English (United Kingdom)

CIRED Srbija 2024


Prvo obaveštenje i poziv za pisanje radova

 

 


Izveštaj sa 13. savetovanja

Monografija 20 godina CIRED Srbija

TEHNIČKI SEKRETARIJAT SAVETOVANJA
BBN Congress Management d.o.o.
Deligradska 9, 11000 Belgrade, Serbia
Tel/fax: +381 (0)11 / 3629405, 2682318, 3629402, 3629403
Mob: +381 (0) 63 / 368594
Fax: +381 (0)11 / 3629406
E-mail: bbn.pco@gmail.com, bbn@bbn.co.rs
Web site: www.bbn.co.rs


Savetovanja Prošla savetovanja Vrnjačka Banja 2010
Izveštaj stručnih komisija PDF Štampa El. pošta

STK-1  ELEKTRODISTRIBUTIVNA POSTROJENjA I VODOVI

Predsednik komisije:

Dr Dragoslav Perić, EMS, Beograd

Nastaviti sa publikovanjem i stavljanjem na uvid široj stručnoj javnosti novih tehničkih rešenja za opremu za elektrodistributivna postrojenja i vodove.

 1. Podsticati razvoj novih softverskih rešenja za planiranje i projektovanje elektrodistributivnih postrojenja i vodova.
 2. Pristupiti preispitivanju korišćenja sadašnjih tipskih preseka kablovskih vodova tipa XHE 49-A u elektrodistributivnoj mreži 10 kV i 20 kV. Kod planiranja elektrodistributivne mreže, gde se predviđa primena kablovskih vodova tipa XHE 49-A, karakteristične veličine računati sa faktorom opterećenja 0,7, umesto dosadašnjih 0,6.
 3. Izvršiti procenu potrebnog vremena i troškova za sva uzorkovanja i merenja u domenu zaštite životne sredine, predviđena zakonima i pravilnicima. Uvesti izražavanje kritičnih parametara nejonizujućih zračenja i preko dozvoljenih rastojanja, kako bi se široj javnosti približila slika o (ne)postojanju štetnih uticaja.
 4. Pokrenuti inicijativu za preispitivanje značajno strožeg kriterijuma domaćeg Pravilnika o nejonizujućem zračenju u odnosu na onaj koji je definisan u ICNIRP 98 i 1999/519/EC i za razjašnjenje nejasnoća i otklanjanje konfuzije u pojedinim tačkama Pravilnika o nejonizujućem zračenju.
 5. Organizovati odgovarajući seminar na temu primene propisa iz domena zaštite životne sredine.

 

Najzapaženiji rad:  

R-1.13  Strujno opterećenje kablovskih vodova 10 kV i uticaj na izbor tipskog preseka

Dragan Tasić, Elektronski fakultet, Niš, Miladin Tanasković, Elektrodistribucija Beograd, Miodrag Stojanović, Elektronski fakultet, Niš, Srbija

 

 

STK-2  KVALITET ELEKTRIČNE ENERGIJE U ELEKTRODISTRIBUTIVNIM SISTEMIMA

Predsednik komisije:

Prof.dr. Vladimir katić, FTN, N. Sad

 

Zbog opravdanog odsustva predsednika STK 2 prof. dr Vladimira Katića, sesijom STK 2 je predsedavao mr Velimir Strugar, podpredsednik STK2. Sesija je održana u utorak 28.09.2010. u vremenu od 900 do 1410. U okviru ovog vremena napravljena je i polusatna pauza.

 

U okviru Stručne komisije 2 - Kvalitet električne energije u elektrodistributivnim sistemima CIRED Srbije za VII Savetovanje o elektrodistributivnim mrežama CIRED-a Srbije sa regionalnim učešćem bilo je ponudjeno 7 preferencijalnih tema:

 1. Parametri kvaliteta električne energije (neprekidnost napajanja, flikeri, harmonici, propadi i povišenja napona, prenaponi, tranzijenti, i dr.);
 2. Metode merenja u cilju praćenja kvaliteta električne energije, kao i identifikacije pojava koje narušavaju kvalitet energije;
 3. Praktična primena rezultata merenja kvaliteta električne energije u cilju rešenja problema kvaliteta električne energije;
 4. Modelovanje i simulacije potrošača koji potencijalno mogu da kvare kvalitet električne energije;
 5. Otpornost opreme na poremećaje;
 6. Ublažavanje poremećaja;
 7. Inovacija tehničke regulative;

 

Na sesiji ove stručne komisije prezentovano je 12 od ukupno prihvaćenih 13 radova (12 referata i 1 informacija), koji su izlagani po preferencijanim temama i to 10 radova u prvoj, 2 rada u petoj, dok je informacija prikazana u okviru sedme preferncijalne teme. Nije izložen rad R-2.03 “Analiza izvora viših harmonika i njihovo širenje u distributivnim mrežama”, autora Jovice Vuletića, Mirka Todorovskog i Riste Ačkovskog sa Fakultet za elektrotehniku i informacione tehnologije (FEIT), Skopje, Makedonija, jer niko od autora nije bio prisutan.

 

Nakon što su prezentovali svoje radove, svi autori su odgovorili na pitanja stručnih izvestilaca, predsedavajućeg i publike. Rad svih prisutnih na sesiji se može ocijeniti kao vrlo uspešan, a obiležila ga je i veoma brojna posećenost učesnika savjetovanja. Očigledno da je kvalitetan odabir preferencijanih tema, kao i materija koju su autori tretirali u svojim radovima, doprinela velikom interesovanju učesnika, krajnje konstruktivnoj i dobronamernoj diskusiji, kao i vrlo konkretizovanoj na teme samih radova. Opšti utisak je da su svi radovi dali bitan doprinos kvalitetu Savjetovanja i boljem razumevanju savremenih problema kvaliteta električne energije u elektrodistributivnim mrežama.

 

Nakon sesije, održan je sastanak STK2. Prisutni su bili

 1. Mr Velimir Strugar, predsedavajući sesije
 2. Mihajlo Ristić
 3. Dr Petar Vukelja
 4. Milanko Radić

 

Sastankom je predsedavao mr Velimir Strugar. Na sastanku su donešene slijedeće odluke:

 

 1.  Za najzapaženiji rad na sesiji izabran je rad:
  R-2.09 ANALIZA UTICAJA KVALITETA ELEKTRIČNE ENERGIJE NA POUZDANOST PROCESA U INDUSTRIJI NA PRIMERU MSK KIKINDA, čiji su autori Branislav JANKOVIĆ, Radislav MILANKOV, PD Elektrovojvodina, ED Zrenjanin, Pogon Kikinda, Srbija, Kikinda, Srbija
 2. Pored već postojećih sedam preferncijanih tema, STK 2 predlaže uvođenje još jedne preferncijalne teme sa nazivom:

Priključenje obnovljivih izvora električne energije na mrežu sa aspekta kvaliteta

 

 

Stk 3 - EKSPLOATACIJA ELEKTRODISTRIBUTIVNIH  MREŽA

Predsednik komisije:

Dipl.ing. Mićin Žarko, „ELEKTROVOJVODINA“ NOVI SAD

 

Radom komisije su rukovodili predsednik Žarko Mićin i stručni izvestioci Aleksandar Popovac-Damljanović, Elektrodistribucija Beograd i Dragan Cvetinov, Elektrovojvodina Novi Sad.Nakon razmatranja 14 radova, doneti su sledeći zaključci:

 

Elektrodistributivne mreže, u cilju neprekidne isporuke kvalitetne električne energije, moraju:

l  biti planski blagovremeno i adekvatno održavane,

l  zadovoljiti potrebu povećanja propusne moći u cilu njenog boljeg iskorišćenja,

l  biti stalno nadzirane i omogućit lako i brzo otklanjanje kvarova, i ponovo uspostavljanje napajanja konzuma,

l  koristiti nove tehnologije u oblasti dijagnostike stanja, monitoringa i održavanja

 

Za najbolji referat u okviru Stručne komisije 3 je izabran:

R.3.11.Primena GIS i GPS tehnologije u EDB

Autori: M. Tanasković, S. Brozović, M. Nikolić, V. Stojičić, PD. Elektrodistribucija Beograd; Lj. Adžemović, Ž. Jovanović, D. Ostojić, Livona.

 

 

 

STK – 4 ZAŠTITA I UPRAVLjANjE ELEKTRODISTRIBUTIVNIM MREŽAMA

Predsednik komisije:

 mr Dušan Vukotić, EDB

 

U okviru STK-4 prezentovano je 12 radova od ukupno 15 kojih su uvršćeni u ovogodišnji program Savetovanja.

Nakon prezentacije radova doneseni su sledeći zaključci po pitanju više tema iz oblasti zaštite u upravljanja u elektrodistributivnim mrežama:

 

 1. Procesi na osavremenjavanju centara upravljanja su praktično u poslednjoj fazi, pri čemu je glavni fokus usmeren na integraciji sa ostalim informacionim podsistemima u okviru elektrodistributivnih preduzeća. Takođe, prisutan je trend integracije pojedinih realizovanih informacionih podsistema u jedan jedinstveni sistem, a u cilju postizanja ciljnog nivoa efikasnijeg korišćenja i održavanja predmetnih podsistema od strane korisnika. U tom smislu neophodno je nastaviti sa postojećim pravcima razvoja, pri čemu do kraja treba dosledno istrajati na primeni najnovijih svetskih standarda.

 

 1. Započeti procesi na automatizaciji distributivne elektroenergetske mreže su se u poslednje vreme veoma intenzivirali, što je dovelo do značajnog podizanja nivo automatizacije. Posebno je veliki napredak napravljen na području primene automatizacije u okviru srednjenaponske elektrodistributivne mreže, gde je primenjen veliki broj funkcija lokalne automatike, koje su veoma uspešno koordinisane sa delovanjem zaštitnih funkcija u okviru napojnih transformatorskih stanica. U narednom periodu je potrebno nastaviti aktivnosti na primeni usvojenih koncepcija upravljanja srednjenaponskom elektrodistributivnom mrežom, a koje postoje u okviru pojedinih elektrodistributivnih preduzeća. Takođe, primenjene koncepcije se uklapaju u okvir postavljenih ciljeva primene rešenja naprednih („Smart Grids“) mreža i u tom smislu treba nastaviti, ali i intenzivirati, započete aktivnosti.

 

 1. Proces intenzivne automatizacije elektrodistributivne mreže je propraćen i opsežnim aktivnostima na poboljšanju komunikacione infrastrukture, pre svega u smislu poboljšanja komunikacije sa napojnim elektroenergetskim objektima, a u cilju obezbeđivanju neophodnih redundantnih prenosnih puteva. Dalje aktivnosti treba usmeriti ka obezbeđivanju komunikacionih pravca za potrebe nadzora i upravljanja u okviru srednjenaponske elektrodistributivne mreže, zasnovanih na digitalnom sistemu prenosa, pri čemu treba sagledati i potrebe ostalih planiranih sistema, kao što je sistem daljinskog očitavanja potrošnje.

 

 1. Pri realizaciji rekonstrukcija postojećih sistema zaštite i upravljanja u okviru elektroenergetskih objekata, ali i izgradnje novih, primenjuje se isključivo usvojeni svetski standard IEC 61850, koji je omogućio realizaciju tipskih arhitektura sistema za nadzor i upravljanje u okviru elektroenergetskih objekta, što je rezultiralo smanjenim vremenskim periodom neophodnim za završetak aktivnosti. Potrebno je intenzivirati napore na promeni postojeće tehničke regulative, a kojom treba da se detaljno opiše primena, kao i način upotrebe najnovijeg protokola IEC 61850, ali i da pokuša da napravi funkcionalno razgraničenje između upravljačkih i zaštitnih funkcija.

Najzapaženiji rad u okviru STK-4 je :

 R-4.13 Zaštita i upravljanje u elektrodistributivnim mrežama 
autora Zorana Subašića iz PD „Elektrovojvodina“ d.o.o. Novi Sad ogranak Ruma pod nazivom: „Kašnjenje podataka u TS 110/20 kV“.

 

 

 

STK 5 - DEREGULACIJA, TRŽIŠTE I EFIKASNO KORIŠĆENjE ELEKTRIČNE ENERGIJE

Predsednik komisije:

Dr Nenad Katić, DMS grupa, N. Sad

 

TEMA 1 ‑ RESTRUKTURIRANjE, DEREGULACIJA I TRŽIŠTE ELEKTRIČNE ENERGIJE

Stručni izvestilac - dr Nenad Katić, Fakultet Tehničkih Nauka, Novi Sad, Srbija

 1. Deregulacija i restrukturiranje elektroprivreda u regionu je u završnoj fazi, u cilju bržeg otvaranja tržišta električne energije neophodno je ekonomski tretirati cene električne energije.
 2. U deregulisanom ambijentu i u cilju efikasnijeg poslovanja, od velikog interesa je uspostavljanje kvalitetnih metoda upoređivanja karakteristika poslovanja (benchmarking) elektrodistributivnih kompanija.
 3. Ekonomska osnova i transparentnost tarifnih sistema i naknada za priključenje na energetsku mrežu je od velikog značaja i osnova je za regulaciju elektrodistributivnih kompanija.

 

TEMA 2 ‑ EFIKASNO KORIŠĆENjE ELEKTRIČNE ENERGIJE

 Stručni izvestilac- mr Željko Popović, PD Elektrovojvodina, Srbija

 1. U cilju povećanja efikasnosti distributivnog sistema je, između ostaloga, potrebno stalno pratiti ukupne gubitke (tehničke i netehničke) električne energije na svim naponskim nivoima a posebno u NN mreži. Da bi se mogli locirati delovi NN mreže sa povećanim gubicima potrebno je imati  odgovarajuće alate koji će omogućiti kvalitetno praćenje i određivanje stanja u NN mreži i na taj način kvalitetnu procenu gubitaka energije i snage u mreži (npr. alate koji omogućuju modelovanje NN mreže, analizu topologije, estimaciju stanja, proračun tokova snaga). Navedeni alati treba da integrišu (koriste) odgovarajuće podatke o svim elementima NN mreže (npr. iz GIS-a) i što kvalitetnije podatke o potrošnji u potrošačkim čvorovima u NN mreži (npr. iz AMI/MDM i CIS sistema). Ovi alati treba da budu  deo jedinstvenog sistema za upravljanje distribucijom (DMS-a), koji predstavlja jednu od osnovnih komponenti neophodnih za realizaciju koncepta naprednih mreža (Smart Grids).
 2. Neophodno je sistematski i dosledno sprovoditi strategiju na smanjenju netehničkih gubitaka: kontrole merenja, osavremenjavanje merne opreme, izmeštanje mernog mesta,preduzimanje pravnih postupaka prema izvršiocima neovlašćenog korišćenja električne nerrgije i po potrebi inicirati dopunu i izmenu odgovarajućih propisa.
 3. Neophodno je analizirati ne samo uslove i postupke priključenja distributivnih generatora (DG) u SN i NN mreži već i njihov uticaj na rad SN i NN mreža  u normalnim i u havarijskim uslovima (npr. način kontrole naponskih prilika u DM u prisustvu DG, upravljanje kvarovima u DM u prisustvu DG, koncept zaštite u DM u prisustvu DG).

 

TEMA 3 – MERNI UREĐAJI, OBRAČUN ELEKTRIČNE ENERGIJE, POSLOVNI INFORMACIONI SISTEMI

 

Stručni izvestilac - mr Branislav Radović, PD Elektrovojvodina, Srbija

 1. Uvođenje naprednih  merenja i AMI sistema predstavlja osnovu za razvoj naprednih mreža i doprineće razvoju otvorenog tržišta električne energije i  povećanju efikasnosti rada elektrodistributivnih kompanija.
 2. Ubrzati osavremenjavanje merne infrstrkture u skladu sa konceptom naprednih distributivnih sistema i u skladu sa usvojenim dokumentom „ Funkcionalnim zahtevima i tehnčke karakteristike AMI/MDM sistema“.
 3. Sistematski sprovoditi redovne i vanredne kontrole priključka i mernog mesta u cilju oezbeđenja meterološkog nadzora i efiksanog smanjenja netehničkih gubitaka električne energije.
 4. Razvijati i osavremenjivati odnose sa kupcima  novim uslugama i servisima.

 

Za najbolji rad u okviru STK 5 izabran je:

R-5.21 Prva faza uvođenja AMI-MDM sistema u JP EPS

S. Marčeta, B. Holik, V. Gačić, Elektrovojvodina, Novi Sad, S. Tošić, PD Jugoistok, Niš, Srbija

 

 

STK-6 – PLANIRANjE I RAZVOJ DISTRIBUTIVNIH MREŽA

Predsednik komisije:

Dr Aleksandar janjić, DMS grupa, N. Sad

 

U stručnom komitetu 6 – Planiranje i razvoj elektrodistributivnih mreža, predstavljena su ukupno 23 rada, od kojih su 5 informacije i 18 referati. Čak 5 od njih su radovi stranih autora. Sve preferencijalne teme su bile zastupljene na ovom savetovanju.

I ove godine, rad Komiteta je obeležio visok kvalitet radova i autori su odgovorili na aktuelna pitanja, zacrtana preferencijalnim temama.

 1. Alati za prognozu vršne snage i potrošnje su dobri, ali problem predstavljaju podaci. Neophodna je integracija postojećih, različitih IT aplikacija i baza podataka (SCADA, GIS, TIS, CIS, MDM i dr.), u cilju eliminacije netačnih i dupliranih podataka o elektrodistributivnom sistemu i kupcima električne energije.

 

 1. Integracija informacionih sistema i intenzivnije korišćenje raspoloživih rezultata merenja neophodna su osnova za ocenu efikasnosti mreže (nivoa njene pouzdanosti, kvaliteta električne energije i gubitaka).

 

 1. Optimizacija pogona postojeće elektrodistributivne mreže nametnula se kao polazna osnova za planiranje njenog daljeg razvoja. U tom smislu, treba nastaviti s istraživanjima i unapređivnjima postojećih alata.

 

 1. Planerske zahteve potrebno je ugraditi u globalnu arhitekturu za Smart Grids. Pri planiranju elektrodistributivnih mreža treba uvažavati principe Smart Grids koji se odnose na mikro-mreže i distribuirane izvore.

 

Najzapaženiji rad:

R-6.12  Formulacija više-periodnih problema planiranja  bazirana na teoriji grafova

autori: Željko N. Popović, Elektrovojvodina, D. S. Popović, Televent DMS,   V. Đ. Krleta, Tehnički fakultet »Mihajlo Pupin«, Srbija.

 

Marketing program


© 2024 CIRED Srbija. Sva prava zadržana.