Serbian (Latin)

CIRED Srbija 2024


Prvo obaveštenje i poziv za pisanje radova

 

 


Izveštaj sa 13. savetovanja

Monografija 20 godina CIRED Srbija

For more information please contact the Technical Organizer:

BBN Congress Management
Deligradska 9
11000 Beograd
Tel. 3629402, 3629405
Fax +381 11 2682318

bbn@bbn.co.rs

 


Preferencijalne teme PDF Print E-mail
There are no translations available.

STK 1: KOMPONENTE MREŽA
Predsednik: dr Vladimir ŠILJKUT, AD Elektroprivreda Srbije

1. Komponente za napredne elektrodistributivne mreže i inovacije u dizajnu:

 • Savremene konstrukcije komponenti mreža;
 • Primena novih i inovativnih tehničkih rešenja;
 • Korišćenje novih materijala za izradu komponenti;
 • Unapređenje standarda, tehničkih propisa, tehničkih i funkcionalnih specifikacija za komponente mreža.


2. Pouzdanost, dijagnostika i strategija održavanja komponenti mreža:

 • Pouzdanost, modeli starenja, procena stanja i životnog veka komponenti;
 • Ispitivanje, monitoring i metode dijagnostike komponenti mreža;
 • Praksa i strategija održavanja komponenti mreža;
 • Produženje životnog veka, retrofit i unapređenje karakteristika postojećih komponenti.


3. Modelovanje komponenti i primena savremenih softverskih alata:

 • Modelovanje komponenti elektrodistributivnih mreža;
 • Digitalizacija i "digitalni blizanci" komponenti mreža;
 • Primena savremenih softverskih alata za analizu komponenti elektrodistributivne mreže;
 • Upotreba digitalnih alata, Big Data, veštačke inteligencije i mašinskog učenja.


4. Uticaj komponenti elektrodistributivnih mreža:

 • Uticaj komponenti mreža na životnu i radnu sredinu;
 • Ograničenje vizuelnog i uticaja buke i elektromagnetskog zračenja;
 • Cirkularna ekonomija, eko-dizajn, upotreba recikliranih materijala, analiza životnog ciklusa komponenti mreža;
 • Upravlјanje opasnim materijama u vezi sa komponentama mreža.

STK 2: KVALITET ELEKTRIČNE ENERGIJE U ELEKTRODISTRIBUTIVNIM SISTEMIMA
Predsednik: Prof. dr Vladimir KATIĆ, Fakultet tehničkih nauka Novi Sad

1. Kvalitet električne energije (KVEE) i uticaj primene novih tehnologija:

 • Izobličenja i poremećaji napona i struje, viši harmonici, propadi napona i dr.
 • Uzroci, prostiranje, eliminisanje, analize, iskustva, i dr.
 • Uticaj DER, EV, LED i dr.
 • KVEE u aktivnim mrežama i mikromrežama, podrška mreži i sl.
 • DC mreže i KVEE, upravljanje (menadžment) KVEE, interakcija velikih solarnih i vetro elektrana, HVDC, FACTS, i dr.


2. Instrumentacija i metode za merenje i praćenje parametara KVEE od DC do 500 kHz:

 • Dijagnostičke i merne metode, postupci i sl.
 • Instrumentacija, oprema, integracija, tačnost i dr.
 • Digitalizacija, standardizovanje formata merenja
 • Obrada rezultata merenja, big data, primena AI i dr.


3. Domaća i međunarodna tehnička regulativa:

 • Postupci standardizacije, rad komisija za standardizaciju i sl.
 • Domaći i međunarodni standardi, stanje u primeni;
 • Aktuelna problematika tehničkih propisa i postupaka, iskustva u primeni;
 • Imunitet i pitanja sigurnosti, i dr.


4. Prenaponi/podnaponi i zaštita, elektromagnetna kompatibilnost, bezbednost i interferencija:

 • Uzroci prenapona/podnapona;
 • Zaštita od prenapona u distributivnim mrežama;
 • Poremećaji u uzemljenju i uticaj na KVEE i druge povezane teme;
 • Nisko-frekventne elektromagnetne smetnje;
 • Uticaj KVEE na životni vek opreme i dr.

STK 3: ZAŠTITA I UPRAVLJANJE ELEKTRODISTRIBUTIVNIM MREŽAMA
Predsednik: mr Dušan Vukotić, Elektrodistribucija Srbije d.o.o. Beograd

1. Eksploatacija:

 • Strategije održavanja i procena stanja energetske opreme;
 • Tehnike i alati za upravljanje radnom snagom u cilju povećanja operativne efikasnosti;
 • Zahtevi u pogledu podataka, upravljanje podacima i dokumentacijom;
 • Strategije restauracije pogona i upravljanje u kriznim situacijama;
 • Aktivnosti iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu (BZR) prilikom izvođenja radova u elektroenergetskim objektima.


2. Zaštita:

 • Strategije pri zameni SCADA sistema, rekonstrukciji zaštite i uvođenju sistema za nadzor i upravljanje u transformatorskim stanicama;
 • Uticaj aktivnih mreža na tradicionalne sisteme zaštite i upravljanja;
 • Simulacioni modeli zaštite, alati i nove funkcije;
 • Ispitivanje relejne zaštite, funkcija i sistema (praktična iskustva);
 • Analiza pojave kvarova i registrovanih zapisa o kvarovima.


3. Upravljanje i komunikacije:

 • Automatizacija elektrodistributivnih mreža;
 • Koordinacija rada između operatora prenosnog sistema i operatora distributivnog sistema (OPS-ODS);
 • Primena energetskih aplikacija u elektrodistributivnim preduzećima;
 • Uvođenje sistemskih usluga na distributivnom nivou;
 • Regulacija napona u SN i NN mrežama.


4. Komunikacije:

 • Digitalizacija elektrodistributivnih mreža;
 • Primena komunikacionih sistema za potrebe zaštite i upravljanja;
 • Sigurnosni aspekti pristupa informacijama i njihova razmena;
 • Međusobna zavisnost upravljanja elektrodistributivnim mrežama i komunikacione infrastrukture;
 • Centralizovan nadzor i upravljanje komunikacionim mrežama.

 

STK 4: DISTRIBUIRANA PROIZVODNJA I EFIKASNO KORIŠĆENJE ELEKTRIČNE ENERGIJE
Predsednik: vanr. prof. dr Željko POPOVIĆ, Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad

1. Integracija i upravljanje distribuiranih izvora električne energije (DER) u distributivnim mrežama:

 • Aktivno upravljanje u distributivnim mrežama sa distribuiranim izvorima električne energije;
 • Upravljački algoritmi i filozofije;
 • Analiza mogućnosti priključenja distribuiranih izvora u distributivnoj mreži (Hosting capacity analysis);
 • Mikro-mreže;
 • Električna vozila.


2. Uloga DER u poslovnim procesima u distributivnim sistemima:

 • Koordinacija i upravljanje DER i aktivnosti ostalih korisnika sistema u ostvarivanju ciljeva operatora prenosnog i distributivnog sistema;
 • Dobiti od skladišta električne energije i različitih strategija upravljanja skladištima;
 • Aktivno upravljanje DER u cilju optimizacije rada celog sistema, efikasnosti i sigurnosti;
 • Uloga DER u unapređenju otpornosti distributivnih mreža na ekstremne vremenske uslove;
 • Upravljanje opterećenjem.


3. Efikasno korišćenje električne energije:

 • Smanjenju gubitaka u distributivnim mrežama;
 • Unapređenje efikasnosti distributivnih sistema;
 • Uloga distributivnih mreža u isporuci održive energije i niskih emisija gasova staklene bašte.


4. Pametna brojila i sistemi za daljinsko očitavanje i upravljanje brojilima:

 • Korišćenje informacija dobijenih sa pametnih brojila;
 • Analitika i studije slučaja AMI sistema;
 • Analiza troškova i dobiti AMI sistema.


STK 5: PLANIRANJE DISTRIBUTIVNIH SISTEMA
Predsednik: dr Aleksandar JANJIĆ, Elektronski fakultet Niš

1. Predviđanje potrošnje i proizvodnje električne energije:

 • Metodologije za prognozu proizvodnje i potrošnje;
 • Prognoza intermitentnih distribuiranih izvora.


2. Pokazatelji kvaliteta mreža (zahtevi, rezultati i poređenje):

 • Poređenje ekonomskih i tehničkih performansi;
 • Pouzdanost sistema;
 • Procena tehničkih i netehničkih gubitaka;
 • Povećanje otpornosti na ekstremne događaje niskih verovatnoća visokog rizika;
 • Mikromreže i lokalne energetske zajednice za povećanje sigurnosti snabdevanja.


3. Strukture mreža i kriterijumi za planiranje mreža:

 • Inovativna rešenja za omogućavanje energetske tranzicije (npr. integracija OIE, električna vozila, distribucija jednosmerne struje, fleksibilnost, itd.);
 • Aktivne mreže i pametne mreže.


4. Metode za planiranje:

 • Planiranje i fleksibilnost distribucije;
 • Integracija distribuiranih energetskih resursa (distribuirana proizvodnja, skladištenje, EV, itd.);
 • Integracija EV instalacija za brzo punjenje u mrežu;
 • Mikromreže i lokalne energetske zajednice.

 

STK 6: TRŽIŠTE ELEKTRIČNE ENERGIJE I DEREGULACIJA
Predsednik: vanr. prof. dr Nenad Katić, Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad

1. Tržište električne energije:

 • Strateški pravci daljeg otvaranja tržišta električne energije;
 • Iskustva u procesu otvaranja tržišta električne energije;
 • Restrukturiranje elektroprivrede u regionu;
 • Stepen otvorenosti tržišta električne energije u regionu.


2. Regulatorni modeli:

 • Uloga i nadležnosti Regulatora;
 • Modeli i metodologije regulacije monopolskih delatnosti;
 • Unapređenja regulatornih modela;
 • Međunarodna saradnja i povezivanje regulatora.


3. Transformacija uloge kupca električne energije:

 • Transformacija uloge krajnjeg kupca: od kupca-proizvođača do aktivnog kupca;
 • Iskustva sa primenom regulative kupca-proizvođača;
 • Isplativost ulaganja u ulogu kupca-proizvođača;
 • Potrebna unapređenja regulative.


4. Distribuirani izvori energije na konkurentnom otvorenom tržištu

 • Pozicija distribuiranih izvora na tržištu električne energije;
 • Isplativost ulaganja u distribuirane izvore u okvirima regulacije;
 • Uloga agregatora na tržištu električne energije;
 • Potrebna unapređenja regulative.
 

Marketing program


Copyright © 2024 CIRED Serbia. All Rights Reserved.