English (United Kingdom)

CIRED Srbija 2024


Prvo obaveštenje i  poziv za pisanje radova

 

 


Izveštaj sa 13. savetovanja

Monografija 20 godina CIRED Srbija

TEHNIČKI SEKRETARIJAT SAVETOVANJA
BBN Congress Management d.o.o.
Deligradska 9, 11000 Belgrade, Serbia
Tel/fax: +381 (0)11 / 3629405, 2682318, 3629402, 3629403
Mob: +381 (0) 63 / 368594
Fax: +381 (0)11 / 3629406
E-mail: bbn.pco@gmail.com, bbn@bbn.co.rs
Web site: www.bbn.co.rs


Savetovanja Prošla savetovanja Vrnjačka Banja 2012
Lista radova PDF Štampa El. pošta

STK 1: ELEKTRODISTRIBUTIVNA POSTROJENJA I VODOVI

Predsednik komisije: Prof. dr Dragan Tasić, Elektronski fakultet Niš, Srbija

Preferencijalna tema 1:

Izbor i primena novih tehničkih rešenja, tehnologija i opreme u elektrodistributivnim postrojenjima i vodovima

 

R-1.1

SAVREMENA REŠENJA U DISTRIBUTIVNIM TRANSFORMATORIMA

B. ĆUĆIĆ, M. MIKULIĆ, M. MIHALJEVIĆ, Končar-Distributivni i specijalni transformatori d. d., Hrvatska

 

R-1.2

IZBOR PRESJEKA OGRANKA GLAVNOG VODA NADZEMNE NISKONAPONSKE MREŽE IZVEDENE SAMONOSIVIM KABLOVSKIM SNOPOM SA EKONOMSKOG ASPEKTA

A. STUPAR, S. JOLDŽIĆ, ZP ''Elektrokrajina'' Banja Luka, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina

 

R-1.3

ODREĐIVANJE ELEKTRIČNIH I MAGNETSKIH KARAKTERISTIKA ALUČEL UŽADI

K. KASAŠ-LAZETIĆ, M. PRŠA, D. HERCEG, N. ĐURIĆ, Univerzitet u Novom Sadu, Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad, Srbija

 

R-1.4

ODREĐIVANJE FREKVENCIJSKI ZAVISNE PODUŽNE IMPEDANSE ALUČEL PROVODNIKA

N. MUČALICA, "Energotehnika – Južna Bačka", Novi Sad, Srbija, M. PRŠA, K. KASAŠ-LAŽETIĆ, N. ĐURIĆ, Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad, Srbija

 

R-1.5

UTICAJ DNEVNOG DIJAGRAMA OPTEREĆENJA NA ZAGREVANJE JEDNOŽILNIH KABLOVA POLOŽENIH U ZEMLJU

M. STOJANOVIĆ, D. TASIĆ, N. CVETKOVIĆ, A. RISTIĆ, Univerzitet u Nišu, Elektronski fakultet, Niš, Srbija

 

R-1.6

PRIMENA ELEKTROPORCELANSKE MASE POVEĆANIH MEHANIČKIH KARAKTERISTIKA ZA IZRADU IZOLATORA

B. SIMENDIĆ, Visoka tehnička škola strukovnih studija Novi Sad, Srbija, S. GRUJIĆ. D. JOVANOVIĆ, AD Elektroporcelan Novi Sad, Srbija, V. SIMENDIĆ, Tehnološki fakultet Novi Sad, Srbija

 

I-1.7

SAVREMENI RAZVOD POMOĆNIH NAPONA U TRANSFORMATORSKIM STANICAMA 110/X

N. VUKOBRAT, J. PURAĆ, "Elektrovojvodina" d.o.o., Novi Sad, Srbija

 

I-1.8

REŠENJE POMOĆNOG NAPAJANJA ZA TRANSFORMATORSKU STANICU TS 35/10 kV NOVI BEOGRAD 1

M. LAZIĆ, D. PETROVIĆ, Iritel a.d., Srbija, M. LUKOVIĆ, D. JEKIĆ, JP Elektrodistribucija Beograd d.o.o, Srbija

I-1.9

KABLOVSKI RAZVOD NA NOVOM MOSTU BEŠKA

D. RADOVANOVIĆ, I. BAČVANSKI, Elem & Elgo d.o.o, Srbija

 

Preferencijalna tema 2:

Projektovanje elektrodistributivnih postrojenja i vodova korišćenjem savremenih softverskih alata

 

I-1.10

PRIMENA SAVREMENIH SOFTVERSKIH ALATA U IZRADI ELEKTRIčNIH ŠEMA

S. BOGOSAVLJEVIĆ, V. DOBRANIĆ, ''Elektrovojvodina'' d.o.o, Srbija

 

I-1.11

PLS CADD KAO SAVREMENI SOFTVERSKI ALAT ZA REŠAVANJE PROBLEMA PROJEKTOVANJA DALEKOVODA

Z. HASOVIĆ, Energoinvest d.d., Sarajevo, Bosna i Hercegovina

I-1.12

MATEMATIČKE METODE ZA ODREĐIVANJE JEDNAčINE KRIVE VODA U KOSOM RASPONU NA OSNOVU POZNATOG NAJVEĆEG UGIBA PARABOLE ZA ODABRANU TEMPERATURU

A. HATIBOVICS, EDF DÉMÁSZ Hálózat, Mađarska

 

Preferencijalna tema 3:

Uticaj elektrodistributivnih postrojenja i vodova na Životnu sredinu

 

R-1.13

NIVOI NEJONIZUJUĆIH ZRAČENJA NADZEMNIH I KABLOVSKIH VODOVA 35 KV

M. GRBIĆ, A. PAVLOVIĆ, Elektrotehnički institut ''Nikola Tesla'', Beograd, Srbija, M. TAUŠANOVIĆ, V. ŠILJKUT, PD ''Elektrodistribucija Beograd'', Beograd, Srbija

 

R-1.14

MEĐULABORATORIJSKO POREĐENJE REZULTATA MERENJA MAGNETSKE INDUKCIJE DISTRIBUTIVNOG VODA

M. GRBIĆ, A. PAVLOVIĆ, Elektrotehnički institut ''Nikola Tesla'', Beograd, Srbija, B. VULEVIĆ, Č. BELIĆ, JP ''Nuklearni objekti Srbije'' Beograd, Srbija

 

I-1.15

STANJE ULJNIH JAMA U DISTRIBUTIVNIM TRANSFORMATORSKIM STANICAMA U ODNOSU NA ZAHTJEVE ZAŠTITE OKOLIŠA

A. ŠUPIĆ, JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo, Sektor za distribuciju, Bosna i Hercegovina, R. DŽAKA, JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo, PodruŽnica "Elektrodistribucija", Sarajevo, Bosna i Hercegovina

 

STK 2: KVALITET ELEKTRIČNE ENERGIJE U ELEKTRODISTRIBUTIVNIM SISTEMIMA

Predsednik komisije: Prof. dr Vladimir KATIĆ, Fakultet tehničkih nauka Novi Sad, Srbija

 

R-2.01

UTICAJ ZAŠTITNOG UŽETA NA UGROŽENOST INDUSTRIJSKIH 35 KV MREŽA USLED ATMOSFERSKIH PRAŽNJENJA

M. SAVIĆ, S. TATALOVIĆ, Elektrotehnički fakultet Beograd, Srbija

 

R-2.02

UTICAJ UREĐAJA ZA KONTINUALNU REGULACIJU SVETLOSNOG FLUKSA NA PARAMETRE KVALITETA ELEKTRIčNE ENERGIJE - ANALIZA REZULTATA MERENJA

D. BRAJOVIĆ, Visoka škola tehničkih strukovnih studija, Čačak, Srbija, Z. LAZAREVIĆ, P. OSMOKROVIĆ, M. KOSTIĆ, Elektrotehnički fakultet, Beograd, Srbija

 

R-2.03

IZRAZI ZA PROMENU NAPONA NA MESTU PRIKLJUČENJA GENERATORA NA DISTRIBUTIVNI SISTEM ELEKTRIČNE ENERGIJE

D. POPOVIĆ, "Elektrovojvodina" d.o.o, Novi Sad, Srbija

R-2.04

THE ROLE OF SYSTEM AUTOMATION IN POWER QUALITY

G. LUNGOCI, I. DOBRE, C. LUNGOCI, Rumunija

 

R-2.05

ANALIZA UTICAJA PRIKLJUČENJA FOTONAPONSKIH SISTEMA NA FUNKCIONISANJE MREŽE NISKOG NAPONA

M. MARKOVIĆ, S. MINIĆ, M. IVANOVIĆ, Elektrotehnički institut "Nikola Tesla", Srbija

 

R-2.06

MERENJE I ANALIZA PARAMETARA KVALITETA ELEKTRIČNE ENERGIJE MALE ELEKTRANE SA KOGENERACIONIM POSTROJENJEM NA BIOGAS

B. KOSTIĆ, A. NIKOLIĆ, Elektrotehnički institut "Nikola Tesla", Srbija, J. RADAKOVIĆ, Elektrovojvodina - ED Subotica, Srbija

 

R-2.07

NAPONSKE PRILIKE U JEDNOSTRANO NAPAJANOJ DISTRIBUTIVNOJ MREŽI SA DISTRIBUISANIM GENERATOROM

V. BEČIROVIĆ, M. HASANIĆ, B. NIKOLIĆ, S. HANJALIĆ, Elektrotehnički fakultet u Sarajevu, Bosna i Hercegovina

 

 

R-2.08

SMANJENJE PRENOSNE (NOMINALNE) SNAGE TRANSFORMATORA U ELEKTRIČNIM MREŽAMA SA VIŠIM HARMONICIMA

M. KOSTIĆ, Elektrotehnički Institut Nikola Tesla, Univerzitet u Beogradu, Srbija

 

 

R-2.09

FLIKERI – PROBLEMI, UTICAJ I ANALIZA REZULTATA MERENJA

R. MILANKOV, PD Elektrovojvodina, Elektrodistribucija Zrenjanin, Pogon Kikinda, Srbija, J. čARNIĆ, PD Elektrovojvodina, Uprava, Novi Sad, Srbija

 

 

R-2.10

ELEKTROMAGNETSKA KOMPATIBILNOST ELEKTROENERGETSKIH POSTROJENJA

H. SALKIĆ, Z. SALKIĆ, D. BAčINOVIĆ, PE Elektroprivreda BiH, ED Tuzla, Bosna i Hercegovina

 

 

R-2.11

PRENAPONI I ZAŠTITA OD PRENAPONA U NN DISTRIBUTIVNIM MREŽAMA, ELEKTROMAGNETNA KOMPATIBILNOS

D. ŽURMA, Ž. KOSNIĆ, ELEKTRO-KOIL d.o.o., Srbija

 

 

STK 3 : EKSPLOATACIJA ELEKTRODISTRIBUTIVNIH MREŽA

Predsednik komisije / Chairman: Žarko Mićin, JP EPS Elektrovojvodina, Novi Sad, Srbija

Preferencijalna tema 1:

Preventivno održavanje, revitalizacija i mogućnosti efikasnijeg korišćenja EEO

 

R-3.01

STARENJE TRANSFORMATORSKOG ULJA I OKSIDACIONI INDEKS: PREGLED STANJA TRANSFORMATORA U SRBIJI

K. DRAKIĆ, M. PAJIĆ, Tehnološko-metalurški fakultet, Univerzitet u Beogradu, Srbija, V. MANDIĆ, J. LUKIĆ, Elektrotehnički institut Nikola Tesla, Srbija

 

R-3.02

DIJAGNOSTIKA NEISPRAVNOSTI PROLAZNIH IZOLATORA TRANSFORMATORA PRIMENOM TERMOGRAFSKOG ISPITIVANJA

N.SIMIĆ, EI "Nikola Tesla", Srbija, LJ. STOJANOVIĆ, PD "He Đerdap"- He Pirot, Pirot, Srbija, M. SUŠIĆ, EI "Nikola Tesla", Srbija

 

R-3.03

PRIMENA TERMOGRAFIJE U DIJAGNOSTICI KVAROVA ENERGETSKIH TRANSFORMATORA

LJ. ČIČKARIĆ, Elektrotehnički institut "Nikola Tesla", Beograd, Srbija

 

R-3.04

MERNI TRANSFORMATORI 110 kV – PRAĆENJE STANJA, MERE ODRŽAVANJA I STATISTIčKE RASPODELE REZULTATA GASNOHROMATOGRAFSKE ANALIZE ULJA

D. OBRADOVIĆ, PD Elektrovojvodina, Srbija

 

R-3.05

ISKUSTVA U PRAKSI ISPITIVANJA I ODRŽAVANJA ENERGETSKIH TRANSFORMATORA 110/x kV U DISTRIBUTIVNIM POSTROJENJIMA

Đ. JOVANOVIĆ, V. RADIN, D. TESLIĆ, S. MARINKOVIĆ, B. PEJOVIĆ, Elektrotehnički institut "Nikola Tesla", Beograd, Srbija

 

R-3.06

OCENA POGONSKOG STANJA DISTRIBUTIVNIH TRANSFORMATORA SREDNJEG NAPONSKOG NIVOA

V. RADIN, Elektrotehnički Institut "Nikola Tesla", Srbija, N. STOJANOVIĆ, N. RISTOVIĆ, PD "Elektrodistribucija Beograd" d.o.o, Srbija

 

I-3.07

POTREBE DISPEčERSKOG CENTRA 110/35 kV ZA UVOĐENJEM SAVREMENIH METODA PREVENTIVNOG ODRŽAVANJA U PD ELEKTRODISTRIBUCIJA BEOGRAD

M. JOVANOV, PD "Elektrodistribucija Beograd" d.o.o. Beograd, Srbija

 

R-3.08

AKTUELAN NAČIN UZEMLJENJA SN NEUTRALNE TAČKE U RUMUNIJI

C. V. GOIA, M. L. GOIA, Icemenerg, Rumunija

 

Preferencijalna tema 2:

Iskustva u primeni nove opreme, informatičkih alata, sistema zaštite i određivanja mesta kvara

 

R-3.09

PRIMENA GPS SISTEMA ZA IZVEŠTAVANJE U PROCESIMA ODRŽAVANJA U ELEKTRODISTRIBUCIJI BEOGRAD

LJ. ADŽEMOVIĆ, Livona d.o.o., Srbija, M. TANASKOVIĆ, PD "Elektrodistribucija Beograd" d.o.o. Beograd, Srbija, L. JOVANOVIĆ, M. HORG, Livona d.o.o., Srbija

 

R-3.10

PRIMENA BEZBEDONOSNOG SISTEMA ZA DALJINSKI NADZOR TRANSFORMATORSKIH STANICA EDB

P. TASIĆ, S. MEĐO, PD Elektrodistribucija Beograd, Srbija, M. MILOJčEVIĆ, Solutis Beograd, Srbija

 

Preferencijalna tema 3:

Upravljanje mrežom u uslovima kvara

 

R-3.11

PREDLOZI RACIONALNOG REMONTA I OTKLANJANJE KVAROVA NA DISTRIBUTIVNIM TRANSFORMATORIMA 20(10)/0,4 kV

N. LUKIĆ, S. NIKIĆ, ZP "Elektrokrajina" a.d. Banja Luka, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina

 

I-3.12

NAPAJANJE DISTRIBUTIVNOG KONZUMA TS BEOGRAD 5 U SLUčAJU ISKLJUČENJA 110/35 kV ENERGETSKIH TRANSFORMATORA T3 I T4

D. NIKOLAJEVIĆ, D. PETROVIĆ, D. ŽUJOVIĆ, PD Elektrodistribucija Beograd, Srbija

 

Preferencijalna tema 4:

Upravljanje održavanjem (programi za planiranje, kontrolu troškova i angažovanje radnika)

 

I-3.13

UPRAVLJANJE U DC 110/35 kV U SLUČAJU KVARA NA MREŽI U NADLEŽNOSTI PD EDB

M. JOVANOV, Z. JOVANOVIĆ, PD Elektrodistribucija Beograd, Srbija

 

R-3.14

GODIŠNJI TROŠKOVI ELEKTRODISTRIBUTIVNE MREŽE KAO MERA EFIKASNOSTI DISTRIBUTIVNOG PREDUZEĆA

S. MAKSIMOVIĆ, V. ŠILJKUT, PD Elektrodistribucija Beograd, Srbija

 

R-3.15

BAZA PODATAKA KAO ALAT ZA UNAPREĐENJE DIJAGNOSTIKE STANJA ENERGETSKIH TRANSFORMATORA

S. MILOSAVLJEVIĆ, V. POLUŽANSKI, N. MILADINOVIĆ, J. DELIĆ, J. LUKIĆ, D. KOVAČEVIĆ, Elektrotehnički Institut "Nikola Tesla", Srbija

 

STK 4: ZAŠTITA I UPRAVLJANJE ELEKTRODISTRIBUTIVNIM MREŽAMA

Predsednik komisije / Chairman: Mr Dušan VUKOTIĆ, Elektrodistribucija Beograd, Beograd, Srbija


Preferencijalna tema 1:

Upravljanje elektrodistributivnim mrežama

 

R-4.01

IMPLEMENTACIJA RADIO-SISTEMA ZA DALJINSKI NADZOR I UPRAVLJANJE SREDNJENAPONSKOM ELEKTRODISTRIBUTIVNOM MREŽOM PD EDB

D. VUKOTIĆ, N. ANTIĆ, PD "Elektrodistribucija Beograd" d.o.o. Beograd, Srbija, V. MILENKOVIĆ, "Radius South East Europe" d.o.o. Niš, Srbija, D. KOVAčEVIĆ, S. MILOSAVLJEVIĆ, Elektrotehnički instutut "Nikola Tesla" Beograd, Srbija

 

R-4.02

IMPLEMENTACIJA SISTEMA ZA DALJINSKI NADZOR I UPRAVLJANJE SREDNJENAPONSKOM ELEKTRODISTRIBUTIVNOM MREŽOM PD EDB

T. STOJANOVIĆ, T. VRAČARIĆ, Institut "Mihajlo Pupin – Automatika" Beograd, Srbija, D. VUKOTIĆ, PD "Elektrodistribucija Beograd" d.o.o. Beograd, Srbija

 

R-4.03

VIDEO ZID – NOVI ALAT ZA NADZOR I UPRAVLJANJE DISTRIBUTIVNOM MREŽOM

M. BAČLIĆ, Z. KRUNIĆ, PD "Elektrovojvodina" d.o.o. Novi Sad, Srbija

 

R-4.04

PRIMENA SMART GRID KONCEPTA U DISTRIBUTIVNOM SISTEMU

D. DAVIDOVIĆ, N. TRIFUNOVIĆ, D. ĆUKOVIĆ, B. VUKOVIĆ, "Global Substation Solutions", Beograd, Srbija

 

R-4.05

PRISTUPI UVOĐENJU DALJINSKOG NADZORA I UPRAVLJANJA DISTRIBUIRANIH PROIZVODNIH IZVORA

M. KRŽIŠNIK, S. GOLOB, "Sipronika" d.o.o. Ljubljana, Slovenija, M. ŠVAJGER, "Elektro Ljubljana" d.d. Ljubljana, Slovenija

 

R-4.06

INTEGRACIJA I CENTRALIZOVANO ODRŽAVANJE KONFIGURACIONIH PODATAKA ZA SCADA/EMS/DMS SISTEME

E. VELJKOVIĆ-GRBIĆ, T. STOJANOVIĆ, T. VRAčARIĆ, Institut "Mihajlo Pupin – Automatika" Beograd, Srbija

 

R-4.07

UTICAJ ISTORIJSKIH PODATAKA NA GREŠKE ESTIMACIJE STANJA

Z. SIMENDIĆ, PD "Elektrovojvodina" d.o.o. Novi Sad, ED "Sombor", Srbija, G. ŠVENDA, Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad, Srbija, I. CIFRA, Sombor, Srbija

Preferencijalna tema 2:

Zaštita u elektrodistributivnim mrežama

 

R-4.08

APLIKACIJA ZA DISTRIBUIRANU ZAŠTITU SABIRNICA NA PALTFORMI RAZVIJENOJ ZA NAPREDNE TRANSFORMATORSKE STANICE

J. CARDENAS, GE Digital Energy, Španija, D. MCGINN, M. MILLER, I. VOLOH, GE Digital Energy, Kanada, R. HUNT, GE Digital Energy, SAD

 

R-4.09

POJEDNOSTAVLJEN SISTEM ZAŠTITE PROJEKTOVAN ZA DISTRIBUTIVNE TRANSFORMATORSKE STAN ICE

R. HUNT, GE Digital Energy, SAD, J. COURSEY, S. HIRSCH, Orion New Zealand Limited, Novi Zeland, J. CARDENAS, GE Digital Energy, Španija

 

R-4.10

PROBLEMI KOORDINACIJE ZAŠTITE U ODNOSU NA DISTRIBUIRANU PROIZVODNJU

B. DANIEL, D. ION, Distribution of electric power company subsidiary Southern Transilvania, Rumunija P R O G R A M 10

 

R-4.11

ISKUSTVA U UVOĐENJU NOVOG LOKALNOG I DALJINSKOG UPRAVLJANJA U TS 110/x kV /

M. ŽDRALOVIĆ, "Elektroprenos BiH" a.d., Bosna i Hercegovina

 

R-4.12

ZAMENA SCADA SISTEMA NA TS 110/35/20 kV "LEDINCI"
V. NEŠIĆ, A. CAR, V. VUčUREVIĆ, Institut "Mihajlo Pupin – Automatika" Beograd, Srbija, D. VOJNOVIĆ, PD "Elektrovojvodina" d.o.o. Novi Sad, Srbija, Z. GOLUBOVIĆ, PD "Jugoistok" d.o.o. Niš, ED "Leskovac" , Srbija

 

R-4.13

ANALIZA POGONSKIH DOGAĐAJA U ELEKTROENERGETSKOM SISTEMU 110 kV U USLOVIMA REKONSTRUKCIJE

M. ĐORĐEVIĆ, I. JAGODIĆ, JP "Elektroprivreda Srbije" , Srbija

 

R-4.14

UNAPREĐENJE FUNKCIJA UREĐAJA MIKROPROCESORSKE ZAŠTITE TRANSFORMATORA 110/x kV

S. SPREMIĆ, M. SENTIN, PD "Elektrovojvodina" d.o.o. Novi Sad, Sektor eksploatacije Uprave, Srbija, D. PETROVIĆ, PD "Elektrovojvodina" d.o.o. Novi Sad, Ogranak ED "Subotica", Srbija, Z. RISTANOVIĆ, "Siemens" d.o.o. Beograd, Srbija

 

R-4.15

SINHRONIZACIJA VREMENA U ELEKTROENERGETSKIM SISTEMIMA

T. TEKAVEC, P. ZAGOŽEN, "Sipronika" d.o.o. Ljubljana, Slovenija, J. SMUKAVEC, "Elektro Gorenjska" d.d. Kranj, Slovenija

 

R-4.16

RAZLIČITI KONCEPTI REDUNDANSE INDUSTRIJSKIH PROTOKOLA U ZAVISNOSTI OD NJIHOVIH PRENOSNIH PUTEVA

D. GLIŠIĆ, V. NEŠIĆ, G. KONEčNI, N. KRAJINOVIĆ, Institut "Mihajlo Pupin – Automatika" Beograd, Srbija

 

R-4.17

PRINCIP RADA ZAŠTITE OD TERMIČKOG PREOPTEREĆENJA I NJENO PODEŠAVANJE

B. ŠKORIĆ, Elektrotehnički Fakultet Beograd, Srbija, Z. RISTANOVIĆ, S. CVETKOVIĆ, M. ALEKSIĆ,, "Siemens" d.o.o. Beograd, Srbija

 

R-4.18

KOMENTARI NEKIH NOVIH REŠENJA ZA ZAŠTITU IZVODA 20 kV I AUTOMATIKU ZEMLJOSPOJNIH PREKIDAčA

M. RADUNOVIĆ, V. MIJATOVIĆ, PD "Elektrovojvodina" d.o.o. Novi Sad, Ogranak ED "Sombor", Srbija

 

R-4.19

ANALIZA RADA TEHNIKE ZEMLJOSPOJNOG PREKIDAčA I PREDLOZI ZA UNAPREĐENJE FUNKCIONISANJA

B. MITROVIĆ, PD "Elektrovojvodina" d.o.o. Novi Sad, Ogranak ED "Ruma", Srbija

 

R-4.20

PRAKTIČNA PROVERA PRIMENJIVOSTI ODREĐIVANJA POLOŽAJA REGULACIONE SKLOPKE KORIŠĆENJEM STRUJA PRIMARA I SEKUNDARA TRANSFORMATORA

M. SENTIN, S. SPREMIĆ, PD "Elektrovojvodina" d.o.o. Novi Sad, Sektor eksploatacije Uprave, Srbija, Z. RISTANOVIĆ, "Siemens" d.o.o. Beograd, Srbija, D. PETROVIĆ, PD "Elektrovojvodina" d.o.o. Novi Sad, Ogranak ED "Subotica", Srbija

 

R-4.21

ANALIZA METODA ZA ELIMINACIJU UTICAJA OPADAJUĆE JEDNOSMJERNE KOMPONENTE U FURIJEOVOM ALGORITMU ZA ODREĐIVANJE AMPLITUDE OSNOVNOG HARMONIKA MJERNOG SIGNALA ZA POTREBE RELEJNE ZAŠTITE

V. BAJIĆ, Z. ADŽIĆ, "Elektrokrajina", Banja Luka, Bosna i Hercegovina, M. ĐURIĆ, Elektrotehnički fakultet, Beograd, Srbija

 

R-4.22

MODELOVANJE KRIVE MAGNEĆENJA STRUJNIH REDUKTORA

LJ. MLADENOVIĆ, D. PREDIĆ, PD "Jugoistok" d.o.o. Niš, Srbija

 

R-4.23

KONTROLA POMOĆNOG NAPAJANJA U SREDNJENAPONSKIM POSTROJENJIMA

Ž. KUVAČ, M. RISTIĆ, "Kvazar", Srbija

 

R-4.24

DETEKCIJA PROBLEMA U ELEKTROVUČNOJ PODSTANICI JP "ŽELEZNICE SRBIJE"

D. PETROVIĆ, M. LAZIĆ, "Iritel" a.d. Beograd, Srbija, I. KAMDŽIJAŠ, D. čARAPIĆ, P. UROŠEVIĆ, JP "Železnice Srbije", Srbija

 

R-4.25

EKSTREMNO VISOKE UČESTALOSTI ISPADA TRANSFORMATORA NA OBODU GRADSKE KABLOVSKE I PRIGRADSKE NADZEMNE ELEKTRODISTRIBUTIVNE MREŽE 10 kV UZEMLJENE PREKO OTPORNOSTI OD 20 Ω I 400 Ω

T. MILANOV, PD "Elektrodistribucija Beograd" d.o.o. Beograd, Srbija

 

Preferencijalna tema 3:

Telekomunikacije u elektrodistributivnim mrežama

 

R-4.26

BEZBEDNOST I RUKOVANJE PODACIMA U PAMETNIM MREŽAMA

V. JOSIPOVIĆ, JP "ElektromreŽa Srbije", Srbija

 

R-4.27

PRIMENA OPTIčKOG DIGITALNOG SISTEMA PRENOSA ZA POTREBE SISTEMA DALJINSKOG UPRAVLJANJA PD "ELEKTRODISTRIBUCIJA BEOGRAD" D.O.O.

P. KUZMANOVIĆ, S. JOVANOVIĆ, PD "Elektrodistribucija Beograd" d.o.o. Beograd, Srbija

 

R-4.28

IMPLEMENTACIJA DIGITALNOG RADIO-SISTEMA ZA PRENOS GOVORA PD "ELEKTRODISTRIBUCIJA BEOGRAD" D.O.O.

P. KUZMANOVIĆ, N. ANTIĆ, PD "Elektrodistribucija Beograd" d.o.o. Beograd, Srbija

 

STK 5: DEREGULACIJA, TRŽIŠTE I EFIKASNO KORIŠĆENJE ELEKTRIČNE ENERGIJE

Predsednik komisije / Chairman: dr Nenad Katić, Telvent DMS, Novi Sad, Srbija

 

Preferencijalna tema 1:

Restrukturiranje, deregulacija i tržište električne energije

 

R-5.01

MOGUĆNOSTI KONCESIONE IZGRADNJE I NAčINI PRIKLJUčENJA NA DISTRIBUTIVNU MREŽU MALIH HIDROELEKTRANA U BOSNI I HERCEGOVINI

M. HARSANIĆ, F. HIDIĆ, V. BEčIROVIĆ, Komisija za koncesije Federacije Bosne i Hercegovine, Banja Luka, Bosna i Hercegovina

 

R-5.02

OBNOVLJIVI IZVORI ENERGIJE U ČEŠKOJ REPUBLICI - UTICAJ NA TEHNIčKA I EKONOMSKA PITANJA

F. VYBIRALIK, EEConsulting, Prag, Czech Republic

 

R-5.03

PREGLED I PERSPEKTIVE TRŽIŠTA ENERGIJE VETRA U EVROPSKOJ UNIJI I SRBIJI

N. KATIĆ, V. KATIĆ, B. DUMNIĆ, D. MILIĆEVIĆ, Z. čORBA, Fakultet Tehničkih Nauka, Novi Sad, Srbija

 

R-5.04

KORIŠĆENJE SOLARNE ENERGIJE ZA PROIZVODNJU ELEKTRIčNE ENERGIJE

P. LALIĆ, Ž. ŽIVčEVIĆ, Elektrodistribucija Kruševac, Srbija

 

R-5.05

OBNOVLJIVI IZVORI ENERGIJE U KONTEKSTU ENERGETSKE ZAJEDNICE JUGOISTOčNE EVROPE – OSVRT NA ELEKTROPRIVREDU REPUBLIKE SRPSKE

K. K. MARKOV, D. MURATOVIĆ, N. TEŠANOVIĆ, Elektroprivreda Republike Srpske, Bosna i Hercegovina

 

R-5.06

STANJE PROCESA DEREGULACIJE, RESTRUKTUIRANJA I PRIVATIZACIJE ELEKTROPROVREDA U ZEMLJAMA JUGOISTOčNE EVROPE

A. TAUŠAN, Elektrobijeljina, Bijeljina, Republika Srpska, BiH, N. KATIĆ, Fakultet Tehničkih Nauka Novi Sad, Srbija

 

R-5.07

ISKUSTVA SA PODELOM SLOVENAčKIH ELEKTRO-DISTRIBUTIVNIH PREDUZEĆA I UTICAJ NA INFORMACIONI SISTEM

F. KLAUZNER, J. PIRC, Informatika d.d, Maribor, Slovenija

 

R-5.08

KONCEPT PAMETNIH MREŽA (SMART GRIDS) U ELEKTRODISTRIBUTIVNOM SISTEMU

Ž. POPOVIĆ, B. RADMILOVIĆ, V. GAčIĆ, Elektrodistribucija SUBOTICA, Subotica, Srbija

 

R-5.09

UPRAVLJANJE ODNOSIMA SA KUPCIMA (CRM) U OKRUŽENJU RAZDVOJENIH DELATNOSTI OPERATORA DISTRIBUTIVNOG SISTEMA I TRGOVACA

S. U. POPOVIC, Noema cooperating d.o.o., Ljubljana, S. KOLUNDŽIJA, Noema cooperating d.o.o., Slovenija

 

R-5.10

ODNOSI IZMEĐU KUPACA, SNABDEVAčA I OPERATORA DISTRIBUTIVNOG SISTEMA U SMISLU NOVOG ZAKONA O ENERGETICI

Z. CURAKOVIĆ, Elektrodistribucija Zrenjanin, J. BORUŠ, Elektrodistribucija Sombor, Srbija

 

R-5.11

ANALIZA OPTEREĆENJA KUPACA U REPUBLICI SRPSKOJ

D. MURATOVIĆ, J. LAŽETIĆ, I. DERIKUčKA, Elektroprivreda Republike Srpske, Bosna i Hercegovina

 

R-5.12

INŽENJERING MODEL ZA OCENU EFIKASNOSTI DISTRIBUTIVNIH PREDUZEĆA

A. VUČKOVIĆ, N. DESPOTOVIĆ, Agencija za energetiku Republike Srbije, Beograd, Srbija

 

R-5.13

MODELI RAZDVAJANJA OPERATORA PRENOSNOG SISTEMA PREMA III PAKETU PROPISA EU O TRŽIŠTU ELEKTRIčNE ENERGIJE

M. ADAMOVIĆ, "EMS", Pogon prenosa Novi Sad, Novi Sad, Srbija, N. KATIĆ, Fakultet Tehničkih nauka, Novi Sad, Srbija

 

Preferencijalna tema 2:

Efikasno korišćenje električne energije

R-5.14

UTICAJ PRIKLJUČENJA MALE HIDROELEKTRANE PAKLENICA NA SREDNJENAPONSKU DISTRIBUTIVNU MREŽU I POTROŠAČKI KONZUM

S. ĐEKIĆ, ZP "Elektro Doboj" a.d. Doboj, Republika Srpska, D. MURATOVIĆ, MH "ERS" Trebinje, Republika Srpska, G. RADIĆ, D. SAVIĆ, ZP "Elektro Doboj" a.d. Doboj, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina

i

PRORAČUN MOGUĆNOSTI I UTICAJA PRIKLJUčENJA MALE HIDROELEKTRANE PAKLENICA NA ELEKTROENERGETSKU DISTRIBUTIVNU MREŽU

S. ĐEKIĆ, D. SAVIĆ, M. ZELJKOVIĆ, G. RADIĆ, MH ERS ZP ''Elektro Doboj'', Doboj, Bosna i Hercegovina

 

R-5.15

MODERNE TEHNOLOGIJE VETROGENERATORA

V. KATIĆ, B. DUMNIĆ, D. MILIĆEVIĆ, S. GRABIĆ, Z. ČORBA, N. KATIĆ, Fakultet Tehničkih nauka, Novi Sad, Srbija

 

R-5.16

UŠTEDE ENERGIJE SA ENERGETSKI EFIKASNIM LED SIJALICAMA I LED OSVETLJENJEM OBJEKATA ELEKTRODISTRIBUTIVNE MREŽE

M. ZORBOSKI, A. JANJIĆ, N. FLORANOVIĆ, IRC "Alfatec" Niš, Srbija

 

R-5.17

DETEKCIJA PRISUSTVA KOTLOVA ZA GREJANJE U NN MREŽI NA BAZI MERENJA SNAGE

M. D. MILOŠEVIĆ, A. JANJIĆ, M. M. MILOŠEVIĆ, Z. RADONIĆ, IRC "Alfatec" Niš, Srbija

R-5.18

OCENA USAGLAŠENOSTI ELEKTRO OPREME ZA MALE ELEKTRANE

M. RISTIĆ, N. MRAKOVIĆ, JP EPS-Sektor za QMS i EMS, Beograd, Srbija

 

R-5.19

REKONSTRUKCIJA KONDENZACIONE TERMOELEKTRANE 210MW TE TUZLA ZA POTREBE TOPLIFIKACIJE – OSNOVNE MOGUĆNOSTI I EFEKTI

A. BAŠIĆ, I. DIVKOVIĆ, H. SALKIĆ, V. IVELJIĆ, JP ELEKTROPRIVREDA BIH d.d. Sarajevo, Elektrodistribucija Tuzla, Bosna i Hercegovina

 

R-5.20

SISTEMI ZA KONTROLU I OPTIMIZACIJU POTROŠNJE ELEKTRIČNE ENERGIJE – REŠENJA ZA KRAJNJE POTROŠAČE

M. KOJIĆ VELJOVIĆ, M. STEFANOVIĆ, V. BAJIĆ, M. NIKOLIĆ, J. DUNJIĆ, "E-Smart Systems" d.o.o, Beograd, Srbija

 

R-5.21

MERENJE ELEKTRIčNIH VELIČINA U SN I NN ELEKTRODISTRIBUTIVNOJ MREŽI U CILJU EFIKASNOG PRAĆENJA OPTEREĆENJA ELEMENATA MREŽE

B. VESIĆ, D. ALMIND, J. STOJANOVIĆ, ENEL PS d.o.o. Beograd, Srbija

 

Preferencijalna tema 3:

Merni uređaji, obračun električne energije, poslovni informacioni sistemi

 

R-5.22

REALIZACIJA KOMUNIKACIONE INFRASTRUKTURE U AMM SISTEMU

M. ŠORMAZ, N. VEJINOVIĆ, ZP "Elektrokrajina" a.d., Banja Luka, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina

 

R-5.23

PRIMENA NAJSAVREMENIJIH TEHNOLOGIJA ZAŠTITE PODATAKA U DISTRIBUIRANIM AMR SISTEMIMA

M. STEFANOVIĆ, V. PEJOVIĆ, V. BAJIĆ, M. KOJIĆ VELJOVIĆ, "E-Smart Systems" d.o.o, Beograd, Srbija

 

R-5.24

ANALIZA HW/SW PLATFORME ZA POTREBE SISTEMA ZA UPRAVLJANJE PODACIMA O POTROŠNJI I SKLADIŠTENJE PODATAKA ( MDM/R)

A. MIHAJLOV, M. NIKOLIĆ, Institut "Mihajlo Pupin – Automatika", Srbija, D. VUKOTIĆ, PD "Elektodistribucija Beograd", d.o.o, Srbija

 

R-5.25

KOMUNIKACIONI PROTOKOL IZMEĐU AMM CENTRA I KONCENTRATORA PODATAKA KAO PODRŠKA INTEROPERABILNOSTI CELOKUPNOG SISTEMA

M. STEFANOVIĆ, V. PEJOVIĆ, V. BAJIĆ, M. KOJIĆ VELJOVIĆ, "E-Smart Systems" d.o.o, Beograd, Srbija

 

R-5.26

ZAKONSKI RELEVANTAN SOFTVER U BROJILU AKTIVNE ELEKTRIČNE ENERGIJE

D. HORVAT, T. CINCAR-VUJOVIĆ, Direkcija za mere i dragocene metale, Srbija

 

R-5.27

ISPITIVANJE OSPOSOBLJENOSTI

T. CINCAR-VUJOVIĆ, D. HORVAT, Direkcija za mere i dragocene metale, Srbija

 

R-5.28

ANALIZA RADA SLUŽBE KONTROLE MERENJA SA OSVRTOM NA KRITIČNE TAČKE PROCESA I PREDLOGOM PROGRAMSKE PODRŠKE ZA RAD SLUŽBE

Z. CURAKOVIĆ, PD Elektrovojvodina d.o.o. Novi Sad, Elektrodistribucija Zrenjanin, Srbija

 

R- 5.29

UTICAJ DOSLEDNE PRIMENE UREDBE O ISPORUCI ELEKTRIČNE ENERGIJE NA NIVO NAPLATE OBRAČUNA NEOVLAŠĆENOG KORIŠĆENJA ELEKTRIČNE ENERGIJE U ED SOMBOR

N. STANKOVIĆ, PD Elektrovojvodina d.o.o. Novi Sad, Srbija, Z. SIMENDIĆ, M. VUKAS, PD Elektrovojvodina d.o.o. Novi Sad, Elektrodistribucija Sombor, Srbija

 

R- 5.30

PRAKTIČNA ISKUSTVA U OTKRIVANJU I SPREČAVANJU NEOVLAŠĆENOG KORIŠĆENJA ELEKTRIČNE ENERGIJE

B. RATKOVIĆ, D. TUNGUZ, D. čOMIĆ, PD Elektrovojvodina d.o.o. Novi Sad, Elektrodistribucija Novi Sad, Srbija

 

R-5.31

NOVE SOFISTICIRANE METODE KRAĐE ELKTRIČNE ENRGIJE NA ELEKTRONSKIM BROJILIMA – UPOTREBA ELEKTROMAGNETA "VARNIČARA"

S. DAMJANOVIĆ, A. NIKOLIĆ, L. NAĐ-TORMA, PD Elektrovojvodina d.o.o. Novi Sad, Elektrodistribucija Novi Sad, Srbija

 

R-5.32

INFRASTRUKTURA ZA INTEGRACIJU APLIKACIJA BAZIRANA NA ENTERPRISE SERVICE BUS ARHITEKTURI U ED JUGOISTOK

S. BOGDANOVIĆ DINIĆ, N. DAVIDOVIĆ, A. STANIMIROVIĆ, L. STOIMENOV, Univerzitet u Nišu, Elektronski fakultet u Nišu, Srbija, S. TOŠIĆ, ED Jugoistok Niš, Srbija

 

STK 6 : PLANIRANJE I RAZVOJ DISTRIBUTIVNIH MREŽA

Predsednik komisije / Chairman: dr Aleksandar Janjić, Telvent DMS, Novi Sad, Srbija

Preferencijalna tema 1:

Prognoza potrošnje i proizvodnje

 

R-6-1

ANALIZA PERSPEKTIVNOG DUGOROČNOG RAZVOJA ELEKTRIČNE MREŽE NAPONSKOG NIVOA 10 kV NA PODRUČJU OGRANKA PROKUPLJE

I. BELIĆ, N. ŠUŠNICA, S. MINIĆ, N. GEORGIJEVIĆ, Elektrotehnički institut "Nikola Tesla", Srbija

 

R-6-2

FORMIRANJE SREDNJEROČNOG PLANA ZA UVOĐENJE DISTRIBUTIVNE MREŽE NA GRANICI FUNKCIONALNOSTI I SIGURNOSTI U PROPISANE OKVIRE RADA

A. ŠARANOVIĆ, M. MARKOVIĆ, S. MINIĆ, Elektrotehnički institut "Nikola Tesla", Srbija

 

R-6-3

KOMPARATIVNA ANALIZA MODELA ZASNOVANIH NA VEŠTAČKOJ NEURONSKOJ MREŽI ZA PREDIKCIJU KOMPLEKSNOG SIGNALA POTROŠNJE ELEKTRIČNE ENERGIJE

S. KRUNIĆ, Siemens d.o.o. Banja Luka, I.R. KRČMAR, Elektrotehnički fakultet, Univerzitet u Banjoj Luci, Bosna i Hercegovina

 

R-6-4

PRAVCI RAZVOJA MREŽE 10-110 KV DO 2025. GODINE NA PODRUČJU ED VALJEVO

D. KECMAN, N. VRCELJ, M. STANKOVIĆ, M. IVANOVIĆ, S. MINIĆ, Elektrotehnički institut "Nikola Tesla", Srbija

 

R-6-5

RAZVOJ SREDNJENAPONSKE MREŽE 10 KV NA GRADSKOM PODRUČJU BEOGRADA POSLE PRINCIPSKIH ANALIZA NA RAČUNARU

D. MILANOV, T. MILANOV, PD "Elektrodistibucija Beograd", Srbija

 

R-6-6

SPECIFČNOSTI REŠENJA PRELASKA NA NAPONSKI NIVO 20 KV NA GRADSKOM PODRUČJU BANJA LUKE

M. STANKOVIĆ, B. ĆUPIĆ, S. MINIĆ, T. JANJIĆ, M. IVANOVIĆ, N. ŠUŠNICA, I. STANISAVLJEVIĆ, Elektrotehnički institut "Nikola Tesla", Srbija

 

R-6-7

VARIJANTA REŠENJA ELEKTRODISTRIBUTIVNE MREŽE NA PODRUČJU POGONA RAŠKA DO 2030. GODINE

D. DABIĆ, A. ŠARANOVIĆ, I. BELIĆ, N. ŠUŠNICA, S. MINIĆ, Elektrotehnički institut "Nikola Tesla", Srbija

 

R-6-8

VREMENSKA SERIJA GUBITAKA ELEKTRIČNE ENERGIJE PD "JUGOISTOK" NIŠ

J. V. SPIRIĆ, J. J. SPIRIĆ, Leskovac, Srbija

 

Preferencijalna tema 2:

Zahtevane karakteristike mreŽe, benchmarking

 

R – 6.9

JEDNA VARIJANTA RASPLETA MREŽE 110 KV U BEOGRADSKOM ELEKTROENERGETSKOM ČVORU

D. MILANOV, T. MILANOV, PD "Elektrodistribucija Beograd", Beograd, Srbija

 

R – 6.10

PLANIRANJE RAZVOJA DISTRIBUTIVNIH MREŽA KORIŠĆENJEM HIBRIDNOG ALGORITMA SIMULIRANOG KALJENJA

Ž. N. POPOVIĆ, V. Đ. KRLETA, PD "Elektrovojvodina", Tehnički fakultet "Mihajlo Pupin", Srbija

 

R – 6.11

RAČUNARSKI PROGRAMI ZA RASPLET VISOKONAPONSKIH I SREDNJENAPONSKIH ELEKTRODISTRIBUTIVNIH MREŽA

D. MILANOV, T. MILANOV, PD "Elektrodistribucija Beograd", Beograd, Srbija

 

R – 6.12

METHODS OF IMPROVING THE FUNCTIONING PERFORMANCES OF LOW TENSION NETWORKS

S. POPESCU, L. CACIULA, A. DINCA, University of Valahia, SC.ElectricaServ SA AISE, SC.LIN IMPEX SRL Targoviste, Rumunija

 

R – 6.13

KOMENTAR POUZDANOSTI NAPAJANJA POTROŠAČA ELEKTRIčNOM ENERGIJOM NAPAJANIH NADZEMNIM VODOVIMA 35 KV DUŽINA OKO 20 km

T. MILANOV, PD "Elektrodistribucija Beograd", Beograd, Srbija

 

R – 6.14

PRORAČUN POKAZATELJA POUZDANOSTI SISTEMA IZVORA

S. ŠKULETIĆ, V. RADULOVIĆ, M. GRUBIĆ, Elektrotehnčki fakultet, Crna Gora

 

I – 6.15

DOSADAŠNJI RAZVOJ POKAZATELJA PRODUKTIVNOSTI, RENTABILNOSTI I EKONOMIčNOSTI POSLOVANJA «ELEKTRODISTRIBUCIJE BEOGRAD»

T. MILANOV, PD "Elektrodistribucija Beograd", Beograd, Srbija

 

R – 6.16

PROCENA GUBITAKA ELEKTRIČNE ENERGIJE U KABLOVSKIM MREŽAMA SREDNJEG NAPONA ED "JUGOISTOK" NIŠ

J. SPIRIĆ, M. DOčIĆ, S. JOVANOVIĆ, A. JOVIĆ, ED Jugoistok Niš, Srbija

 

R – 6.17

MODELOVANJE TRANSFORMATORA I DISTRIBUIRANIH IZVORA U PRORAČUNU NESIMETRIČNIH TOKOVA SNAGA DISTRIBUTIVNIH MREŽA

J. RADOSAVLJEVIĆ, M. JEVTIĆ, D. KLIMENTA, Fakultet tehničkih nauka, Kosovska Mitrovica, Srbija

 

I – 6.18

ANALIZA NEOVLAŠĆENE POTROŠNJE ELEKTRIČNE ENERGIJE NA OSNOVU PROTOKA KROZ TRAFOSTANICE 10/0,4kV

V. DINIĆ, D. VASIĆ, Z. JEREMIĆ, V. ARSIĆ, ED Elektromorava Požarevac, Srbija

 

R – 6.19

METODA «SIMULACIJE KALJENJA» I NJENA PRIMENA NA POSTAVLJANJE KONDENZATORSKIH BATERIJA U SIMETRIČNIM RADIJALNIM DISTRIBUTIVNIM MREŽAMA

B. STOJANOVIĆ, Tehnički opitni centar, Srbija

 

R – 6.20

IZBOR OPTIMALNE KONFIGURACIJE DISTRIBUTIVNE MREŽE PRIMENOM GENETSKOG ALGORITMA

M. STOJANOVIĆ, D. TASIĆ, M. VUČKOVIĆ, A. RISTIĆ, Elektronski fakultet, ED Jugoistok, Niš, Srbija

 

R – 6.21

OSNOVNE KARAKTERISTIKE NAPAJANJA ELEKTRIčNOM ENERGIJOM POTROŠAčA NA OPŠTINI VRAČAR

Z. LEDIĆ, T. MILANOV, PD "Elektrodistribucija Beograd", Beograd, Srbija

 

Preferencijalna tema 3:

Strategije za investiranje

 

R - 6.22

VIŠEKRITERIJUMSKA ANALIZA ODLUČIVANJA O ZAMENI PREKIDAČA SNAGE U TS 110/X KV

A. JANJIĆ, Univerzitet u Nišu, Elektronski fakultet, Srbija

 

R - 6.23

PRIMENA STANDARDA ZA UPRAVLJANJE RIZIKOM U ODREĐIVANJU PRIORITETA ZA INVESTIRANJE

V. ALEKSIĆ, ED Jugoistok, ogranak ED Vranje, A. JANJIĆ, Univerzitet u Nšu, Elektronski fakultet, Srbija

 

I – 6.24

UPRAVLJANJE EKONOMSKIM RIZIKOM U PLANIRANJU I PROJEKTIMA RAZVOJA DISTRIBUTIVNIH MREŽA

S. ADŽIĆ, Univerzitet u Novom Sadu, Ekonomski fakultet Subotica,Srbija

 

Preferencijalna tema 4:

Novi dizajn distributivnih mreža

 

I – 6.25

SOME UNUSUAL SOLUTIONS FOR EUROPEAN NETWORKS

C.V.GOIA, M.L.GOIA, N.GOLOVANOV, Bucarest, Rumunija

 

R - 6.26

KORIŠĆENJE GPS I GIS TEHNOLOGIJA U FORMIRANJU SMART GRID-A

V. STOJIČIĆ, J. STEVIĆ, D. RAŽIĆ, PD "Elektrodistribucija Beograd", d.o.o.,Beograd, Srbija

 

R – 6.27

PILOT PROJEKT TRANSFORMATORSKE STANICE U ELEKTRO MARIBOR POTPORA RAZVOJA SMARTGRID MREŽE

V. LOVRENČIĆ, C&G d.o.o. Ljubljana, Slovenija, S. CEFERIN, Kolektor Sinabit d.o.o. Radomlje, Slovenija, S. ROPOŠA, Elektro Maribor d.d. Maribor, Slovenija, M. DEČMAN, C&G d.o.o. Ljubljana, Slovenija, P. CEFERIN, Smart Com d.o.o. Ljubljana, Slovenija

 

R – 6.28

GinisED ALATI ZA PROSTORNU ANALIZU ELEKTRODISTRIBUTIVNE MREŽE

A. STANIMIROVIĆ, D. VULOVIĆ, L. STOIMENOV, Elektronski fakultet u Nišu, Srbija, D. NIKOLIĆ, M. BOŽIĆ, ED Jugoistok Niš, Srbija

 

I – 6.29

PLANIRANJE I RAZVOJ DISTRIBUTIVNIH MREŽA - NOVI DIZAJN DISTRIBUTIVNIH MREŽA (AKTIVNE I INTELIGENTNE MREŽE)

V. CEROVIĆ, M. JAKŠIĆ, M. ĐURIČIĆ, Elektroprivreda Crne Gore, Crna Gora

 

 

Marketing program


© 2024 CIRED Srbija. Sva prava zadržana.