Nikola Tesla", Srbija

 

STK 3: Preferencijalna tema 6:
Primena komunikacionih sistema za potrebe zaštite i upravljanja

R-3.17
DIGITALNI SISTEMI RADIO-VEZA U FUNKCIJI SISTEMA DALJINSKOG UPRAVLJANJA SREDNJENAPONSKOM DISTRIBUTIVNOM MREŽOM

Đorđe VLADISAVLJEVIĆ, Slavko DUBAČKIĆ, Aleksandar BOŠKOVIĆ, Bratislava RADMILOVIĆ, ODS "EPS Distribucija", Novi Sad, Srbija

R-3.18
PRIMENA KOMUNIKACIONIH SISTEMA ZA POTREBE UPRAVLЈANJA DEES NA DISTRIBUTIVNOM PODRUČJU BEOGRADA

Sanja JOVANOVIĆ, Predrag ŠEJAT, Dragi RALIĆ, EPS Distribucija d.o.o. Beograd, Srbija

R-3.19
KOMUNIKACIONA INFRASTRUKTURA - ISKUSTVA IZ RADA U DC 110/35KV

Marko JOVANOV, Zoran JOVANOVIĆ, ODS EPS Distribucija d.o.o. Beograd, Srbija

R-3.20
PRIMER PRIVREMENOG REŠENJA TELEKOMUNIKACIONOG PUTA ZA UPRAVLJANJE TS 110/35/10 KV/KV/KV "ILIĆEVO" NAKON REKONSTRUKCIJE

Ivan SAVČIČ, Slađana BIOČANIN, Goran SAVIĆ, Biljana JANKOVIĆ, EPS Distribucija, Distributivno područje Kragujevac, Kragujevac, Srbija

STK 4: DISTRIBUIRANA PROIZVODNJA I EFIKASNO KORIŠĆENJE ELEKTRIČNE ENERGIJE

Predsednik komisije: dr Željko POPOVIĆ, Fakultet tehničkih nauka Novi Sad, Srbija

 

STK 4: Preferencijalna tema 1: 
Integracija, upravljanje i uloga distribuiranih izvora električne energije u distributivnim mrežama

I-4.01
NAČIN RADA SINHRONOG GENERATORA U MALIM HIDROELEKTRANAMA U PODPOBUĐENOM REŽIMU - PREDNOSTI I PROBLEMI

Radovan LEKIĆ - ODS "EPS distribucuja" DP Kralјevo, mr Vladimir OSTRAĆANIN – JP EPS, TC Kralјevo, dr Radomir TODOROVIĆ – JP EPS Beograd, Nikola M. PAVLOVIĆ – JP EPS, TC Kralјevo, Srbija

I-4.02
ANALIZA RADA DELA DEES SA KOGENERACIONOM GASNOM ELEKTRANOM

Milica POROBIĆ, Dragan CVETINOV, ODS "EPS Distribucija" d.o.o, Beograd, Ogranak "ED Novi Sad", Novi Sad, Siniša SPREMIĆ, JP "Elektroprivreda Srbije", Tehnički centar Novi Sad, Jovan ČARNIĆ, Saša MANDIĆ, ODS "EPS Distribucija" d.o.o, Beograd, Ogranak "ED Novi Sad", Novi Sad, Srbija

R-4.03
ANALIZA TRANZIJENTNE STABILNOSTI MALE HIDROELEKTRANE SA ASINHRONIM GENERATOROM PRI PROPADIMA NAPONA U PRIKLJUČNOJ DISTRIBUTIVNOJ MREŽI

Milica TANASKOVIĆ, Elektroistok Inženjering, Beograd, Željko ĐURIŠIĆ, Elektrotehnički fakultet, Beograd, Srbija

R-4.04
ODABIR OPTIMALNE LOKACIJE I VELIČINE VETROGENERATORA U DISTRIBUTIVNOJ MREŽI UZ UVAŽAVANJE NEIZVESNOSTI

Đorđe LAZOVIĆ, Andrej TASIĆ, Predrag STEFANOV, Darko ŠOŠIĆ, Univerzitet u Beogradu - Elektrotehnički fakultet, Srbija

R-4.05
PROGNOZA PROIZVODNJE I PROJEKTOVANJE FOTONAPONSKIH ELEKTRANA MANJE SNAGE

Stevan BOŽIĆ, ODS "EPS Distribucija" d.o.o. Niš, Srbija

R-4.06
PRORACUN UCESTVA DISPERZIRANE PROIZVODNJE U BILANCU SNAGE I ENERGIJE U ELEKTRIENERGETSKOM SISTEMU

Metodija ATANASOVSKI, Blagoja ARAPINOSKI, Mitko KOSTOV, Faculty of Technical Sciences-Bitola, Republic of Macedonia

R-4.07
ANALIZA RADA FOTONAPONSKE ELEKTRANE "EMY" 30 KWP PRIKLJUČENE NA ELEKTROENERGETSKU DISTRIBUTIVNU NISKONAPONSKU MREŽU NA PODRUČJU OPŠTINE ŽEPČE-BIH

Sakib JUSIĆ, Emir HRNJIĆ, JP "Elektroprivreda BiH" d.d. Sarajevo – Podružnica "Elektrodistribucija" Zenica, Bosna i Hercegovina / Bosnia & Herzegovina

R-4.08
NOVI ASPEKTI SMANJENJA CIJENE ELEKTRIČNE ENERGIJE DOBIJENE IZ KOMBINACIJE OBNOVLJIVIH IZVORA I BATERIJA ZA NJENO SKLADIŠTENJE KAO I NJIHOV UTICAJ NA FUNKCIONISANJE ENERGETSKE INFRASTRUKTURE

Branislav TEPAVČEVIĆ, Samir SALMAN, Haris SALMAN, Saša ĐEKIĆ, Bosna i Hercegovina / Bosnia & Herzegovina

R-4.09
KONCEPT IDEJNOG PROJEKTA MIKROMREŽE SA DISTRIBUIRANIM IZVORIMA ENERGIJE NA FAKULTETU TEHNIČKIH NAUKA NOVI SAD

Nemanja SAVIĆ, Vladimir KATIĆ, Boris DUMNIĆ, Dragan MILIĆEVIĆ, Zoltan ČORBA, Univerzitet u Novom Sadu, Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad, Srbija

 

STK 4: Preferencijalna tema 2: 
Efikasno korišćenje elektične enegije

R-4.10
OPTIMALNA STRUKTURA INTERNE KABLOVSKE MREŽE VETROELEKTRANE

Ana ĐORĐEVIĆ, Dejan MILOŠEVIĆ, Global Substation Solutions, Željko ĐURIŠIĆ, Elektrotehnički fakultet Beograd, Srbija

I-4.11
OČEKIVANE UŠTEDE ELEKTRIČNE ENERGIJE NAKON REKONSTRUKCIJE JAVNE RASVJETE OPŠTINE TRAVNIK

Nevsad SKULJ, Saša ĐEKIĆ, IU Travnik, Bosna i Hercegovina / Bosnia & Herzegovina

I-4.12
PROBLEMI NAPAJANJA SOPSTVENE POTROŠNJE TS X/110 KV IZ DISTRIBUTIVNE MREŽE

Vesna ŠNAJDEROV, Dragan KARANOVIĆ, Branko GRUJIČIĆ, Akcionarsko društvo "Elektromreža Srbije", Beograd, Dušan VUKOTIĆ, "EPS Distribucija" Beograd, Srbija

R-4.13
SISTEM ZA ELIMINACIJU NETEHNIČKIH GUBITAKA ELEKTRIČNE ENERGIJE

Vladimir KULPINSKI, Tehnički centar Novi Sad, Srbija

 

STK 4: Preferencijalna tema 3:
Upravljanje opterećenjem

R-4.14
RAZVOJ ALGORITMA ZA NAPREDNO UPRAVLJANJE POTROSNJOM U DISTRIBUTIVNOJ MREZI

Jelena PONOĆKO, Jovica V. MILANOVIĆ, The University of Manchester, United Kingdom

 

STK 4: Preferencijalna tema 4:
Pametna brojila i sistemi za daljinsko očitavanje i upravljanje brojilima

R-4.15
ODS "EPS DISTRIBUCIJA" U SKLADU SA MODERNIZACIJOM ZAKONSKE METROLOGIJE U SRBIJI

Tatjana CINCAR – VUJOVIĆ, Vladimir MILENOVIĆ, ODS "EPS Distribucija" Beograd, Srbija

 

 

STK: PLANIRANJE DISTRIBUTIVNIH SISTEMA

Predsednik komisije: dr Aleksandar JANJIĆ, Elektronski fakultet, Niš, Srbija

 

STK 5: Preferencijalna tema 1: 
Prognoza opterećenja i proizvodnje distribuiranih izvora

R-5.01
ANALIZA RASTA POTROŠNJE ELEKTRIČNE ENERGIJE U NAREDNIM DECENIJAMA USLED ZNAČAJNIJEG POVEĆANJA BROJA ELEKTRIČNIH AUTOMOBILA
Мilkо ZUBАC, Еlеktrоprivrеdа Srbiје, Маriјаnа SUČЕVIĆ ТАSIĆ, Еlеktrоprivrеdа Srbiје, Srbija

 

STK 5: Preferencijalna tema 2: 
Zahtevane karakteristike distributivnog sistema, rezultati i benčmarking tehničkih i ekonomskih karakteristika

I-5.02
PRIMENA ZAKONSKE REGULATIVE KOD DEFINISANJA USLOVA I PRIKLJUČENJA OBJEKATA KORISNIKA NA DISTRIBUTIVNI SISTEM ODS "EPS DISTRIBUCIJA" D.O.O. BEOGRAD
Predrag MATIĆ, Mirjana NOVAKOVIĆ, Daniela ŠOPALO, EPS Distribucija, Beograd, Slobodan KOJIĆ, EPS Distribucija, Ogranak Elektrodistribucija Novi Sad, Novi Sad, Nataša NIKOLIĆ, EPS Distribuci
ja, Distributivno područje Kragujevac, Kragujevac, Srbija

I-5.03
OD IDEJE DO UPOTREBNE DOZVOLE (PRAKTIČNA PRIMENA PRI IZGRADNJI DISTRIBUTIVNE STANICE TS 110/35/10 KV NIŠ 15 – DOLJEVAC)

Nataša VIDANOVIĆ, Nenad MILENKOVIĆ, Lidija POPOVIĆ, ODS "EPS DISTRIBUCIJA" Beograd, Srbija

I-5.04
TRETMAN MESTA PRIKLJUČENJA NA DISTRIBUTIVNI SISTEM U PROPISIMA

Obrenko ČOLIĆ, "EPS Distribucija" d.o.o. Beograd, Sektor za planiranje i investicije Novi Sad, Dragana ZEČEVIĆ, JP Elektroprivreda Srbije", TC Novi Sad, Odsek za tehničke usluge Pančevo, Srbija

 

STK 5: Preferencijalna tema 3: 
Napredne šeme distributivnih mreža radi prilagođavanja obnovljivim izvorima i električnim vozilima

I-5.05
PLANIRANJE I RAD DISTRIBUTIVNOG SISTEMA PRI PARALELNOM RADU 8 MALIH HIDROELEKTRANA NA 10 kV NAPONSKOM NIVOU NA TP TS 35/10 kV BLATNICA
Saša ĐEKIĆ, ZP "Elektro Doboj" a.d. Doboj, Bosna i Hercegovina / Bosnia & Herzegovina

I-5.06
REŠENJE SPOJA DISTRIBUIRANOG IZVORA

Josip POPOVIĆ, Zvonimir POPOVIĆ, Dejan ĆULIBRK, HEP Operator distribucijskog sustava, Elektra Bjelovar, Hrvatska / Croatia

R-5.07
SOFTVERSKI ALAT ZA KONVERZIJU GEOGRAFSKIH KOORDINATA IZMEĐU GAUS-KRIGEROVOG I WGS84 SISTEMA

Milanče JEVTIĆ, Biljana BELJAKOVIĆ, ODS EPS Distribucija DP Kragujevac, Srbija

R-5.08
SPECIJALIZOVANI GIS MODULI I FUNKCIJE U POSLOVIMA PLANIRANJA I UPRAVLJANJA DISRIBUTIVNOM MREŽOM

Vladimir STOJIČIĆ, PD "EPS Distribucija", d.o.o.Beograd, Bojan LAZIĆ, PD "EPS Distribucija", d.o.o.Beograd, Srbija

 

STK 5: Preferencijalna tema 4:
Smanjivanje gubitka u distributivnoj mreži

R-5.09
PRORAČUN GUBITAKA ELEKTRIČNE ENERGIJE DISTRIBUTIVNIH TRANSFORMATORA PRENOSNOG ODNOSA 110/H KV NA KONZUMNOM PODRUČJU DP NOVI SAD

Miroslav RADOSAVLЈEV, Sektor za upravlјanje DEES Novi Sad, ODS EPS Distribucija, Novi Sad, Jelena MILOSAVLЈEVIĆ, Sektor za operativnu energetiku Beograd, ODS EPS Distribucija, Nikola ĐORĐEVIĆ, Sektor za podršku tržištu i smanjenje gubitaka Kralјevo, ODS EPS Distribucija, Srbija

I-5.10
ISKUSTVA U PRIMENI MERE IZMEŠTANJA MESTA MERENJA ZA SMANJENJE KOMERCIJALNIH GUBITAKA

Dragan MARKOVIĆ, Nikola ŠLJUKIĆ, Goran GLIGORIJEVIĆ, ODS EPS Distribucija – ogranak Požarevac, Srbija

R-5.11
ANALIZA GUBITAKA OGRANAKA EPS DISTRIBUCIJA PRIMENOM STATISTIČKIH METODA

 

STK 5: Preferencijalna tema 5:
Planiranje mreža uz uvažavanje retkih događaja i ekstremnih vremenskih uslova

R-5.12
UPRAVLJANJE RIZICIMA OD PRIRODNIH I DRUGIH NESREĆA NA ELEKTRODISTRIBUTIVNOJ MREŽI KAO DIJELU KRITIČNE INFRASTRUKTURE

Edin GARAPLIJA, Institut za upravljanje rizicima INZA Beograd, Velimir STRUGAR, Elektroprivreda Crne Gore AD Nikšić, Crna Gora / Montenegro

 

STK 5: Preferencijalna tema 6:
Metode za planiranje i optimizaciju mreža

R-5.13
NOVI PRISTUP REKONFIGURACIJI SIMETRIČNIH RADIJALNIH DISTRIBUTIVNIH MREŽA, PRIMENOM METODE SIMULACIJE KALJENJA (SIMULATED ANNEALING) U SVRHU SMANJENJA GUBITAKA AKTIVNE SNAGE

Branko STOJANOVIĆ, Tehnički opitni centar, Tomislav RAJIĆ, Elektrotehnički fakultet, Srbija

R-5.14
EKONOMSKA PROCENA REKONFIGURACIJE DISTRIBUTIVNIH MREŽA I OTOČNE KOMPENZACIJE

Branko STOJANOVIĆ, Tehnički opitni centar, Tomislav RAJIĆ, Elektrotehnički fakultet, Srbija

R-5.15
IZBOR OPTIMALNE LOKACIJE DISTRIBUIRANOG IZVORA ENERGIJE U DISTRIBUTIVNOJ MREŽI

Jelena STOJKOVIĆ, Jelisaveta KRSTIVOJEVIĆ, Elektrotehnički fakultet – Univerzitet u Beogradu, Srbija

R-5.16
OPTIMALNA REKONFIGURACIJA DISTRIBUTIVNE MREŽE

Darko ŠOŠIĆ, Predrag STEFANOV, Đorđe LAZOVIĆ, Univerzitet u Beogradu – Elektrotehnički fakultet, Srbija

 

STK 5: Preferencijalna tema 7:
Strategije za investiranje u revitalizaciju i izgradnju novih distributivnih objekata

I-5.17
PRIMENA NAPONA 20 KV NA PODRUČJU OGRANKA ED JAGODINA

Nada VRCELJ*, Miloš ANĐELKOVIĆ, Nenad BELČEVIĆ, Miroslav STANKOVIĆ, Elektrotehnički Institut "Nikola Tesla" a.d. Beograd, Zoran VULIĆ, Jovan MAKSIMOVIĆ, Mališa ALIMPIJEVIĆ, Veselin RMANDIĆ, "ODS EPS Distribucija" Ogranak Jagodina, Srbija

R-5.18
RANGIRANJE PREDLOŽENIH INVESTICIJA U DISTRIBUTIVNU MREŽU

Miroslav STANKOVIĆ, Saša MINIĆ, Igor BELIĆ, Elektrotehnički Institut "Nikola Tesla" a.d. Beograd, Vladimir JOKOVIĆ, JP "Elektroprivreda Srbije" Beograd, Srbija

 

STK 6:DEREGULACIJA, TRŽIŠTE I EFIKASNO KORIŠĆENJE ELEKTRIČNE ENERGIJE I
Predsednik komisije: dr Nenad KATIĆ, Schneider Electric DMS NS, Novi Sad, Srbija

R-6.01
NOVA ULOGA ODS NA TRANZICIONOM TRŽIŠTU ELEKTRIČNE ENERGIJE

Bratislav DŽOMBIĆ, JP Elektroprivreda Srbije, Milica BRKIĆ VUKOVLЈAK, Agencija za energetiku Republike Srbije, Srbija

R-6.02
ODNOS OPERATORA ZATVORENOG DISTRIBUTIVNOG SISTEMA SA DRUGIM UČESNICIMA NA TRŽIŠTU ELEKTRIČNE ENERGIJE

Jadranka JANJANIN, dipl.inž.elektrotehnike, EMS AD Beograd, Milan DANILOVIĆ, dipl.inž.elektrotehnike, JP EPS Ogranak EPS Snabdevanje, Srbija

R-6.03
MOGUĆNOSTI POVEĆANJA EFIKASNOSTI REGULISANIH DELATNOSTI EPS GRUPE UNAPREĐENJEM REGULATORNOG OKVIRA

Vladimir ŠILJKUT, JP EPS, Jelena MILOSAVLJEVIĆ, Ljiljana MITRUŠIĆ, JP EPS,  Srbija

R-6.04
UGOVORI O EKSPLOATACIJI IZMEĐU OPERATORA DISTRIBUTIVNOG SISTEMA I OPERATORA PRENOSNOG SISTEMA

Dragan KARANOVIĆ, Vesna ŠNAJDEROV, Slavenko DAVIDOVIĆ, Akcionarsko društvo "Elektromreža Srbije", Beograd, Srbija

R-6.05
ENERGETSKO SIROMAŠTVO U SRBIJI I UČEŠĆE KUPACA KOJI SE SVRSTAVAJU U KATEGORIJU ENERGETSKI SIROMAŠNIH U ODNOSU NA STRUKTURU POTROŠNJE NA KONZUMNOM PODRUČJU GRADA BEOGRADA

Željko MARKOVIĆ, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, Deloitte d.o.o. Beograd, Jelena STEVIĆ, Operator distributivnog sistema "EPS distribucija" d.o.o. Beograd, Aca MARKOVIĆ, Agencija za energetiku Republike Srbije, Beograd, Srbija

R-6.06
REZERVNO SNABDEVANJE KAO POSLEDICA OTVARANJA TRŽIŠTA ELEKTRIČNE ENERGIJE U REPUBLICI SRBIJI U PERIODU 2014-2017 GODINA

Zoran JEREMIĆ, Milena RADIVOJEVIĆ, Milanko MIROSAVLJEVIĆ, JP EPS Ogranak EPS Snabdevanje, Goran MILIĆ, DIGIT, Srbija

R-6.07
ANALIZA NETO PRIHODA OD PRISTUPA DISTRIBUTIVNOM SISTEMU EPS DISTRIBUCIJE D.O.O. BEOGRAD PO OGRANCIMA U AP VOJVODINI

Dr Snežana RADUKIĆ, Univerzitet u Nišu, Ekonomski fakultet, Msc Milana RADOVIĆ, Eps Distribucija d.o.o. Beograd, Srbija

R-6.08
ADMS FUNKCIONALNOSTI KROZ PROJEKAT "PAMETAN GRAD" U OGRANKU "ED NOVI SAD"

Milica POROBIĆ, Slobodan MILIVOJEV, ODS "EPS Distribucija" d.o.o, Beograd, Ogranak "ED Novi Sad", Novi Sad, Gordana JOVANOVIĆ, ODS "EPS Distribucija" d.o.o, Beograd, Novi Sad, Branislav BOGDANOVIĆ, ODS "EPS Distribucija" d.o.o, Beograd, Ogranak "ED Novi Sad", Novi Sad, Ratko ROGAN, ODS "EPS Distribucija" d.o.o, Beograd, Srbija

R-6.09
MERE ZA SMANJENJE EMISIJE CO2 NA DISTRIBUTIVNOM PODRUČJU DP NOVI SAD

Ratko ROGAN, ODS "EPS Distribucija" d.o.o, Beograd, Milica POROBIĆ, ODS "EPS Distribucija" d.o.o, Beograd, Ogranak "ED Novi Sad", Novi Sad, Aleksandar BOŠKOVIĆ, Miroslav RADOSAVLJEV, ODS "EPS Distribucija" d.o.o, Beograd, Novi Sad, Srbija

R-6.10
JASNE ZAKONSKE ODREDBE PREDUSLOV ZA ZADOVOLJNOG KUPCA

Dušan ČOMIĆ, Novi Sad, Bogoljub RADULOVIĆ, Dragan TUNGUZ, Marko BREBERINA, ODS EPS Distribucija, Beograd, Srbija

R-6.11
ANALIZA RADA PRI POSTUPKU PROMENE SNABDEVAČA I PREDLOG ZA POBOLJŠANJE

Branislav RADOVIĆ, Slobodan STOJKOV, Srbija

R-6.12
NОVI PОDSTICАЈI ZА PОSTIZАNJЕ CILЈЕVА NАCIОNАLNОG АKCIОNОG PLАNА ZА KОRIŠĆЕNJЕ ОBNОVLЈIVIH IZVОRА ЕNЕRGIЈЕ

Vladimir ĐORĐEVIĆ, JP EPS, Beograd, Aleksandar JANјIĆ, Elektronski fakultet, Niš, Andrija VUKAŠINOVIĆ, PD EPS Distribucija, Beograd, Zoran MANASIJEVIĆ, EINT, Beograd, Srbija

R-6.13
UTICAJ PRIKLJUČENJA DISTRIBUTIVNIH ELEKTRANA NA RAD DISTRIBUTIVNOG SISTEMA

Bilјana TRIVIĆ, Aca VUČKOVIĆ, Agencija za energetiku Republike Srbije, Srbija

R-6.14
PRISTUP TREĆE STRANE DISTRIBUTIVNOM SISTEMU ZA ELEKTRIČNU ENERGIJU U PROPISIMA REPUBLIKE SRBIJE

Branislava LEPOTIĆ-KOVAČEVIĆ, Bratislav DŽOMBIĆ, Srbija

 

Marketing program


© 2024 CIRED Srbija. Sva prava zadržana.