Serbian (Latin)

CIRED Srbija 2024


Prvo obaveštenje i poziv za pisanje radova

 

 


Izveštaj sa 13. savetovanja

Monografija 20 godina CIRED Srbija

For more information please contact the Technical Organizer:

BBN Congress Management
Deligradska 9
11000 Beograd
Tel. 3629402, 3629405
Fax +381 11 2682318

bbn@bbn.co.rs

 


Zaključci stručnih komisija PDF Print

Stručna komisija 1 - ELEKTRODISTRIBUTIVNA POSTROJENJA I VODOVI

Predsednik komisije: Prof. dr DRAGAN TASIĆ, Elektronski fakultet, Niš, Srbija

 

Radom komisije rukovodio je Prof.dr Dragan Tasić uz pomoć stručnih izvestilaca Ljiljane Funduk, Mr Miodraga Stojanovića i Vladimira Šiljkuta. Nakon razmatranja 16 radova Stručna komisija 1 donela je sledeće zaključke:

 

 1. Potrebno je adekvatno sagledati predloge novih tehničkih rešenja i nove opreme, kako sa tehničke tako i sa ekonomske strane.
 2. Neophodno je raditi na principima strategije zamene postojeće opreme novom, kao i na primeni novih tehničkih rešenja. Kod primene novih tehničkih rešenja opreme moraju se sagledati efekti zamene postojeće opreme novom, imajući u vidu mogućnosti njenog opterećivanja i životni vek iste.
 3. Potrebno je podsticati primenu savremenih softverskih alata za projektovanje elektrodistributivnih postrojenja i vodova. Treba raditi na unificiranju grafičke baze podataka kod softvera za projektovanje u skladu sa standardima IEC-a.
 4. Kod elektrodistributivnih postrojenja i vodova neophodno je analizirati efekte uticaja na životnu sredinu i preduzeti mere za smanjenje štetnih uticaja. Potrebno je povremeno kritički sagledati postojeću zakonsku regulativu u ovoj oblasti.
 5. Sa pojavom novih tehničkih rešenja i opreme treba pokrenuti postupke za dopune postojećih ili izradu novih pravilnika.

 

Za najbolji rad u okviru rada Stručne komisije 1 je izabran:

 

R-1.13

NIVOI NEJONIZUJUĆIH ZRAČENJA NADZEMNIH I KABLOVSKIH VODOVA 35 KV

M. Grbić, A. Pavlović, Elektrotehnički institut ’’Nikola Tesla’’, Beograd, Srbija

M. Taušanović, V. Šiljkut, PD ’’Elektrodistribucija Beograd’’, Beograd, Srbija

 

 

Stručna komisija 2

Rad koji je tokom ovogodišnje sesije pobudio najviše interesovanja publike i koji je obradio najzanimljiviju temu na najcelishodniji način bio je rad

R-2.07

NAPONSKE PRILIKE U JEDNOSTRANO NAPAJANOJ DISTRIBUTIVNOJ MREŽI SA DISTRIBUISANIM GENERATOROM

V. BEĈIROVIĆ, Elektrotehniĉki fakultet u Sarajevu, M. HASANIĆ, Komisja za koncesije Federacije BiH, Sarajevo, B. NIKOLIĆ, S. HANJALIĆ, Elektrotehniĉki fakultet u Sarajevu, Bosna i Hercegovina

Ovaj rad je proglašen za NAJZAPAŽENIJI.

Takodje, izvestioci sa sesije konstatuju da je i rad:

R-2.09

FLIKERI – PROBLEMI, UTICAJ I ANALIZA REZULTATA MERENJA

R. MILANKOV, PD Elektrovojvodina, Elektrodistribucija Zrenjanin, Pogon Kikinda, Srbija, J. ĈARNIĆ, PD Elektrovojvodina, Uprava, Novi Sad, Srbija

bio jako uspešan, sa nešto manje intenzivnim odzivom publike, pa stoga predlaže da se oba rada štampaju u relevantnom domaćem časopisu.


Stručna komisija 3 - EKSPLOATACIJA DISTRIBUTIVNIH MREŽA

Predsednik komisije: dipl. ing. Žarko Mićin, Elektrovojvodina, Novi Sad

 

Radom komisije su rukovodili predsednik Žarko Mićin i stručni izvestioci Aleksandra Popovac-Damljanović, Elektrodistribucija Beograd i Dragan Cvetinov, Elektrovojvodina Novi Sad. Nakon razmatranja 15 radova, doneti su sledeći zaključci:

Elektrodistributivne mreže, u cilju neprekidne isporuke kvalitetne električne energije, moraju:

1. biti planski, blagovremeno i adekvatno održavane, sa naglaskom na preventivno održavanje energetskih transformatora

2. zadovoljiti potrebu povećanja propusne moći u cilju njenog boljeg iskorišćenja

3. biti stalno nadzirane i omogućiti lako i brzo otklanjanje kvarova i ponovo uspostavljanje napajanja konzuma

4. koristiti nove tehnologije u oblasti dijagnostike stanja, monitoringa i održavanja.

 

Za najbolji referat u okviru rada Stručne komisije 3 je izabran:

 

R-3.14

GODIŠNJI TROŠKOVI ELEKTRODISTRIBUTIVNE MREŽE KAO MERA EFIKASNOSTI DISTRIBUTIVNOG PREDUZEĆA / ANNUAL COST OF ELECTRICAL POWER DISTRIBUTION GRID AS UTILITY EFFICIENCY MEASURE

S. MAKSIMOVIĆ, V. ŠILJKUT, PD Elektrodistribucija Beograd, Serbia

 


STK – 4 ZAŠTITA I UPRAVLJANJE ELEKTRODISTRIBUTIVNIM MREŽAMA

Predsednik komisije: mr Dušan Vukotić, PD „Elektrodistribucija Beograd“ d.o.o. Beograd

 

U okviru STK-4 prezentovano je 24 rada od ukupno 28, koji su bili uvršteni u ovogodišnji program Savetovanja.

 

Nakon prezentacije radova doneseni su sledeći zaključci po pitanju više tema iz oblasti zaštite i upravljanja u elektrodistributivnim mrežama:

 1. U okviru centara upravljanja realizovani su savremeni informacioni podsistemi za daljinski nadzor i upravljanje nad srednjenaponskom elektrodistributivnom mrežom, koji su integrisani sa postojećim podsistemima za daljinski nadzor i upravljanje nad visokonaponskim elektroenergetskim objektima. Predmetni podsistemi za daljinski nadzor i upravljanje srednjenaponskom elektrodistributivnom mrežom, preko posebnog telekomunikacionog radio-podsistema, omogućili da se izvrši integracija postojeće ugrađene opreme za automatizaciju u okviru srednjenaponske elektrodistributivne mreže, ali i trasirali put ka daljoj integraciji opreme koja će se u narednom periodu intenzivno ugrađivati, sa ciljem da u značajnoj meri poveća stepen automatizacije srednjenaponske elektrodistributivne mreže.
 1. Savremene mikroprocesorske zaštite omogućavaju širok spektar zaštitnih funkcija koje su već našle primenu u praksi, ali za potrebe njihovog daljeg usavršavanja i optimalnog korišćenja, neophodno je voditi detaljne statistike prorade i delovanja zaštite, budući da ovi uređaji kroz odgovarajuće aplikacije to i omogućavaju.
 2. Pri realizaciji rekonstrukcija postojećih sistema zaštite i upravljanja, ali i izgradnje novih elektroenergetskih objekata, potrebno je više pažnje posvetiti realizaciji rešenja sopstvene potrošnje, u cilju postizanja tipskih rešenja kroz tehničke preporuke, koja bi omogućila visok stepen pouzdanosti i sigurnosti pomoćnih napona za potrebe zaštite i upravljanja.
 3. Na Savetovanju su prezentovana iskustva na automatizaciji srednjenaponske elektrodistributivne mreže, koja nedvosmisleno ukazuju na potrebnu koordinaciju sa delovanjem zaštitnih funkcija u okviru napojnih transformatorskih stanica, ali i sa drugom opremom za automatizacijom koja je ugrađena u okviru srednjenaponske elektrodistributivne mreže.
 4. Evidentan je trend digitalizacije telekomunikacionih veza za potrebe daljinskog nadzora i upravljanja nad elektroenergetskim objektima, ali i za potrebe efikasnog vođenja ekipa na terenu. Digitalizacijom postojećih telekomunikacionih pravca u značajnoj meri su smanjeni dosadašnji operativni troškovi, ali ono što je najvažnije, postignut je visok stepen pouzdanost kroz omogućavanje redundantnih telekomunikacionih puteva.
 5. Konstatovano je da je digitalizacija telekomunikacionih veza donela sa sobom i problem postizanja potrebnog nivoa bezbednosti realizovanih procesnih informacionih mreže u okviru elektroenergetskih objekata, kao i celokupnog informacionog podsistema za daljinski nadzor i upravljanje u okviru jednog elektroprivrednog preduzeća.

Najzapaženiji rad u okviru STK-4 je :

R-4.19 Zaštita i upravljanje u elektrodistributivnim mrežama

autora Budimira Mitrovića iz PD „Elektrovojvodina“ d.o.o. Novi Sad

ogranak ED „Ruma“ pod nazivom:

„Analiza rada tehnike zemljospojnog prekidača i predlozi za unapređenje funkcionisanja“.

 


Stručna komisija 5 - DEREGULACIJA, TRŽIŠTE I EFIKASNO KORIŠĆENJE ELEKTRIČNE ENERGIJE

 

ZAKLJUČCI

 

TEMA 1 ‑ RESTRUKTURIRANJE, DEREGULACIJA I TRŽIŠTE ELEKTRIČNE ENERGIJE

 

Stručni izvestilac - dr Nenad Katić, Fakultet Tehničkih Nauka, Novi Sad, Srbija

 

 1. Zakonska deregulacija elektroprivreda u regionu je većinom izvršena, restrukturiranje je u završnoj fazi, dok tržište električne energije još nije uspostavljeno. U skladu sa istraživanjima i preporukama Energetske Zajednice, očekuje se uspostavljanje efikasnog regionalnog tržišta električne energije.
 2. U cilju efikasnijeg poslovanja elektrodistributivnih kompanija, značajna su istraživanja na uspostavljanju kvaltetnih modela za ocenu efikasnosti.
 3. Izgradnja malih elektrana na obnovljive izvore energije je u punom zamahu u Evropskoj Uniji, sa ciljem dostizanja 20% učešća u potrošnji električne energije kako je preporučeno direktivama Evropske Unije. U našem regionu su izvršena odgovarajuća istraživanja i zakonske-administrativne pripreme, tako da se u narednom periodu očekuje intezivnija izgradnja malih elektrana na obnovljive izvore energije.

TEMA 2 ‑ FIKASNO KORIŠĆENJE ELEKTRIČNE ENERGIJE

Stručni izvestilac- dr Željko Popović, PD Elektrovojvodina, Srbija

 

 1. Neophodno je analizirati uticaj  malih elektrana, odnosno distributivnih generatora (DG), na rad SN i NN mreža  u normalnim i u havarijskim uslovima (npr. uticaj na naponske prilika i gubitke u mreži,  upravljanje kvarovima u mreži u prisustvu DG, planiranje distributivnih mreža sa DG) za različite vrste DG i različite nivoe njihovog prisustva (broja) u distributivnoj mreži..
 2. Potrebno je razvijati metode i alate za detekciju neovlašćene potrošnje u niskonaponskoj mreži koji bi se mogli koristiti za mikrolokalizaciju neovlašćene potrošnje na pojedinačnim NN izvodima/delovima NN izvoda.

TEMA 3 – MERNI UREĐAJI, OBRAČUN ELEKTRIČNE ENERGIJE, POSLOVNI INFORMACIONI SISTEMI

Stručni izvestilac - mr Branislav Radović, PD Elektrovojvodina, Srbija

 

 1. Dosledno i sistematski sprovoditi strategiju na smanjenju netehničkih gubitaka, pri čemu beskompromisno sprovoditi sve raspoložive tehnička i pravna sredstva na sprečavanju neovlašćene potrošnje. Povećati efikasnost kontrole merenja, razviti kriterijume za prioritet izmeštanja mernog mesta, posebno sprovođenje i praćenje pravnih postupaka prema izvršiocima neovlašćenog korišćenja elktrične energije, predlagati izmene i dopune propisa koja sankcionišu neovlašćenu potrošnju.

 

 1. Nastaviti osavremenjavanje i implemntaciju merne infrastrukture u skladu sa konceptom naprednih distributivnih sistema i u skladu sa usvojenim dokumentom „ Funkcionalni zahtevi i tehničke karakteristike AMI/MDM sistema“.  Dati podsticaj organizovanom vođenju pilot-projektata iz oblasti naprednih mreža radi sticanja neophodnih iskustava u ovom polju poslovanja elektrodistributivnih kompanija koji će omogućiti studijski pristup i podloge  za validne tehnoekonomske analize.

 

 1. Razvoj poslovnog inforamcionog sistema koncipitrati da omogući i podrži poslovne procese u skladu sa zahtevima razdvajanja elektroenergetskih delatnosti i otvaranja tržišta električne energije. Poslovni inforamcioni sistem mora da obuhvati sve poslovne procese i funkcionalnosti koje su potrebne za efiksano i efektivno obavljanje poslova operatora distributivnog sistema, javnog snadbevača i snabevača električnom enrgijom.

 

 1. Primenjivate savremene tehnologije u razvoju naprednih servisa i novih kanala komunikacija sa kupcima električne enrgije kao što su : servisi jednosmerne i dvosmrene SMS komunikacije, komunikacije putem emala, platimo servis i drugo.

 

U skladu sa odlukom komisije STK 5 za najbolji referat je predložen:

R-5.16: Moderne tehnologije vetrogeneratora

V. Katić, B.Dumnić, D.Miličević, S.Grabić, N.Katić, Fakultet Tehničkih nauka Novi Sad


Stručna komisija 6 – PLANIRANJE I RAZVOJ DISTRIBUTIVNIH MREŽA

Predsednik komisije: dr Aleksandar Janjić

Elektronski fakultet, Niš, Srbija

 

Radom komisije rukovodio je dr Aleksandar Janjić uz pomoć stručnog izvestioca dr Saše Đekića. Nakon razmatranja 29 radova Stručna komisija 6 donela je sledeće zaključke:

 

1.  Sve preferencijalne teme bile su zastupljene u radovima, svim aspektima planiranja i razvoja mreža pristupljeno je na adekvatan način.

 

2.  Pri planiranju razvoja primenjeni su i novi, dosada neobrađivani pristupi koji se odnose na tehnike optimizacije (simulirano kaljenje), novi modeli (distribuirani izvori i transformatori) ili su savremene tehnike, poput neuronskih mreža i genetskih algoritama primenjene na oblasti elektrodistributivne delatnosti kao što su rekonfiguracija i prognoza potrošnje.

3.  Uvedena je i nova kategorija procene rizika u planiranju na sistematski i celovit način.

 

4.  Potrebno je nastaviti sa primenom i uvođenjem geografskih informacionih sistema, kao neophodnim alatom za planiranje.

 

5.  Posebnu pažnju treba pokloniti analizi uticaja priključivanja distribuirane proizvodnje, sa aspekata gubitaka i tokova snaga u distributivnoj mreži, a što nije obuhvaćeno proverom ustaljenih tehničkih kriterijuma.

 

Za najzapaženiji rad u okviru rada Stručne komisije 6  je izabran:

 

R-6.17

Modelovanje transformatora i distribuiranih izvora u proračunu nesimetričnih tokova snaga distributivnih mreža

J. Radosavljević, M. Jevtić, D. Klimenta, Fakultet tehničkih nauka Kosovska Mitrovica

 

 

 

Marketing program


Copyright © 2023 CIRED Serbia. All Rights Reserved.